ODDZIAŁ WROCŁAWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, tel. 71 3441402
www.shs.wroclaw.pl, e-mail:  shs@shs.wroclaw.pl  i.zak3@wp.pl

Ogłoszenie konkursowe III edycji Konkursu im. Prof. Mieczysława Zlata

 Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 1 stycznia 2018 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. W edycji 2018 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace naukowe (książki, artykuły) opublikowane bądź prace na stopień (magisterskie, doktorskie) obronione w latach 2017-2018. Decyduje wydrukowana data wydania lub data obrony pracy. Prace można zgłaszać do końca roku 2018 na adres: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2019 r.

Regulamin konkursu


 

KOMUNIKAT NR 9 Z 9. LISTOPADA 2018
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 listopada zmarł Krzysztof Eysymontt,
wieloletni członek naszego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Osobowickim
w sobotę, 16. listopada o g. 13:10.

 

Zapraszamy do udziału w wyjeździe do Wiednia na wystawę monograficzną Pietera Bruegela Starszego, zorganizowaną przez Kunsthistorisches Museum z okazji 450. rocznicy jego śmierci.

Ekspozycja oferuje zwiedzającym imponującą część oeuvre artysty. Zebrane w jednym miejscu obrazy, grafiki i rysunki przyjechały z  Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Czech
i Stanów Zjednoczonych, wzbogacając kolekcję wiedeńską.

Termin: piątek 14. grudnia.

Koszt wycieczki przy 45 uczestnikach (przejazd, ubezpieczenie, bilet na wystawę oraz obiadokolacja
w drodze powrotnej): 287 PLN (dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie mających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 200 PLN). Ta kwota może nieznacznie ulec zmianie ze względu na zmieniający się kurs euro.

Organizatorem wycieczki jest Biuro Turystyki Szkolnej Provence, jednak zapisy wraz z wpłatą przyjmuje nasz skarbnik, Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu) do 20. listopada.

Decyduje kolejność zgłoszeń, a krótki czas na zapisy jest podyktowany bardzo dużym zainteresowaniem wystawą i koniecznością wykupienia biletów wstępu z dużym wyprzedzeniem. Preferowane są wpłaty gotówkowe, wpłaty przelewem bezpośrednio na konto Biura Turystyki są możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie z Robertem Hesiem (robus@poczta.onet.pl; tel 71 34 388 30 lub 39, wewn. 242).

 

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 7. listopada b.r. wybrano nowe władze naszego Oddziału SHS.

Prezesem Oddziału został ponownie Rafał Eysymontt. Członkami Zarządu zostali (alfabetycznie): Robert Heś (skarbnik), Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Michał Pieczka, Arkadiusz Wojtyła (wiceprezes), Izabela Żak (sekretarz).

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Radosława Glińskiego, Iwonę Gołaj oraz Grzegorza Pisarskiego (przewodniczący).

Delegatami na Walny Zjazd Delegatów Oddziałów zostali: Robert Heś, Jacek Witkowski, Michał Pieczka, Radosław Gliński, Magdalena Szafkowska, Agnieszka Szkopek oraz – jako rezerwowi: Anna Jezierska i Agnieszka Patała.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak (Sekretarz Oddziału)


KOMUNIKAT 8 Z DNIA 31 PAŻDZIERNIKA 2018
 

Zarząd Oddziału przypomina o WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM, które odbędzie się 7 listopada b.r., o g. 16:30 (16:45 – II termin) w sali nr 116 Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Od wielu lat w walnych zebraniach członków naszego oddziału (jest ich 138) uczestniczy zaledwie kilkanaście osób. Z tej liczby trudno wybrać członków komisji skrutacyjnej, prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na walny zjazd. W efekcie praca związana z funkcjonowaniem oddziału wykonywana jest od długiego czasu przez niewielką, nieznacznie zmieniającą się grupę członków. Zwracamy się więc z prośbą o większe zaangażowanie się w działalność oddziału. Liczymy na obecność zdecydowanie bardziej licznej grupy niż na poprzednich zebraniach!

…………………………………………………

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji: Kaplice w katedrach i kolegiatach. Funkcja – architektura – transformacje, która odbędzie się w 13-15 czerwca 2019 roku.
Propozycje referatów wraz z abstraktami można przesyłać do 31 grudnia b.r. na adres: kaplice2019@gmail.com

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Organizatora

 

Konferencja SHS O.W-w 2018 program.pdf.

PROGRAM LXVI OGÓLNOPOLSKIEJ SESJI NAUKOWEJ SHS

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz

 


KOMUNIKAT NR 5 Z DNIA 14 MAJA 2018 R

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego organizują sesję naukową Fara w mieście od średniowiecza do XXI w. Społeczność, duchowość, architektura, wystrój (Wrocław 15- 16 listopad 2018).

Zakres tematyczny konferencji związany jest ze znaczeniem kościoła miejskiego jako miejsca ogniskowania procesów społecznych i manifestacji wiary mieszczan, jak i przybyszów. Fary służyły lokalnej społeczności, ale bywało, że zgromadzone w nich relikwie lub cudowne wizerunki stawały się celem pielgrzymek. Ich forma
i wyposażenie wiązały się ściśle z prestiżem miasta i karierami jego przedstawicieli. Pamiętajmy, że niektóre znaczące europejskie katedry (Fryburg Bryzgowijski, Wiedeń czy Lwów) pierwotnie były farami, i że kościół miejski mógł być ważnym miejscem prezentacji politycznej. Także dziś w farze przejawiać się mogą ambicje władz miasta i proboszczów, co prowadzi do sporych zmian w jej wystroju.Ważnym zagadnieniem jest też ikonografia kościoła farnego w widokach miast, jak i ograniczona do samej fary.
Podczas konferencji chcemy poruszyć takie tematy jak: fara jako ważny składnik przemian urbanistycznych, przekształcanie kościołów farnych w kościoły klasztorne i inne zmiany ich funkcji lub zanik dominacji kościoła farnego w strukturze parafialnej miasta, przemiany wystroju i wyposażenia, w tym rola importów artystycznych, problematyka konserwatorska w aspekcie zachowywania wartości artystycznych i historycznych kościołów farnych.
Dla stworzenia właściwej perspektywy porównawczej omawianych zjawisk zachęcamy, aby wystąpienia związane były nie tylko z obszarem Europy Środkowej. Chcielibyśmy zjawisko fary środkowoeuropejskiej skonfrontować chociażby z sytuacją na terenie Flandrii, Niderlandów czy w miastach hanzeatyckich lub wmiastach górniczej Saksonii, jak też we Frankonii i Bawarii, krainach tak blisko związanych z Wrocławiem i Krakowem.
Do udziału w konferencji zapraszamy historyków sztuki, historyków, muzykologów i historyków literatury. Przewidujemy druk wygłoszonych referatów w roku 2019.

Zgłoszenia w formie krótkiej (1 strona) informacji o tekście prosimy do dnia 30 czerwca 2018 roku kierować na adres: dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim, eysymont@uni.wroc.pl
dr Dariusz Galewski, darekgalewski@interia.pl

dr Jacek Witkowski,docent w Uniwersytecie Wrocławskim
Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo wyboru referentów.

LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Niepodległość i nowoczesność odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23.11.

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:
1. Wybór miejsca naszej konferencji ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia niepodległości, jego inspirującą zawartość. Pożądane byłoby zastanowienie się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej. Takim właśnie ujęciom powinien sprzyjać wybór Szczecina, a nie miejsc tradycyjnie wiązanych
z wydarzeniami 1918 roku. Jest to miejsce, które nie ma żadnego bezpośredniego związku z historią odzyskania niepodległości w 1918 i zarazem region Polski o najsłabszych więziach historycznych z monarchią Piastów, oraz I i II Rzeczpospolitą.
W 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji – również artystycznej – nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego.
Na polityczny mit „Polski od nowa“ nakładała się tradycyjna myśl wywodząca się z kręgów narodowych o granicy polskiej na Odrze i Nysie („ziemie piastowskie”). Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki, wskazującym na mniej lub bardziej uświadomione uwikłanie sztuki w procesy ideowo-polityczne. Szczególnie poprzez szeroko rozumiane procesy inwestycyjne, w tym organizacje pracy artystów, czyli umiejscowienie życia artystycznego w społecznym podziale pracy i jej finansowanie.

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP ale także w planach władz PRL, a więcw czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym. Modernizacja i niepodległość narodowa, mogą pozostawać względem siebie w opozycji, lub przeciwnie. Nacjonalistyczna ideologia państwa jako „naturalnej“ formy egzystencji narodu w zależności od zajmowanego stanowiska politycznego może wydawać się nowoczesna lub anachroniczna.
Te dwa założenia nie ograniczają innych propozycji, zwłaszcza takich, które będą miały na myśli bardziej systemowe cele i będą obejmowały dłuższe jednostki chronologiczne czy trudne problemy periodyzacji najczęściej wywiedzione z historii politycznej. Ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na wyzwania metodologiczne z jakimi historyk sztuki świadomy narzędzi nowej humanistyki będzie musiał się zmierzyć podejmując problematykę politycznej niepodległości. Należy wziąć po uwagę, że problem „niepodległości/nowoczesności” może być pojmowany zarazem opozycyjnie jak i komplementarnie, i ulec komplikacji w zależności od spotkania z różnymi siatkami pojęciowymi. Temat może być bowiem sprecyzowany bardzo różnie. Patrząc od strony artysty może to być psychologiczny konflikt wewnętrzny. Na poziomie deklaracji ideowych rzecz dotyczy komplementarności lub niespójności zawartych w programach artystycznych. Na poziomie realizacji artystycznych jest to rzecz niespójności lub harmonii formy artystycznej. Inaczej będą się manifestować idee polityczne w zależności od osobistych inklinacji artysty, inaczej w przypadku realizacji zamówienia, w którym artysta występuje jako ekspert od wizualizacji, niezależnie od swych przekonań.
W sztuce o przeznaczeniu politycznym może występować konflikt między zleceniodawcąa artystą, lub pełna symbioza. Może to być konflikt ukryty lub jawny; może zostać ujawniony w otwartym dyskursie, lub pojawić się na poziomie „wewnętrznych sprzeczności“ realizacji. Również sztuka niezaangażowana politycznie może okazać się wypowiedzią polityczną nie wprost, jako deklaracja sztuki jako sfery przeciwstawnej ideom politycznym, lub świadectwo niepisanej umowy o podziale „terytoriów politycznych”.
Tak zakreślony temat ukazuje problemowe spektrum jako niemożność ucieczki sztuki od polityki, i wskazuje na potencjalny konflikt miedzy tym co jest nowoczesnością w sztuce a nowoczesnością w polityce, co jest wolnością artystyczną a co jest obowiązkiem artysty jako członka wspólnoty narodowej, jako obywatela; i z drugiej strony jako obrońcy sztuki przed upolitycznieniem, lub przeciwnie jako walczącego o sztukę zaangażowaną, na co nakłada się pytanie: służba czy służebność? Geopolityczne zamieszanie, które w naszym kraju przybiera postać sporu – często gwałtownego o sens i role niepodległości i nowoczesności sprzyja spojrzeniu na sztukę pod kątem specyficznego dla artystów udziału w starciu koncepcji politycznych i społecznych.

Zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maks. 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30.06. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz