Statut Stowarzyszenia Historyków Sztuki  PDF

STATUT

STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Historyków Sztuki jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

Stowarzyszenie Historyków Sztuki dalej zwane „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 5

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi.

 

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania, a także uczestniczyć we wszelkich innych dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno – prawnych.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§ 9

1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały Stowarzyszenia – w środowiskach, w których zamieszkuje co najmniej 25 członków.

2. Stowarzyszenie może powoływać trwale lub doraźnie jednostki organizacyjne o charakterze opiniodawczym, doradczym lub wykonawczym (rady, komisje, itp.) w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

1. inicjowanie prac naukowo – badawczych w dziedzinie badań nad sztuką oraz ich popularyzacja,

2. kształtowanie w społeczeństwie zamiłowania do sztuki i wiedzy o sztuce oraz odpowiedzialności za dobra kultury,

3. publiczne występowanie w sprawie dziedzictwa kulturowego,

4. umożliwienie pogłębiania wiedzy fachowej przez członków Stowarzyszenia oraz ich aktywności w środowisku zawodowym,

5. troska o poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia,

6. integracja środowiska historyków sztuki oraz osób związanych zawodowo lub społecznie z badaniami nad sztuką i zabytkami.

 

§ 11

1.Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie podejmuje następujące środki działania:

1/ współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i organami administracji publicznej powołanymi do sprawowania opieki nad nauką, sztuką i zabytkami

2/ organizuje zjazdy, konferencje i inne przedsięwzięcia naukowe i popularyzatorskie

3/ wydaje publikacje naukowe i popularno-naukowe, także we współpracy z innymi instytucjami

4/ prowadzi działalność opiniodawczą i opiniotwórczą

5/ wspiera członków Stowarzyszenia w podnoszeniu poziomu zawodowego

 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami przeznaczając pozyskane z tego tytułu środki w całości na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ zwyczajnych,

2/ wspierających,

3/ honorowych.

2. Każdy z członków Stowarzyszenia należy do Oddziału terenowego.

 

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (także cudzoziemiec) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o ile spełnia jeden z następujących warunków:

1. osoba z ukończonymi studiami wyższymi w zakresie teorii i historii sztuki,

2. osoba, która posiada wyższe wykształcenie w innej dziedzinie niż wskazana w pkt. 1 i pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i historii sztuki

3. osoba, która swoją praca zawodową, naukową lub społeczną realizuje cele statutowe Stowarzyszenia a jej działalność uzasadnia przyznanie członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

§ 14

1. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego podejmuje w formie uchwały Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, kandydat składa za pośrednictwem Oddziału, na terenie którego ma miejsce zamieszkania lub za pośrednictwem Oddziału do którego zamierza przystąpić.

3. Do wniosku przekazywanego do Zarządu Głównego powinna być dołączona pisemna deklaracja kandydata, poparta przez dwóch członków Stowarzyszenia oraz opinia Zarządu Oddziału.

4. Decyzja Zarządu Głównego odmawiająca przyjęcia na członka zwyczajnego powinna być pisemnie uzasadniona.

5. Od decyzji Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 4, Zarządowi Oddziału, za pośrednictwem którego był złożony wniosek przysługuje odwołanie się do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.

 

§ 15

Członkom zwyczajnym przysługuje:

1. czynne i bierne prawo wyborcze,

2. prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Oddziałów,

3. prawo zgłaszania pytań i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz prawo otrzymania odpowiedzi i wyjaśnień od władz wykonawczych Stowarzyszenia,

4. prawo do korzystania z urządzeń, środków, pomocy Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez akty wewnętrzne Stowarzyszenia uchwalane przez Zarząd Główny,

5. prawo do uczestniczenia w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia (komisje, rady itp.) oraz pracach merytorycznych Stowarzyszenia, w szczególności konferencjach, odczytach i sesjach naukowych.

 

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do:

1. przestrzegania Statutu, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2. dbania o rozwój Stowarzyszenia i aktywnego uczestniczenia w jego działalności, w szczególności poprzez uczestniczenie w pracach organizacyjnych (rady, komisje, itp.) oraz pracach merytorycznych Stowarzyszenia – sesje naukowe, konferencje i odczyty,

3. regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 17

Utrata członkostwa następuje poprzez:

1. dobrowolną rezygnację zgłoszoną na piśmie. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje z dniem złożenia przez członka do Zarządu Głównego, za pośrednictwem Zarządu Oddziału, do którego należy, pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

2. śmierć członka Stowarzyszenia

3. wykluczenie z powodu:

1/ utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,

2/ zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

3/ orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

4/ rażącego naruszenia postanowień statutu, aktów wewnętrznych Stowarzyszenia lub uchwał jego władz,

5/ działania na szkodę Stowarzyszenia,

6/ zachowania niegodnego członka Stowarzyszenia, w szczególności skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za popełnienie przestępstwa z niskich pobudek,

7/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

 

§ 18

1. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje w formie uchwały Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału, do którego członek należy, lub na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Jeżeli Zarząd Główny podejmuje decyzję z własnej inicjatywy zobowiązany jest zasięgnąć opinii Zarządu Oddziału, do którego członek należy. W każdym przypadku decyzja Zarządu Głównego wymaga pisemnego uzasadnienia.

2. Od decyzji Zarządu Głównego członkowi, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów. Odwołanie złożone po tym terminie nie odnosi skutków prawnych.

 

§ 19

Członek wykluczony na podstawie § 17 ustęp 3 pkt. 2 statutu może być przywrócony w prawach członkowskich o ile w terminie 6 miesięcy od daty ustania członkostwa ureguluje zaległą składkę i wystąpi z wnioskiem o przywrócenie go w prawach członka. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny.

 

§ 20

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Prawa członka wspierającego przyznaje Zarząd Główny w formie uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 mogą zostać członkami wspierającymi, o ile zobowiążą się do pokrywania składek członkowskich oraz zadeklarują i przeznaczą na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia po uzyskaniu opinii Zarządu Oddziału, na terenie którego mają siedzibę.

 

§ 21

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna (także cudzoziemiec), wybitnie zasłużona w dziedzinie historii sztuki i kultury lub która wniosła wyjątkowy wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub samego Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego może być również nadana członkowi zwyczajnemu.

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów Oddziałów z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub 25 członków zwyczajnych.

4. Członkom honorowym (nie będącym członkami zwyczajnymi) oraz członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do głosu stanowiącego w sprawach należących do kompetencji Walnych Zebrań Członków Oddziałów. Członkowie honorowi i wspierający mogą za zaproszeniem uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 22

1.Władze Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ naczelne,

2/ oddziałowe.

2.Władzami Naczelnymi są:

1/ Walne Zebranie Delegatów Oddziałów,

2/ Zarząd Główny,

3/ Główna Komisja Rewizyjna,

4/ Sąd Koleżeński.

3. Władzami Oddziałowymi są:

1/ Walne Zebranie Członków Oddziału,

2/ Zarząd Oddziału,

3/ Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 23

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata. W przypadku odwołania władz i wyboru nowych przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów lub przez Walne Zebranie Członków Oddziału, kadencja nowych władz trwa do końca przerwanego trzyletniego okresu.

2. Decyzje władz Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.

3. Osoby pełniące funkcje w Zarządzie Głównym lub Zarządzie Oddziału nie mogą pełnić jednocześnie funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału.

4. Członkami Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału nie mogą zostać osoby, których członkowie rodziny lub krewni pełnią funkcję członków Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

§ 24

1. Członkostwo w naczelnych władzach Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1/ upływu kadencji,

2/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

3/ pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,

4/ odwołania przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów. W przypadku Prezesów Oddziałów i członków Zarządu wybieranych spośród członków Oddziału również ich odwołania przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Na miejsce członków Naczelnych Władz Stowarzyszenia, których członkostwo ustało przed upływem kadencji, wchodzą do końca kadencji osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów, z tym jednak, że liczba dołączonych w ten sposób członków nie może być większa od 1/3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów. Nie dotyczy to zapisu § 25 ustęp 4.

 

Walne Zebranie

 

§ 25

1. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym – delegaci Oddziałów wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów spośród swoich członków w proporcji 1 delegat na 25 członków Oddziału; przy czym za spełnienie warunku 25 członków uznaje się każde rozpoczęte 25,

2/ z głosem doradczym – członkowie Zarządu Głównego, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego,

3/ z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.

4. Delegaci wybierani są na całą 3 letnią kadencję władz naczelnych Stowarzyszenia. W przypadku rezygnacji delegata lub jego śmierci, delegatem zostaje osoba, która w wyborach otrzymała kolejno najwyższą ilość głosów.

 

§ 26

1. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów jest zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie jeżeli uczestniczy w nim minimum połowa delegatów. W drugim terminie wymóg ten nie jest wymagany.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że statut stanowi inaczej.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia albo na wniosek minimum połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

 

§ 27

1. Obradom Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów przewodniczy Przewodniczący zebrania wybrany na początku zebrania przez członków biorących w nim udział. Przebieg zebrania jest protokołowany przez osobę(-y) wskazane przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

2. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

 

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów oprócz innych spraw przewidzianych statutem, należy:

1. określenie długofalowych kierunków i programów działania Stowarzyszenia, przygotowanych przez Zarząd Główny,

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, za okres kadencji oraz udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

3. wybór i odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Stowarzyszenia oraz członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego,

4. ustalanie wysokości składek członkowskich,

5. zatwierdzanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia jeżeli obowiązek taki wynika z innych postanowień statutu,

6. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

7. określenie wysokości kwoty, do której Zarząd Główny może zaciągać zobowiązania lub wartości praw, którymi może rozrządzać bez zgody Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów (jednorazowo lub łącznie jeżeli dotyczy to transakcji powiązanych ze sobą przedmiotowo)

8. wyrażanie zgody na zbycie przez Zarząd Główny nieruchomości Stowarzyszenia, lub zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenia prawem, ponad kwotę o której mowa pkt. 7,

9. zmiana statutu,

10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku

11. rozpatrywanie wszelkich spraw postawionych w porządku obrad przez Zarząd Główny lub zgłoszonych w trybie § 30 ust. 2 przez Główną Komisję Rewizyjną, Zarządy Oddziałów lub członków Stowarzyszenia.

 

§ 29

1. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów odbywa się co trzy lata.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 28.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd Główny, a w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od upływu trzech lat od poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, prawo zwołania przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 30

1.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów organ je zwołujący ma obowiązek powiadomić Zarządy Oddziałów oraz osoby i podmioty wskazane w § 25 ust. 3 listami poleconymi osobom nie posiadającym adresu mailowego lub pocztą elektroniczną na adres mailowy, osobom, które wskazały adres mailowy, wysłanymi minimum na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.

  1. Główna Komisja Rewizyjna, Zarządy Oddziałów oraz członkowie (zwyczajni i honorowi) w liczbie minimum 25 mają prawo zgłaszać na ręce Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia sprawy do umieszczenia w ostatecznym porządku obrad. Termin składania w/w wniosków upływa na 20 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.

  2. O ostatecznym porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów organ je zwołujący ma obowiązek zawiadomić Zarządy Oddziałów, osoby oraz podmioty wskazane w § 25 ust. 3  w sposób określony w ust. 1 na minimum 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.

 

§ 31

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemne żądania Komisji Rewizyjnej lub nie mniej niż 100 członków (zwyczajnych, honorowych) Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów jest zwoływane tylko w celu wskazanym w zawiadomieniu.

  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów, Zarząd Główny ma obowiązek zwołać w terminie 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1. Delegaci muszą być powiadomieni o terminie i celu zebrania minimum na 20 dni przed jego terminem w sposób określony w § 30 ust. 1 .

  3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w przewidzianym terminie, prawo zwołania przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd Główny i Prezydium Zarządu

 

§ 32

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes Stowarzyszenia, 6 członków Prezydium Zarządu oraz Prezesi Oddziałów.

  1. Zarząd Główny działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu określającego w szczególności tryb obradowania, zakres kompetencji Prezydium i tryb zwoływania posiedzeń. Regulamin zatwierdza Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.

 

§ 33

1. Zarząd Główny, oprócz innych spraw przewidzianych statutem:

1/ zatwierdza długofalowe kierunki i programy działania Stowarzyszenia przygotowane przez Prezydium i przyjmuje sprawozdania z działalności Prezydium,

2/ uchwala budżet na każdy rok kalendarzowy swojej kadencji przygotowany przez Prezydium i Biuro,

3/ przyjmuje sprawozdanie finansowe przedstawione przez Biuro,

4/ powołuje Oddziały Stowarzyszenia,

5/ zatwierdza regulaminy Oddziałowych Władz Stowarzyszenia,

6/ uchwala Regulamin Budżetowy,

7/ powołuje trwale lub doraźnie jednostki organizacyjne o charakterze opiniodawczym, doradczym lub wykonawczym (rady, komisje, itp.) w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nadzoruje ich działalność,

8/ podejmuje decyzje o przystąpieniu do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń lub decyzje o uczestnictwie w innych powiązaniach organizacyjno-prawnych, o których mowa w § 6 statutu,

9/ przyjmuje członków wspierających.

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa prowadzącego posiedzenie.

 

§ 34

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy na rok. Posiedzenia są zwoływane przez Prezydium lub na wniosek zwykłej większości Prezesów Oddziałów.

2.W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jej członkowie. Prezydium może zapraszać na posiedzenia Zarządu Głównego specjalistów w sprawach przez Zarząd rozpatrywanych.

 

§ 35

1. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium, które ma do pomocy Biuro Zarządu Głównego. Prezydium koordynuje pracami Zarządu Głównego.

2. Prezydium Zarządu Głównego konstytuuje się na pierwszym po wyborze posiedzeniu Zarządu Głównego i wybiera ze swego grona: 2 Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.

3. Prezydium oprócz spraw przewidzianych w statucie, w ramach wykonywania czynności kierowania i koordynacji :

1/ wykonuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów,

2/ przygotowuje programy działania Stowarzyszenia,

3/ reprezentuje Stowarzyszenie w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,

4/ koordynuje działalność Oddziałów i komisji Stowarzyszenia,

5/ realizuje gospodarkę finansową Stowarzyszenia zgodnie z budżetem uchwalonym przez Zarząd Główny,

6/ zarządza majątkiem Stowarzyszenia, w tym zaciąga zobowiązania i rozporządza prawami majątkowymi zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym statucie,

7/ uchwala Regulamin Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia określający organizację i zakres czynności Biura.

4. Prezydium zbiera się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

5. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Prezydium, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa prowadzącego posiedzenie.

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków Prezydium Zarządu, w tym jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes, z zastrzeżeniem postanowień § 54 ust. 2 i 3 statutu.

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 36

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Do zadań i kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Prezydium Zarządu Głównego,

2/ kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów,

3/ przedstawianie Zarządowi Głównemu i Zarządom Oddziałów uwag i wniosków,

4/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów Oddziałów,

5/ przedstawianie Walnemu Zebraniu Delegatów Oddziałów wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu i Zarządom Oddziałów,

6/ przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego,

7/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Oddziałowych Komisji Rewizyjnych przedstawienia sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz polecać im dokonanie kontroli.

 

§ 37

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.

2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego w szczególności sposób wykonywania przez nią kontroli oraz zasady zwoływania posiedzeń. Regulamin zatwierdza Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.

4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos Sekretarza.

 

Sąd Koleżeński

 

§ 38

1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia dotyczące norm współżycia koleżeńskiego lub etyki zawodowej.

2. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów. Sąd wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa Regulamin uchwalony przez Sąd. Regulamin zatwierdza Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.

4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy udziale co najmniej połowy składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności głos Sekretarza.

5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są bezwzględnie wiążące dla wszystkich członków Stowarzyszenia, których dotyczą oraz dla Zarządu Głównego, który jest zobowiązany do ich egzekwowania.

6. W przypadku uchylania się członka Stowarzyszenia od wykonania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, Sąd Koleżeński może wnieść do Zarządu Głównego o zawieszenie go w prawach członka do czasu wykonania postanowień Sądu.

7. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów na następujących zasadach:

1/ osoba zainteresowana składa odwołanie za pośrednictwem Prezydium Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

2/ jeżeli w wyżej wymienionym terminie nie wpłynie do Prezydium Zarządu Głównego odwołanie, orzeczenie Sądu Koleżeńskiego staje się prawomocne.

 

 

Władze oddziałowe

 

§ 39

Dla Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Delegatów z tym, że:

1. w Walnym Zebraniu Członków Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia,

2. do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów,

3. prawo zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału przysługuje też Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub minimum 1/4 członków (zwyczajnych, honorowych) Oddziału oraz na żądanie Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 40

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym – członkowie ( zwyczajni) Stowarzyszenia z terenu działania Oddziału,
2/ z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia,
3/ z głosem doradczym – zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zebranie Członków Oddziału członkowie honorowi i wspierający z terenu działania Oddziału,

3. Postanowienia ust. 2 pkt 2 nie wyłącza prawa osób w nim wymienionych do głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków Oddziału jeżeli należą oni do tego Oddziału

.

§ 41

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1/ określenie programów działania Oddziału oraz sposobów ich wykonania,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Oddziału absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3/ wybór i odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Oddziału oraz członków Zarządu Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej Oddziału
4/ wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów,
5/ rozpatrywanie wszelkich spraw postawionych w porządku obrad przez Zarząd Oddziału lub zgłoszonych w trybie § 45 ust. 2 przez Komisję Rewizyjną Oddziału, członków Oddziału, Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną.

 

§ 42

1.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku, w terminie nie późniejszym niż do końca pierwszego kwartału.
2.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziałów ma charakter sprawozdawczy i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w §41 oraz innym postawionym na porządku obrad.
3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, a w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w wyżej wskazanym terminie prawo zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Zarządowi Głównemu.

 

§ 43

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub min. 1/4 członków ( zwyczajnych, honorowych ) Oddziału lub na żądanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału ma obowiązek zwołać w terminie 14 dni , licząc od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przewidzianym terminie, prawo zwołania przysługuje organom wskazanym w ust.1

§ 44

1.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału organ je zwołujący ma obowiązek zawiadomić osoby i podmioty wskazane w § 40 ust.2 listami poleconymi osobom nie posiadającym adresu mailowego lub pocztą elektroniczną na adres mailowy, osobom, które wskazały adres mailowy wysłanymi min. na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału.

2.Komisja Rewizyjna Oddziału, członkowie ( zwyczajni i honorowi ) w liczbie min. 10% ogółu członków Oddziału, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna mają prawo zgłaszać na ręce sekretarza Oddziału sprawy do umieszczenia w ostatecznym porządku obrad. Termin składania w wniosków upływa na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 

§ 45

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach wyboru i odwołania władz Oddziału i wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów albo na wniosek minimum połowy osób uprawnionych do głosowania.
3. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

 

§ 46

1. Obradom Walnego Zebrania Członków Oddziału przewodniczy Przewodniczący zebrania wybrany na początku zebrania przez członków biorących w nim udział. Przebieg zebrania jest protokołowany przez osobę (-y ) wskazane przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału prowadzi obrady wg reguł, które przyjęło. Zebranie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad; regulamin zatwierdza Zarząd Główny.

 

§ 47

1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Oddziału oraz od 3 do 6 członków wybieranych spośród członków Oddziału. O ilości członków tworzących Zarząd Oddziału decyduje Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu i wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika

 

§ 48

1. Zarząd Oddziału, oprócz innych spraw przewidzianych statutem, kieruje bieżącą działalnością Oddziału poprzez :

1/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów i Walnego Zebrania Członków Oddziału,

2/ reprezentowanie Oddziału w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,

3/ administrowanie majątkiem Stowarzyszenia będącym w dyspozycji Oddziału.

2. Pracami Zarządu Oddziału kieruje Prezes Oddziału.

3. Zarząd Oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zawierającego w szczególności: podział pracy i kompetencji w Zarządzie Oddziału oraz zasady zwoływania i odbywania posiedzeń. Regulamin zatwierdza Zarząd Główny.

 

§ 49

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

2. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone, lub Władze Naczelne Stowarzyszenia.

 

§ 50

1.Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej Oddziału.
2. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1/ kontrolowanie bieżącej działalności Oddziału, w szczególności

a/ kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Oddziału,
b/ kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Oddziału;

2/ kontrola przestrzegania przez zarząd Oddziału statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów i uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału.

3/ przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków,
4/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
5/ przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału wniosków w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,
6/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

 

§ 51

1.Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego w szczególności sposób wykonywania przez nią kontroli oraz zasady zwoływania posiedzeń. Regulamin zatwierdza Zarząd Główny.
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej 2 jej członków; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 52

1.Członkostwo w oddziałowych władzach Stowarzyszenia ( z włączeniem Walnego Zebrania Członków Oddziału ) ustaje na skutek:

1/ upływu kadencji,
2/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub zmiany skutkującej zmianą Oddziału, do którego członek przynależał.
3/ pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
4/odwołania przez Walne Zebranie Członków Oddziału;

2.Na miejsce członków Oddziałowych Władz Stowarzyszenia, których członkostwo ustało przed upływem kadencji, wchodzą do końca kadencji osoby dokooptowane ( prawo kooptacji służy organowi, którego skład osobowy uległ zmniejszeniu ) , z tym jednak, że liczba dokooptowanych członków nie może być większa od 1/3 członków z wyboru.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 53

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, finansowe składniki majątku trwałego oraz fundusze.

2. Na fundusze stowarzyszenia składają się:

1/ wpływy ze składek członkowskich,

2/ dochody z majątku Stowarzyszenia,

3/ dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,

4/ środki pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i dotacji przyjmowanych przez Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

§ 54

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym dotyczące nieruchomości.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego, tj. Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

3. Dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie tj. Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik mogą udzielać pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

 

§ 55

1. Stowarzyszenie finansuje swą działalność ze:

1/ składek członkowskich,

2/ darowizn, spadków, zapisów, dotacji,

3/ eksploatacji majątku ruchomego i nieruchomości, praw na dobrach niematerialnych będących własnością Stowarzyszenia lub użytkowanych przez Stowarzyszenie,

4/ wpływów z działalności gospodarczej.

2. Prawo dysponowania i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego posiada Prezydium Zarządu Głównego . Prezydium Zarządu Głównego może przekazać prawo do zarządzania częścią majątku Stowarzyszenia na Zarządy Oddziałów lub pełnomocników.

3. Zbycie ruchomości o charakterze zabytkowym wymaga w każdym wypadku uchwały Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.

4. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Regulamin Budżetowy uchwalony przez Zarząd Główny.

 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 56

Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Delegatów Oddziałów kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.

 

§ 57

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje osobno w tym celu zwołane Walne Zebranie Delegatów Oddziałów kwalifikowaną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są Prezes i Skarbnik, chyba że uchwała podjęta przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wskaże jako likwidatorów inne osoby/osobę.

 

§ 58

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 

 

Jednolity tekst Statutu z 14 grudnia 2012 r., ze zmianami z przyjętymi 21 października 2022 r.