ODDZIAŁ WROCŁAWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, tel. 71 3441402
www.shs.wroclaw.pl, e-mail:  shs@shs.wroclaw.pl  i.zak3@wp.pl

KOMUNIKAT NR 5 Z DNIA 14 MAJA 2018 R

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego organizują sesję naukową Fara w mieście od średniowiecza do XXI w. Społeczność, duchowość, architektura, wystrój (Wrocław 15- 16 listopad 2018).

Zakres tematyczny konferencji związany jest ze znaczeniem kościoła miejskiego jako miejsca ogniskowania procesów społecznych i manifestacji wiary mieszczan, jak i przybyszów. Fary służyły lokalnej społeczności, ale bywało, że zgromadzone w nich relikwie lub cudowne wizerunki stawały się celem pielgrzymek. Ich forma
i wyposażenie wiązały się ściśle z prestiżem miasta i karierami jego przedstawicieli. Pamiętajmy, że niektóre znaczące europejskie katedry (Fryburg Bryzgowijski, Wiedeń czy Lwów) pierwotnie były farami, i że kościół miejski mógł być ważnym miejscem prezentacji politycznej. Także dziś w farze przejawiać się mogą ambicje władz miasta i proboszczów, co prowadzi do sporych zmian w jej wystroju.Ważnym zagadnieniem jest też ikonografia kościoła farnego w widokach miast, jak i ograniczona do samej fary.
Podczas konferencji chcemy poruszyć takie tematy jak: fara jako ważny składnik przemian urbanistycznych, przekształcanie kościołów farnych w kościoły klasztorne i inne zmiany ich funkcji lub zanik dominacji kościoła farnego w strukturze parafialnej miasta, przemiany wystroju i wyposażenia, w tym rola importów artystycznych, problematyka konserwatorska w aspekcie zachowywania wartości artystycznych i historycznych kościołów farnych.
Dla stworzenia właściwej perspektywy porównawczej omawianych zjawisk zachęcamy, aby wystąpienia związane były nie tylko z obszarem Europy Środkowej. Chcielibyśmy zjawisko fary środkowoeuropejskiej skonfrontować chociażby z sytuacją na terenie Flandrii, Niderlandów czy w miastach hanzeatyckich lub wmiastach górniczej Saksonii, jak też we Frankonii i Bawarii, krainach tak blisko związanych z Wrocławiem i Krakowem.
Do udziału w konferencji zapraszamy historyków sztuki, historyków, muzykologów i historyków literatury. Przewidujemy druk wygłoszonych referatów w roku 2019.

Zgłoszenia w formie krótkiej (1 strona) informacji o tekście prosimy do dnia 30 czerwca 2018 roku kierować na adres: dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim, eysymont@uni.wroc.pl
dr Dariusz Galewski, darekgalewski@interia.pl

dr Jacek Witkowski,docent w Uniwersytecie Wrocławskim
Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo wyboru referentów.

LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Niepodległość i nowoczesność odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23.11.

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:
1. Wybór miejsca naszej konferencji ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia niepodległości, jego inspirującą zawartość. Pożądane byłoby zastanowienie się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej. Takim właśnie ujęciom powinien sprzyjać wybór Szczecina, a nie miejsc tradycyjnie wiązanych
z wydarzeniami 1918 roku. Jest to miejsce, które nie ma żadnego bezpośredniego związku z historią odzyskania niepodległości w 1918 i zarazem region Polski o najsłabszych więziach historycznych z monarchią Piastów, oraz I i II Rzeczpospolitą.
W 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji – również artystycznej – nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego.
Na polityczny mit „Polski od nowa“ nakładała się tradycyjna myśl wywodząca się z kręgów narodowych o granicy polskiej na Odrze i Nysie („ziemie piastowskie”). Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki, wskazującym na mniej lub bardziej uświadomione uwikłanie sztuki w procesy ideowo-polityczne. Szczególnie poprzez szeroko rozumiane procesy inwestycyjne, w tym organizacje pracy artystów, czyli umiejscowienie życia artystycznego w społecznym podziale pracy i jej finansowanie.

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP ale także w planach władz PRL, a więcw czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym. Modernizacja i niepodległość narodowa, mogą pozostawać względem siebie w opozycji, lub przeciwnie. Nacjonalistyczna ideologia państwa jako „naturalnej“ formy egzystencji narodu w zależności od zajmowanego stanowiska politycznego może wydawać się nowoczesna lub anachroniczna.
Te dwa założenia nie ograniczają innych propozycji, zwłaszcza takich, które będą miały na myśli bardziej systemowe cele i będą obejmowały dłuższe jednostki chronologiczne czy trudne problemy periodyzacji najczęściej wywiedzione z historii politycznej. Ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na wyzwania metodologiczne z jakimi historyk sztuki świadomy narzędzi nowej humanistyki będzie musiał się zmierzyć podejmując problematykę politycznej niepodległości. Należy wziąć po uwagę, że problem „niepodległości/nowoczesności” może być pojmowany zarazem opozycyjnie jak i komplementarnie, i ulec komplikacji w zależności od spotkania z różnymi siatkami pojęciowymi. Temat może być bowiem sprecyzowany bardzo różnie. Patrząc od strony artysty może to być psychologiczny konflikt wewnętrzny. Na poziomie deklaracji ideowych rzecz dotyczy komplementarności lub niespójności zawartych w programach artystycznych. Na poziomie realizacji artystycznych jest to rzecz niespójności lub harmonii formy artystycznej. Inaczej będą się manifestować idee polityczne w zależności od osobistych inklinacji artysty, inaczej w przypadku realizacji zamówienia, w którym artysta występuje jako ekspert od wizualizacji, niezależnie od swych przekonań.
W sztuce o przeznaczeniu politycznym może występować konflikt między zleceniodawcąa artystą, lub pełna symbioza. Może to być konflikt ukryty lub jawny; może zostać ujawniony w otwartym dyskursie, lub pojawić się na poziomie „wewnętrznych sprzeczności“ realizacji. Również sztuka niezaangażowana politycznie może okazać się wypowiedzią polityczną nie wprost, jako deklaracja sztuki jako sfery przeciwstawnej ideom politycznym, lub świadectwo niepisanej umowy o podziale „terytoriów politycznych”.
Tak zakreślony temat ukazuje problemowe spektrum jako niemożność ucieczki sztuki od polityki, i wskazuje na potencjalny konflikt miedzy tym co jest nowoczesnością w sztuce a nowoczesnością w polityce, co jest wolnością artystyczną a co jest obowiązkiem artysty jako członka wspólnoty narodowej, jako obywatela; i z drugiej strony jako obrońcy sztuki przed upolitycznieniem, lub przeciwnie jako walczącego o sztukę zaangażowaną, na co nakłada się pytanie: służba czy służebność? Geopolityczne zamieszanie, które w naszym kraju przybiera postać sporu – często gwałtownego o sens i role niepodległości i nowoczesności sprzyja spojrzeniu na sztukę pod kątem specyficznego dla artystów udziału w starciu koncepcji politycznych i społecznych.

Zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maks. 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30.06. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz


KOMUNIKAT NR 4 Z DNIA 10 KWIETNIA 2018 R.

W ramach cyklu prezentującego bieżące wystawy Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zaprasza na spotkanie do Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Pl. Powstańców Warszawy 5, zbiórka w holu) w poniedziałek, 16 kwietnia o g. 16:00 – po wystawie Manieryzm wrocławski oprowadzi jej kurator, dr hab. Piotr Oszczanowski.

 

Informacje dla uczestników objazdu zabytkoznawczego do Czech i Austrii w dn. 14-16 czerwca 2018:

  1. Uczestnicy są proszeni o uzupełnienie opłaty za objazd (100 PLN dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich, dla pozostałych osób 300 PLN) w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Robertem Hesiem (tel. 71 34 388 30 wewn. 242;
    mail: robus@poczta.onet.pl).

  2. Koszty wstępów to 500 CZK i 60 E.

  3. Wyjazd sprzed Muzeum Narodowego we Wrocławiu w czwartek, 14 czerwca, o g. 6:00.
     

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz


KOMUNIKAT NR 3 Z DNIA 30 MARCA 2018 R.

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS przypomina o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału, które odbędzie się w czwartek, 5 kwietnia o g. 16:15 (drugi termin o g. 16:30) w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (Pl. Powstańców Warszawy 5, s. nr 116).

 

Muzeum Architektury we Wrocławiu i Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają na wykład dr hab. Rafała Quirini-Popławskiego (Instytut Historii Sztuki UJ) Świątynie mendykantów na Krymie oraz w Perze w późnym średniowieczu, który odbędzie się w poniedziałek,
9 kwietnia 2018, o g. 16:00 w Muzeum Architektury (ul. Bernardyńska 5).

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO SHS
ŻYCZY WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz

 

 

 


KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 2 STYCZNIA 2018 R.

 

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie naukowe, na którym dr Artur Kolbiarz (Zakład Historii Sztuki UŚl.) przedstawi temat Matthäus Knote i wczesnobarokowa rzeźba Dolnego Śląska.
Spotkanie odbędzie się w środę, 17 stycznia 2018 r. o godz. 16:45 w Instytucie Historii Sztuki UWr. (ul. Szewska 36), w sali 309.

 

Zarząd Oddziału zaprasza do udziału w objeździe zabytkoznawczym CZECHY-AUSTRIA w terminie 14-16 czerwca 2018 na trasie:

Velké Losiny (zamek) – Křtiny (kościół pielgrzymkowy) – Rajhrad (klasztor i kościół Benedyktynów) – Dolní Kounice (klasztor Rosa Coeli) – Židlochovice (kościół) – Lednice (zamek) – Klosterneuburg (klasztor Kanoników regularnych) – Göttweig (opactwo Benedyktynów) – Melk (opactwo Benedyktynów) – St. Pölten (katedra, kościół franciszkanów) – Graz (katedra, mauzoleum Ferdynanda II, zamek Eggenberg) – Mariazelle (kościół pielgrzymkowy) – Lilienfeld (klasztor Cystersów) – Heiligenkreuz (klasztor Cystersów).

Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN, a dla członkow Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 250 PLN.

Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie do końca stycznia zadatku w wysokości 150 PLN. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Robertem Hesiem (tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl).

 

Informujemy, że tegorocznymi laureatami Konkursu im. Ks. Profesora Szczęsnego Dettloffa zostali:

kol. Agata Dworzak z Oddziału Krakowskiego za pracę FABRICA ECCLESIAE SANDOMIRIENSIS. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych oraz kol. Agata Pietrasik i Piotr Skłodkowski z Oddziału Warszawskiego za publikację Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945-1954.

W Konkursie im. Jerzego Z. Łozińskiego nagrodzono 13 autorów haseł Słownika architektów

i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku pod red. Pawła Migasiewicza, Hanny Osieckiej-Samsonowicz i Jakuba Sito (Warszawa 2016).

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

 

KOMUNIKAT NR 8 Z DNIA 28 LISTOPADA 2017 R.

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zaprasza na spotkania naukowe z kuratorami wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu:

- w czwartek 7 grudnia o g. 14:30 z Markiem Pierzchałą na wystawie „Moda na Cranacha”

- w czwartek 14 grudnia o g. 14:30 z Izabelą Żak na wystawie „Inwencja i naśladownictwo. Dawna grafika włoska ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA
SKŁADAMY
ŻYCZENIA

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
A TAK
ŻE SUKCESÓW ZAWODOWYCH ORAZ SZCZĘŚCIA W ŻYCIU PRYWATNYM
W NOWYM ROKU 2018

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału