ODDZIAŁ WROCŁAWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, tel. 71 3441402
www.shs.wroclaw.pl, e-mail:  shs@shs.wroclaw.pl  i.zak3@wp.pl

KOMUNIKAT 6 Z DNIA 22 CZERWCA 2017 R.

 

Zarząd Główny SHS przypomina o nadsyłaniu wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny
LXII Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków SHS. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2017) lub w roku poprzedzającym (2016). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem

 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do 19. edycji nagrody im. prof. dr. Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK oraz Oddział Kielecki SHS w dn. 23-24 listopada 2017 r. organizują II konferencję pt. SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM W XIX i XX WIEKU, która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach.
Celem sesji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów na temat sztuki, która rozwijała się na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci na obszarach między Wisłą a Pilicą. Zakres terytorialny określony w tytule nawiązuje do historycznych odniesień
i zmieniających się granic województwa Świętokrzyskiego. Organizatorzy zapraszają historyków sztuki, muzealników, historyków, konserwatorów zabytków, kulturoznawców prosząc, aby prezentowane przez nich nie publikowane wyniki badań nakierowane były na konkretne obiekty, zjawiska artystyczne i twórców. Proponują tematy dotyczące architektury (np. „dwór polski”, architektura drewniana, neostyle), urbanistyki (kształtowanie estetyki miast i ładu przestrzennego), rzeźby
(np. pomniki), malarstwa, fotografii, rzemiosła artystycznego np. Ćmielów (porcelana), zabytków techniki. Liczą także na nowe wyniki badań o artystach związanych z regionem, jak np. Józef Brandt, Jacek Malczewski, Jan Styka, Józef Szermentowski, Stefan Żechowski.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres: piotr.rosinski@ujk.edu.pl Organizatorzy planują opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł. Zapewni ona druk materiałów w tomie pokonferencyjnym.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów na konferencję naukową WOKÓŁ ZAGADNIEŃ WARSZTATU ARTYSTY: MALARZA, RZEŹBIARZA, ARCHITEKTA…, która odbędzie się w dn. 19-20 października 2017 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu.
Organizatorem sesji jest Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK. Celem konferencji jest integracja środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty, uwzględnieniem następujących zagadnień: materiały i techniki artystyczne, ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła, organizacja pracy, urządzenie pracowni, charakterystyka konkretnych warsztatów, traktaty artystyczne a praktyka artystyczna. Propozycje referatów (ok. 30 min.) wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy zgłaszać – do dnia 31 lipca 2017 r. – na adres: warsztatartysty@onet.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi (w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript). Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Środki te pokryją koszty organizacyjne, jak też przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. Dojazd i zakwaterowanie – we własnym zakresie. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje zostaną przesłane do 10 sierpnia 2017 r. Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi, zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów i recenzentów.

Za Zarząd:
Izabela Zak
Sekretarz Oddziału


KOMUNIKAT NR 4 Z DNIA 11 KWIETNIA 2017 R.

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie naukowe, które odbędzie się w Muzeum Architektury we Wrocławiu w czwartek, 27 kwietnia o g. 1600 – dr Jacek Witkowski (IHS UWr) przedstawi temat Kaplica Książęca przy kościele franciszkanów w Kaliszu.

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom ze Stowarzyszenia oraz jego
Sympatykom składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowych, pełnych
nadziei i radości
Świąt Wielkanocnych

 

 

Za Zarząd:
Izabela Zak
Sekretarz Oddziału


KOMUNIKAT NR 3 Z DNIA 24 MARCA 2017 R.

Zarząd Oddziału przypomina o WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM, które odbędzie się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (sala nr 116) w czwartek, 30 marca o g. 16.00 (II termin- g. 1615)

Uczestników objazdu zabytkoznawczego do Niemiec w dn. 20-22 kwietnia informujemy, że koszt wstępów wyniesie 50 E, a odjazd sprzed gmachu Muzeum Narodowego we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 5) nastąpi o północy ze środy na czwartek (19/20 kwietnia).

Koło Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn organizuje konferencję naukową W kręgu siedzib ziemiańskich. Architektura rezydencjonalna zachodnich ziem dawnej Rzeczpospolitej w latach 1800-1918, która odbędzie się w dniach 18-19.05.2017 roku w Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie propozycji wystąpień do 15 kwietnia 2017 na adres: konferencja.wolsztyn2017@gmail.comFormularz zgłoszeniowy

Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje w dniu 23 października 2017 roku VII ogólnopolską sesję naukową pt. Polskie art déco. Malarstwo i grafikaSzczegóły,    formularz zgłoszeniowy

LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki SZTUKA POGRANICZY, organizowana przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Lubelskiego, odbędzie się w Lublinie,16-17 listopada 2017 roku, pod patronatem Miasta Lublin i przy współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL.
Zgłoszenia, zawierające skrót wystąpień wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją  prosimy przesłać do 15 maja 2017 r. na adres mailowy: paragone@kul.pl (oficjalna skrzynka pocztowa Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL) lub pocztą na adres: Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, Instytut Historii Sztuki KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem "sztuka pograniczy – zgłoszenie".
Dokumenty do pobrania: 
list ntencyjny      formularz zgłoszeniowy
 

Za Zarząd:
Izabela Zak

Sekretarz Oddziału


KOMUNIKAT NR 2 Z DNIA 23 LUTEGO 2017 R.

Zarząd Oddziału zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (sala nr 116) w czwartek, 30 marca o g. 16.00 (II termin o g. 16.15)

Uczestnicy objazdu zabytkoznawczego 20-22 kwietnia 2017 r. na trasie: Wrocław-Kassel-Padeborn-Münster-Düsseldorf-Kolonia-Brühl-Fulda-Wrocław proszeni są o wpłatę drugiej raty w wys. 400 PLN (250 PLN dla członków oddziału nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich)
w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca b.r. (ze względu na konieczność dokonania pełnej wpłaty za noclegi z wyprzedzeniem). Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Robertem Hesiem (tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl).

Zapraszamy na spotkanie naukowe, które odbędzie się w czwartek 23. marca o godź. 16.00 w Instytucie Historii Sztuki UWr. – siedzibie Współorganizatora – (s.309). Temat Galeria portretów biskupich w krużgankach klasztoru Franciszkanóww Krakowie przedstawią dr hab. Marek Walczak (IHSUJ) i Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu).

W imieniu Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu (Piotr Zubowski, Specjalista w dziale badawczym; +48 71 715 96 23) pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych o otwarciu nowego czasopisma naukowego „Rocznik Ziem Zachodnich”, które od roku 2017 będzie ukazywało się on-line na stronie: http://www.rocznikziemzachodnich.pl/. Szczegółowe informacje o periodyku oraz prośba o nadsyłanie tekstów do pierwszego numeru (do 30 marca 2017 r.) znajdują się na stronie internetowej, a także na odwrocie komunikatu/ w załączniku.

Za Zarząd:
Izabela Zak

Sekretarz Oddziału


KOMUNIKAT NR 7 Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

 

Z radością informujemy, że w sobotę, 22 października b.r. o g. 13.15, w sali nr 13 Muzeum Narodowego we Wrocławiu będzie miała miejsce uroczystość wręczenia nagrody w I. Konkursie im Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe dla młodych historyków sztuki. Serdecznie zapraszamy!

 

Zarząd Oddziału zaprasza do Muzeum Narodowego we Wrocławiu w czwartek, 3 listopada b.r.
o g. 14.
00 na wystawę „Wrocławska Europa” – oprowadzą nas jej Autorzy, Ewa Houszka i Marek Pierzchała.

 

W sobotę, 5 listopada b.r. o g. 15.00 odbędzie się w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (sala 309) promocja książki Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia. Materiały
z konferencji naukowej Wrocław, 27-28 listopada 2014.
Serdecznie zapraszamy!

 

Za Zarząd:

Izabela Zak

Sekretarz Oddziału

 


Warszawa, 13 V 2016

Do Członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
zainteresowanych sztuką współczesną.

Drogie Koleżanki i Koledzy,
w połowie lat osiemdziesiątych przy Oddziale Warszawskim SHS działał Klub Sztuki Współczesnej SHS. W ramach działalności Klubu przygotowaliśmy cztery ogólnopolskie Seminaria Sztuki Współczesnej, m. in. dwa, które odbyły się na Zamku w Niedzicy. Materiały z Seminariów (Wokół rzeźby współczesnej i Autokomentarz artysty) zostały opublikowane jako Zeszyty Naukowe ASP (z.1/19/1987 i z. 2/20/1987).

Dziś chcielibyśmy nawiązać do tej formuły i stworzyć przy Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Klub Sztuki Współczesnej, jako niezależne forum badawcze, analityczne, doradcze, które zajęłoby się refleksją nad historią sztuki najnowszej oraz stanowiło zorganizowaną formę naszego uczestnictwa w różnych inicjatywach społeczno-kulturalnych.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki jako organizacja zawodowa, zapewnia nam organizacyjne wsparcie i pełną niezależność. Chcemy zachować otwartą formułe działalności, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zaproszenie do uczestnictwa w pracach reaktywowanego Klubu Sztuki Współczesnej.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: aga.duleba@gmail.com

 

Artur Badach
Waldemar Baraniewski

Wojciech Włodarczyk