KONKURSY 2022 – WYNIKI

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki uprzejmie informuje, że w dorocznym LXVII Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa  na prace naukowe młodych historyków sztuki nagrody otrzymały w kategorii prac niepublikowanych: 

  • dr Magdalena Herman (O/Warszawski) za pracę: Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
  • dr Dorota Sakowicz (O/Gdański) za pracę: Sztuka na użytek władzy. Rzeźba architektoniczna a program polityczny Septymiusza Sewera
  • dr Masza Sitek (O/Krakowski) za pracę: Prace Hansa Sussa von Kulmbach (zm. 1522) dla zleceniodawców w Polsce,
  • dr Kamila Twardowska (O/Krakowski) za pracę: Na przełomie. Twórczość architekta Wacława Krzyżanowskiego (1881-1954).


Jury Konursu im. prof. dr Jerzego Łozińskiego przyznało nagrodę prof. dr hab. Andrzejowi Betlejowi i dr Agacie Dworzak za redakcję tomu: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie na terenie dawnego województwa bełskiego.

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 


 

LVII KONKURS IM. KS. PROF. SZCZĘSNEGO DETTLOFFA

na prace naukowe młodych historyków sztuki

O patronie nagrody naukowej dla młodych członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia  lub w roku poprzedzającym.
W przypadku druku w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, a data jego wydrukowania.
W konkursie biorą również udział prace niepublikowane.
Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Pobierz regulamin konkursu — PDF

Pobierz kwestionariusz konkursu 

Regulamin konkursu

 

§1

Stowarzyszenie Historyków Sztuki organizuje doroczny Konkurs na najlepsze prace z dziedziny historii sztuki i dyscyplin pokrewnych, których autorami są członkowie Stowarzyszenia, którzy nie przekroczyli 35 lat.

§ 2

Udział w konkursie biorą prace drukowane w roku przyznania wyróżnienia lub w roku poprzedzającym. W przypadku druku pracy w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, a data jego wydrukowania. W konkursie biorą również udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem. Zgłoszona do konkursu praca powinna zostać dostarczona także w formie pdf. Każdy członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki spełniający warunki podane w § 1 może zgłosić swą pracę.

§ 3

Wyróżnienia przyznaje Jury powoływane przez  Zarząd Główny co trzy lata, złożone z przedstawicieli różnych środowisk. W przypadkach szczególnych Jury ma prawo dokooptować do swych prac rzeczoznawcę.

§ 4

Kwotę przeznaczoną na wyróżnienia w Konkursie ustala i wypłaca Zarząd Główny SHS. Wysokość poszczególnych wyróżnień ustala Jury. Może ono nie przyznać poszczególnych wyróżnień, czy też w jednej z grup przyznać tylko jedną lub nie przyznać wcale. Łącznie w obu grupach nie należy wyróżnić więcej niż pięć osób.

§ 5

Zarządy Oddziałów  winny nadesłać listy prac, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie. Jury bierze pod uwagę prace wytypowane przez Zarządy Oddziałów, jak i nie wytypowane a znane Jury. Osobno Jury rozpatruje prace nadesłane w maszynopisie. Dla poszerzenia wyboru prac Zarząd Główny będzie się zwracał do dyrektorów instytutów i katedr historii sztuki o nadsyłanie prac do wyróżnień z zachowaniem warunków podanych w § 1. Otrzymany materiał Zarząd Główny będzie przekazywać Jury.

§ 6

Propozycje Zarządów Oddziałów, jak również prace w maszynopisie oraz wnioski instytucji wymienionych w § 5 winny być nadesłane na ręce przewodniczącego Jury, na adres Zarządu Głównego SHS do dnia 31 lipca każdego roku.

§ 7

Jury przedstawia swe decyzje Zarządowi Głównemu SHS na jesiennym zebraniu plenarnym. Zarząd Główny ogłasza wyniki konkursu na najbliższej konferencji naukowej bądź Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia.

§ 8

Orzeczenie Jury składane Zarządowi Głównemu SHS,  przyznające wyróżnienia powinno zawierać pisemne uzasadnienie.

§ 9

Posiedzenia Jury powołuje przewodniczący Jury w miarę potrzeby. Koszty przejazdów i noclegów członków Jury na posiedzenia i uroczystość wręczenia nagród pokrywa Zarząd Główny SHS.

 


 

NAGRODA IM. PROF. JERZEGO Z. ŁOZIŃSKIEGO
na prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katologowym

Pobierz regulamin konkursu - PDF

Pobierz kwestionariusz konkursu 

Regulamin nagrody

 

§ 1

Stowarzyszenie Historyków Sztuki ustala coroczną nagrodę im. prof. dr Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym, których autorami są członkowie Stowarzyszenia.

§ 2

Nagrodę przyznaje pięcioosobowe Jury powołane przez Zarząd Główny co 3 lata.

§ 3

Kwotę przyznaną na nagrodę ustala Zarząd Główny. Wysokość nagrody ustala Jury.

§ 4

Zarządy Oddziałów winny nadsyłać wnioski do nagrody (wydane opracowanie – książkę, także w formacie pdf) w terminie do 31 lipca każdego roku na adres Sekretariatu Konkursu przy Zarządzie Głównym. Jury rozpatruje wnioski przedstawione przez Oddziały, jak również inne, np. zgłoszone przez dyrektorów instytutów i katedr historii sztuki (z zachowaniem warunków podanych w § 1).

§ 5

Jury przedstawia swe decyzje w postaci protokołu zawierającego pisemne uzasadnienie na jesiennym posiedzeniu plenarnym lub Prezydium Zarządu Głównego. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody następuje na corocznej ogólnopolskiej sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki.


 

Regulamin konkursu im. prof. Kingi Szczepkowskiej Naliwajek Zarządu Oddziału Warszawskiego SHS
za prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich

Pobierz regulamin konkursu — PDF

Regulamin konkursu im. prof. Kingi Szczepkowskiej Naliwajek Zarządu Oddziału Warszawskiego SHS
za prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich

§1

Doroczny konkurs jest organizowany przez O/W SHS oraz niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§2

Prace mogą przedstawiać studenci II, III, IV roku uczelni warszawskich. Prace konkursowe, o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie) muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie są eseje, krytyka artystyczna i przeglądy literatury.

§3

Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września b.r. w biurze O/W SHS.

§4

Skład jury stanowią: prezes O/W SHS i po jednym przedstawicielu niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach jury może dokooptować jeszcze dwóch członków.

§5

Rozstrzygnięcie konkursu następuje 31 października każdego roku. Do tego dnia jury przedstawia swe decyzje i protokół zawierający pisemne uzasadnienie. Wysokość nagrody ustala i wypłaca Zarząd O/W SHS.

§6

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbywa się na dorocznej ogólnopolskiej sesji SHS. Laureat jest zaproszony do przedstawienia nagrodzonej pracy na zebraniu naukowym w Oddziale Warszawskim SHS, na które będą zaproszeni pracownicy i studenci Instytutów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.