Badania nad sztuką starożytną w Polsce: tradycja – teraźniejszość – perspektywy

LXXII Sesja Ogólnopolska Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Poznań, 21-22 listopada 2024 r.
 
Jubileusz Stowarzyszenia Historyków Sztuki przypadający w tym roku, stanowi doskonałą okazję do zorganizowania sesji naukowej, podczas której zostanie podjęta dyskusja nad zagadnieniem kluczowym dla wykształcenia się całokształtu dyscypliny nauk o sztuce w Polsce. Mowa oczywiście o badaniach nad sztuką starożytną, które choć mają w naszym kraju długą tradycję i wciąż są realizowane, nie doczekały się jeszcze syntetyzująco-programowego opracowania. Oczywiście pewne wątki tej tematyki były już dyskutowane, ale w sposób mocno wycinkowy. Można się wręcz pokusić o stwierdzenie, że charakterystycznym elementem tych badań przez dziesięciolecia było – i wciąż w dużej mierze jest – daleko posunięte ich rozproszenie, nie tylko instytucjonalne, ale też dyscyplinarne. To poniekąd zaskakujące, zważywszy na to, iż niemal wszystkie ośrodki akademickie w Polsce, w których badania nad sztuką starożytną są realizowane, ostatecznie wywodzą się z tradycji krakowsko-lwowskiej. Tradycji ukształtowanej na przełomie XIX i XX w. przez Józefa Łepkowskiego, Piotra Bieńkowskiego i Edmunda Bulandę, których uczniowie przyczynili się znacząco do powstania centrów archeologii i historii sztuki klasycznej w Poznaniu (1923) i w Warszawie (1931), a po wojnie także we Wrocławiu.
 
Przyczyny i przebieg tego zróżnicowania same w sobie stanowią istotny problem, wart podjęcia pogłębionej refleksji, która powinna stanowić jeden z istotnych wątków pierwszego dnia konferencji. W tym samym dniu przewidziane są wystąpienia traktujące o dziejach odmiennych od akademickich form zainteresowania sztuką starożytną, takich jak kolekcjonerstwo, szeroko rozumiane znawstwo, muzealnictwo, etc. W trakcie drugiego dnia sesji oczekiwane są referaty prezentujące obecne badania, oraz dyskusja nad możliwymi kierunkami rozwoju historii sztuki klasycznej w Polsce.
 
Zamiarem organizatorów jest położenie nacisku na interdyscyplinarność, ale nie traktowaną jako czysto teoretyczny postulat, lecz element w dużej mierze definiujący specyfikę studiów nad sztuką starożytną. Zacieśnienie więzów między przedstawicielami różnych środowisk może stanowić siłę „polskiej szkoły” i pozwolić na realizację całościowego podejścia do zagadnień tradycji antycznej, nie tyle wynikającego z tradycji XIX-wiecznego Altertumswissenschaft, ale z nowoczesnego
zwrotu metodologicznego w humanistyce. Dlatego też kluczowe jest zaproszenie do udziału w konferencji badaczy reprezentujących poza historią sztuki także archeologię, historię, filologię klasyczną, religioznawstwo, czy też specjalistów z zakresu nauk ścisłych. Obecność reprezentantów tych dziedzin na sesji zorganizowanej w ramach tak prestiżowej serii nie tylko może zaowocować pogłębieniem refleksji nad dyskutowanymi problemami, ale co równie istotne dla przyszłości badań, przełamać wskazane wyżej podziały organizacyjne. Krokiem w tym właśnie kierunku jest zaangażowanie w proces organizacji konferencji – poza samym Stowarzyszeniem Historii Sztuki – także Wydziału Nauk o Sztuce UAM oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu. Z jednej strony odzwierciedla to rozproszoną rzeczywistość badań nad sztuką klasyczną w Polsce, a z drugiej buduje wspólne i interdyscyplinarne perspektywy na przyszłość.
 
Wśród przedmiotów rozważań proponujemy:
• Dzieje polskich zainteresowań naukowych antykiem greckim i rzymskim
• Sztuka starożytna w kolekcjach polskich
• Współczesne polskie projekty badawcze poświęcone sztuce klasycznej
• Perspektywy rozwoju badań nad sztuką starożytną
• Interdyscyplinarność badań nad sztuką starożytną
 
Zgłoszenia na sesję prosimy wysłać do 30 maja na adres mailowy: tomasz.ratajczak@amu.edu.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliację, dane adresowe (e-mail, adres korespondencyjny), tytuł wystąpienia oraz abstrakt referatu (maksymalnie 1800 znaków), na którego wygłoszenie przewidziane jest 20 minut. Lista referatów wyłonionych w trybie konkursowym zostanie ogłoszona do 30 czerwca.
 
Rada Naukowa:
prof. ucz. dr hab. Hubert Kowalski
prof. ucz. dr hab. Agata Kubala
prof. ucz. dr hab. Monika Rekowska
prof. ucz. dr hab. Jerzy Żelazowski
dr hab. Sebastian Borowicz
dr Wojciech Brillowski
dr Katarzyna Dudlik
dr Tomasz Ratajczak (prezes O/Poznań SHS)
 
Naczynia z grafiki pochodzą ze zbiorów Sztuki Starożytnej i Kolekcji Sztuki Antycznej, Starożytnego Egiptu i Wschodu Muzeum Narodowego w Warszawie.

 


Klub Badaczy Tkanin Zabytkowych przy Oddziale Warszawskim SHS we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu zapraszają na drugą konferencję naukową z serii „Tkanina w Polsce” pod tytułem „Tadeusz Mańkowski – badacz tkanin i dyrektor Wawelu”, która odbędzie się 2 grudnia 2022 r. na Zamku Królewskim na Wawelu (Centrum Wystawowo-Konferencyjne, budynek nr 9, I piętro).

 

Naszym bohaterem jest Tadeusz Mańkowski (ur. 2 sierpnia 1878 we Lwowie, zm. 8 sierpnia 1956 w Krakowie) – polski prawnik, historyk sztuki, muzealnik, pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu (1945-1951). Ten nieprzeciętny badacz sztuki, którego początkowo amatorskie zainteresowania i fascynacje przerodziły się w potężny dorobek naukowy, był jednym spośród licznej grupy lwowian, tworzących i promujących polską kulturę i naukę po odzyskaniu niepodległości. Środowisko lwowskie było zasobne w wybitne postacie, o czym pisał sam Mańkowski w swoich wspomnieniach. Tamtejszą atmosferę naukową i niezwykłe ożywienie intelektualne kształtowało szerokie grono wybitnych naukowców – filozofów, logików, matematyków, estetyków, krytyków sztuki, krytyków literatury i historyków sztuki.

Uznaliśmy, że Wawel jest najlepszym miejscem do wspomnienia osoby badacza, przedstawienia jego dorobku i przyjrzenia się metodologii badań, której był twórcą. Rekonstrukcja muzealnych funkcji Wawelu, opracowanie nowej koncepcji ekspozycyjnej dostosowanej do ówczesnych warunków i potrzeb, uratowanie najcenniejszych walorów tego miejsca, wszystko to w dużej mierze zawdzięczamy Mańkowskiemu. Działalność tego lwowianina ilustruje jak w powojennej rzeczywistości walczono o miejsce dla sztuki i historycznych zabytków. Jak budowano pozycję polskich muzeów i jaki miało to wpływ na polską kulturę.

Warto przypomnieć i uświadomić tym, którzy współcześnie próbują iść podobnymi ścieżkami, determinację Mańkowskiego, rozeznanie i autorytet, który czynił z niego badacza międzynarodowego formatu. Jego bibliografia obejmuje ponad 200 pozycji świadczących o nadzwyczajnie rozległych zainteresowaniach i ogromnej wiedzy. Należą do nich książki, broszury i artykuły opublikowane w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczonego zajmowały takie tematy jak: sztuka i kultura Lwowa, Wawel i jego zbiory, sztuka renesansu, sztuka czasów Jana III Sobieskiego, sztuka epoki stanisławowskiej, sztuki zdobnicze, dzieje kultury artystycznej, sztuka ormiańska, sztuka Wschodu. Do najbardziej znaczących należą prace dotyczące sztuki Lwowa, ponieważ wiele z omówionych tam zabytków i uwzględnionych przekazów archiwalnych dziś już nie istnieje lub jest trudno dostępna.

Organizatorzy konferencji postanowili z tego dorobku wydobyć dwa główne wątki – okres pracy Tadeusza Mańkowskiego na Wawelu i jego badania dotyczące tekstyliów w ich różnych aspektach. Zależy nam na przedstawieniu najistotniejszych rysów sylwetki wszechstronnego uczonego, ze szczególnym zaznaczeniem jego lwowskich korzeni i przeanalizowania działalności na Wawelu w świetle zachowanych archiwaliów. Pragnęlibyśmy wydobyć problematykę europejską, orientalia i kolekcjonerstwo, którymi się zajmował. Następnie chcielibyśmy poświęcić uwagę dorobkowi Mańkowskiego z zakresu tkaniny artystycznej i odnieść go do współczesnej praktyki badawczej – badaniom nad arrasami wawelskimi, tkaninami wschodnimi, w tym ormiańskimi, pasami kontuszowymi i rodzimą produkcją tekstylną. Naszym celem jest przedstawienie tej dziedziny sztuki w jak najszerszym kontekście, z licznymi odniesieniami historycznymi, kulturowymi i artystycznymi oraz z uwzględnieniem aspektu kolekcjonerskiego i konserwatorskiego. Zależy nam ponadto na prezentacji wyników badań archiwalnych i spostrzeżeń z zakresu metodologii.

Konferencja odbędzie się jednocześnie w ramach cyklu „Tkanina w Polsce” oraz „Seminaria Wawelskie”. „Tkanina w Polsce” to spotkania poświęcone zabytkowym tekstyliom omawianym w ich różnorodnych aspektach – historycznym, artystycznym, konserwatorskim, muzealnym i kolekcjonerskim. „Seminaria Wawelskie” to cykl interdyscyplinarnych konferencji poświęconych zagadnieniom artystycznym i historycznym związanym ze wzgórzem wawelskim, zwłaszcza siedzibą królewską i katedrą krakowską. Zainteresowania badawcze uczestników seminariów obejmują także kolekcję muzealną oraz historię samego muzeum – Zamku Królewskiego na Wawelu.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9:30 uroczyste otwarcie

 

I sesja

10:00-11:00

 1. Jerzy T. Petrus (Zamek Królewski na Wawelu), Tadeusz Mańkowski (1878-1956)
 2. prof. Jan Ostrowski (Polska Akademia Umiejętności), Tadeusz Mańkowski – badacz sztuki lwowskiej
 3. Magdalena Ozga (Zamek Królewski na Wawelu), Tadeusz Mańkowski w świetle wawelskich archiwaliów

 

przerwa

11:00-11:30

 

II sesja

11:30-12:50

 1. dr Magdalena Piwocka (Zamek Królewski na Wawelu), Tadeusz Mańkowski o arrasach króla Zygmunta Augusta
 2. prof. Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Simancas – Madryt – Barcelona. Tadeusza Mańkowskiego poszukiwania źródeł do dziejów arrasów w archiwach hiszpańskich
 3. dr Dorota Juszczak (Muzeum Łazienki Królewskie), Tadeusz Mańkowski – inicjator badań nad galerią Stanisława Augusta Poniatowskiego
 4. dr Karolina Stanilewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Prace Tadeusza Mańkowskiego a współczesna praktyka badawcza. W kierunku nowej syntezy dziejów polskiej tkaniny artystycznej
 5. Ewa Orlińska-Mianowska (Muzeum Narodowe w Warszawie), Język opisu formalnego tekstyliów a język źródeł archiwalnych,  tropami semantycznych poszukiwań  Tadeusza Mańkowskiego

 

przerwa

12:50-13:20

 

III sesja

13:20-14:20

 1. prof. Krzysztof Stopka (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Sztuka Ormian lwowskich
 2. w świetle archiwaliów
 3. dr Beata Biedrońska-Słotowa (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Znaczenie badań Tadeusza Mańkowskiego nad sztuką Bliskiego Wschodu i ich miejsce w światowej literaturze przedmiotu
 4. Monika Janisz (Muzeum Narodowe w Warszawie), „Przewodnik po Dziale Sztuki Zdobniczej” – o współpracy Tadeusza Mańkowskiego z Muzeum Narodowym w Warszawie

 

14:20-15:20 przerwa obiadowa

 

IV sesja

15:20-16:40

 1. Jadwiga Chruszczyńska (Muzeum Narodowe w Warszawie), Tadeusz Mańkowski o pasach kontuszowych
 2. Małgorzata Wróblewska Markiewicz (Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Łódzki), Tadeusz Mańkowski i Tadeusz Kruszyński – dwugłos o pasach kontuszowych

 

16:40 dyskusja i podsumowanie

 

Program konferencji może ulec nieznacznym zmianom.

 

Sekretarze konferencji: Magdalena Ozga, Karolina Stanilewicz

Kontakt: tkanina.dziedzictwo@gmail.com, magdalena.ozga@wawel.org.pl 

 


 

LXX Ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki

O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI

24-25 listopada 2022 r., Gmach Główny ASP pl. Matejki 13 w Krakowie

 

Sesja organizowana jest we współpracy Krakowskiego Oddziału SHS

i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych

 

PROGRAM SESJI W PDF

 

 

24 listopada, czwartek

 

9:00-9:45

Grażyna Korpal Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej

 

9:45-10:00

Łukasz Młynarski Pozycja prawna historyka sztuki w trakcie procesu dokumentacji, konserwacji i zarządzania zabytkami

 

10:00-10:15

Iwona Szmelter Jak daleko do optimum? Holistyczna i interdyscyplinarna współpraca w ochronie dziedzictwa kulturowego

 

10:15-10:30

Andrzej Siwek Dyskurs o wartości – między historią sztuki a ochroną zabytków

 

10:30-10:45

Joanna Sobczyk A co z fizykami? Multiwersum w Muzeum Narodowego w Krakowie. O współpracy z konserwatorami i historykami sztuki.

 

10:45-11:00

Paweł Dettloff O pożytkach badań – z warsztatu współpracy historyków sztuki i konserwatorów

 

11:00-11:15

Karolina Zalewska Spectrum współpracy konserwatorów i historyków sztuki

 

11:15-11:45

Dyskusja i przerwa

 

11:45-12:00

Małgorzata Nowalińska Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP

 

12:00-12:15

Iwona Liżewska Palimpsest – nawarstwienia w zabytku i rozwiązania konserwatorskie

 

12:15-12:30

Ewa Orlińska-Mianowska, Monika Janisz Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody w warszawskiej ASP

 

12:30-12:45

Oskar Hanusek Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

 

12:45-13:00

Kinga Olesiejuk Współpraca historyków sztuki i konserwatorów w procesie akwizycji dzieł współczesnych

 

13:00-13:15

Agata Małodobry XX-XXI. Rzeźba: wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego. Dylematy, odkrycia, inspiracje

 

13:15-13:30

Szymon Tracz Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej – konserwacja i nadanie nowych funkcji drewnianej architekturze sakralnej Podbeskidzia

 

13:30-13:45

Dorota Gutkowska Przepastne magazyny kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historyka sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin

 

13:45

Dyskusja

 

15:30

Bazylika mariacka Pokaz ołtarza mariackiego po ostatniej konserwacji

 

17:00-17:15

Anna Ozaist-Przybyła Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie

17:15-17:30

Małgorzata Godek Kwerenda ikonograficzna a rekonstrukcja malowideł ściennych na przykładzie wedut w dawnym Pałacu Biskupim w Tarnowie

 

17:30-17:45

Marta Zaborowska Kwerenda archiwalna a zakres restauracji rzeźby kompozytowej „Fantaisie impromptu F. Chopina. Tancerka” autorstwa Danuty Kwapiszewskiej

 

17:45-18:00

Katarzyna Górecka Konserwatorzy i historycy sztuki na rusztowaniu – rekonstrukcja pierwotnego programu ikonograficznego późnobarokowych fresków kaplicy bł. Władysława z Gielniowa przy kościele św. Anny w Warszawie

 

18:00

Dyskusja

 

Spotkanie koleżeńskie i wręczenie nagród w konkursach SHS

 

 

25 listopada, piątek

 

9:00-9:15

Cezary Wąs Budynek „Solpolu” przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu

 

9:15-9:30

Piotr Fiuk Archeologia, konserwacja zabytków, historia sztuki i architektura – naukowe badania dla odbudowy szczecińskiego Podzamcza i rekonstrukcji fasad kamienic staromiejskich

 

9:30-9:45

Małgorzata Gwiazdowska Conservatio est aeterna creatio. Uczestnicy i konflikty w procesie konserwacji na przykładzie renowacji gmachu dawnej Rejencji w Szczecinie

 

9:45-10:00

Wiktoria Kałwak Najnowsze ustalenia dotyczące przekształceń kościoła Wniebowzięcia NMP w Wojnowie

 

10:00-10:15

Olga Tuszyńska-Szczepaniak Wpływ bezpośredniego dostępu do obiektu w trakcie restauracji zabytku na analizę architektury i rzeźby architektonicznej na przykładzie Bazyliki Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu

 

10:15-10:30

Alicja Saar-Kozłowska Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny

 

10:30-10:45

Wiktor Bennebesel Późnogotycka rzeźba na ziemi chełmińskiej – najnowsze prace konserwatorskie a problem oryginalności i integralności zabytku

 

10:45-11:00

Danuta Szewczyk-Prokurat O szczęśliwym powiększaniu się zasobu polskich nowożytnych klejnotów. Wymierne efekty współpracy historyka sztuki i konserwatora

 

11:00-11:15

Zuzanna Sarnecka, Mirosław Wachowiak, Chiara Mazzocchi, Ewa Katarzyna Świetlicka, Joanna Szulc, Hanifah Darmawanti Cena niewypału. Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich

 

11:15

Dyskusja i przerwa

 

12:00-12:15

Marta Skowrońska Polichromia ścienna w formie kotary z kościoła św. Jakuba w Toruniu – kilka słów o barokowym recyklingu

 

12:15-12:30

Mirosław Wachowiak Badania technologiczne obrazów – ważne narzędzie wspomagające warsztat historyka sztuki

 

12:30-12:45

Martyna Łukasiewicz, Katarzyna Męczyńska, Katarzyna Novljaković, Justyna Łuczyńska-Bystrowska Dwie kolekcje dworskich portretów francuskich z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Narodowego w Krakowie

 

12:45-13:00

Elżbieta Zygier Poszukiwanie kodu artysty na przykładzie zrealizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie interdyscyplinarnego projektu dotyczącego badania twórczości Maksymiliana Gierymskiego

 

13:00-13:15

Anna Forczek-Sajdak O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła św. Mikołaja w Skrzydlnej

 

13:15-13:30

Jerzy Żmudziński Inauguracja programu badawczego „Dolabella”, czyli o konieczności współpracy konserwatorów dzieł sztuki i historyków sztuki w badaniach nad dawnym malarstwem

 

13:30-13:45

Janina Wilkosz, Anna Bogusz, Katarzyna Król-Goździk Lelewel. Rytownik polski. O kulisach ekspozycji i monografii

 

13:45-14:00

Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyka sztuki

 

14:00-14:15

Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos Konserwacja sarkofagów królewskich

 

14:15-14:30

Diana Długosz-Jasińska, Małgorzata Zawadzka Okiem konserwatora i nie tylko. Ze skarbca Muzeum Chopina

 

14:30-14:45

Mirosława Machulak, Justyna Miecznik Konserwacja XVIII-wiecznej sukni ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

 

14:45

Dyskusja

 

 


 

Sesja ogólnopolska Stowarzyszenia Historyków Sztuki, organizowana w tym roku przez krakowski oddział SHS, odbędzie się w dniach 24-25 listopada. Napłynęły zgłoszenia zarówno historyków sztuki, jak i konserwatorów. Więcej szczegółów już wkrótce.

 


 

Szanowni Państwo!
 
             Doroczną ogólnopolską sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki  planujemy tradycyjnie zorganizować w listopadzie, w bieżącym, 2022 roku, w Krakowie.  
 
             Proponujemy temat: O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI, który nie był dotychczas podejmowany jako przedmiot osobnego zainteresowania obu tych profesji.  Potrzebę dyskusji o kondycji spuścizny dziejowej i naszego  udziału w jej zachowaniu wyjątkowo mocno i wyraźnie widać na gruncie krakowskim. Dlatego konferencję przygotowujemy wspólnie z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. 
 
Przedmiotem rozważań powinny stać się zarówno kwestie natury ogólnej, doktrynalne, jak i bardziej szczegółowej, zogniskowane  wokół następujących zagadnień:
 
 • Zabytek w kontekście materialnym i niematerialnym
 • Potrzeba, skala, granice badań, błędy
 • Dopuszczalna ingerencja: odwracalność, uzupełnienie, rekonstrukcja,  walory artystyczne
 • Bezpośredni kontakt studentów z obiektami w procesie kształcenia: dostępność, ćwiczenia, praktyki, wspólne praktyki obu profesji
 
Termin zgłaszania referatów upływa 20 VI br. Zgłoszenia na adres Oddziału Krakowskiego można składać drogą internetową (kontakt na stronie Oddziału Krakowskiego) lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski, ul. Starowiślna 29-31, 31-038 Kraków 
 

 

 


 

Historia sztuki jako instytucja

 

LXIX Ogólnopolska sesja SHS

 

Warszawa 25-26 listopada 2021 roku

 

Aula Akademii Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37

 

 

Aktualny program sesji:

 

 

25 listopada, czwartek

 

 

godz. 10:00 - otwarcie Sesji:

 

I. Historia i polityka

 

 • Mariusz Bryl, Potrzeby polskiej historii sztuki przed 100 laty: zgodny chór i głos odrębny
   
 • Elżbieta Kal, Realizm – walka klasowa – postęp, czyli o socrealistycznej koncepcji historii sztuki
   
 • Wojciech Włodarczyk, "Prywatność" – niechciany model kultury

 

godz. 11:30:

 

II. Historia sztuki jako dyscyplina

 

 • Ryszard KasperowiczClassicorum veterum fragmenta? Lekcja Edgara Winda
   
 • Stanisław CzekalskiHistoria sztuki wobec popperowskiej krytyki historycyzmu
   
 • Łukasz Rozmarynowski, Scjentyzm w historii sztuki: dotychczasowe osiągnięcia i niepowodzenia oraz możliwe perspektywy
   
 • Anna Markowska, Sztuka w domu czyli delegitymizacja scientia artis

 

godz. 13:00 – dyskusja

 

 

godz. 14:00 – 15:00 - przerwa obiadowa

 

 

godz. 15:00:

 

 • Marta Leśniakowska, Ekonomia polityczna historii sztuki jako nauki stosowanej
   
 • Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bezludzkiej ziemi
   
 • Piotr Juszkiewicz, Modernizm w Polsce i w polskiej historii sztuki. Postulaty badawcze
   
 • Jakub Banasiak, Postmodernizm – hegemoniczny dyskurs transformacji. Istota panowania, mechanizmy zapomnienia
   
 • ks.bp. Michał JanochaNauczanie historii sztuki w seminariach duchownych
   

 

17:45 - dyskusja

 

 

18:15 - rozdanie nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego,

 

 

 

26 listopada, piątek

 

 

godz. 9:00:

 

III. Muzea, wystawy, zbiory

 

 • Agnieszka Murawska, O zawodzie muzealnika w kontekście misji muzeów. Refeksja historyczno-prawna
   
 • Piotr Rypson, Misja, narracja, klientelizm. Polskie muzea w czwartej dekadzie wolności
   
 • Aleksandra Sulikowska-BełczowskaJedność w różnorodności? Sztuka mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych w polskich muzeach

 

godz. 10:30 - dyskusja

 

 

godz. 11:00:

 

IV. Przestrzeń publiczna

 

 • Rafał Eysymontt, Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej
   
 • Waldemar Baraniewski, Czy przestrzeń publiczna ma właściciela?
   
 • Tadeusz Żuchowski, Pomnikowe potyczki historyka sztuki
   
 • Jakub Dąbrowski, Historyk sztuki między pomnikofilią a pomnikofobią
   

 

godz. 12:30 - dyskusja

 

 

godz. 13:00:

 

 • Makary Górzyński, Instytucja, mgławice, punkty styczne i linie ognia. Działania i role społeczne historyków sztuki we współczesnym Kaliszu
   
 • Bartosz Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia
   
 • Paulina KornelukSpór o zieleń, spór o historię – powstanie Parku Miejskiego w Zamościu, jako początek myśli konserwatorskiej w mieście. Studium przypadku
   
 • Bernadeta Stano, Wskrzeszanie etosu pracy w przemyśle w kontekście degradacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych
   

 

godz. 14:45 - dyskusja

 

 

godz. 15:15 - zamknięcie Sesji

 


 

WARSZAWA DWUDZIESTOLECIA. ŻYCIE ARTYSTYCZNE I NOWA TOŻSAMOŚĆ MIASTA

Sesja Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

21-22 października 2021/ Muzeum Narodowe w Warszawie – Sala kinowa

Planowany czas wystąpień 20 minut

 

21 X 2021, czwartek

9.15 – otwarcie obrad, powitanie uczestników

9.30 – Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski (Warszawa) – Słowo wprowadzające

 

 • DZIEDZICTWO I TOŻSAMOŚĆ

10.00.-11.00

Monika Kuhnke (Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych) - Przywracanie Warszawie jej dziedzictwa kulturowego – realizacja traktatu ryskiego (1921) w dziedzinie dóbr kultury

Piotr J. Jamski (Warszawa, Instytut Sztuki PAN) – Warszawski dzwon. O zmianach fonosfery miasta 1914-1939

Jarosław Maciej Zawadzki (Warszawa, Kancelaria Senatu) - Sala Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1928-1939 projektu Stanisława Miecznikowskiego.

Dyskusja i przerwa kawowa do godz. 11.30

 

 • ŻYCIE ARTYSTYCZNE

11.30-13.00

Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa, Muzeum Historii Polski) – Polski Klub Artystyczny w hotelu Polonia, 1916-1932

Renata Piątkowska (Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, PISnSŚ) – Miejsce i rola Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych w życiu artystycznym Warszawy

Joanna Kania (Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych) – Zwornik. Działalność Wojciecha Jastrzębowskiego w warszawskim środowisku artystycznym w latach 1921-1939

Grzegorz Rogowski (Warszawa, Filmoteka Narodowa) – Warszawskie Hollywood

Dyskusja i przerwa do godz. 13.20

 

 • INSTYTUCJE

13.20-14.20

Ewa Korpysz (Warszawa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej) - Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – nowa placówka w niepodległej Warszawie

Dominika Ludwig (Warszawa, Główna Biblioteka Lekarska) - Salezjańska Szkoła Graficzna w Warszawie. Rozdział podwójnie zamknięty

Karolina Wolska-Pabian (Warszawa) – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie u progu II RP. Program nauczania, działalność artystyczna i jej rola w kreowaniu sztuki w Polsce

Dyskusja, zakończenie obrad ok. godz. 14.30

22 X 2021, piątek

10.00 – rozpoczęcie obrad

Dr hab. Błażej Brzostek (Uniwersytet Warszawski) – Warszawa dwudziestolecia – okiem historyka

 

 • NOWE OBLICZE MIASTA

10.30-11.30

Piotr Fiuk (Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) – Kamienice i domy mieszkalne Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym – oryginalność kompozycji i analogie z architekturą miast europejskich

Ewa Toniak (Warszawa, Akademia Teatralna) – Paradoksy modernizacji: budynek Prudentialu a Wielki Kryzys początku lat 30.

Ewa Kalnoj-Ziajkowska (Warszawa), Plany rozwoju urbanistycznego m.st. Warszawy w świetle zachowanych dokumentów planistycznych

Dyskusja, przerwa kawowa do godz. 12.00

12.00-12.40

Kacper Wysokiński (Warszawa, Muzeum Historii Polski) – Stolica Polski. Wizerunek Warszawy w międzywojennych przewodnikach turystycznych

Anna Masłowska (Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie), Wystawa „Warszawa wczoraj, dziś, jutro” w dokumentacji fotograficznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Dyskusja i przerwa kawowa do godz. 13.00

 

 • SZTUKA W MIEŚCIE

13.00-13.40

Anna Rudzka (Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych) – Projekty i realizacje uczniów prof. Tadeusza Breyera w przestrzeni publicznej Warszawy

Barbara Maria Gawęcka (Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – Nagrobki z okresu międzywojnia na Cmentarzu Powązkowskim – historia i ikonografia.

 

 • PROMIENIOWANIE

13.40-14.15

Agnieszka Janczyk (Kraków, Zamek Królewski na Wawelu) - Od cegiełek wawelskich do projektów dekoracji wnętrz. Udział warszawskiego środowiska kulturalno-artystycznego w odnowie Wawelu

Agata Wereszczyńska (Łódź, Politechnika Łódzka) - Café Lucyna projektu Władysława Sowickiego. Międzywojenne wnętrze w okupowanej Warszawie

 

Dyskusja, zamknięcie sesji ok. godz. 14.30

 


 

        Szanowni Państwo,

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki podjął decyzję aby odwołana w zeszłym roku z powodu epidemii Covid 19 ogólnopolska sesja SHS "Historia sztuki jako instytucja" odbyła się w Warszawie 25-26 listopada 2021 roku. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przewidywana czwarta fala pandemii może nasze plany pokrzyżować. Dlatego o ostatecznym potwierdzeniu terminu sesji zawiadomimy Państwa w październiku.

Planowany program sesji: ​

 

Historia sztuki jako instytucja

 

LXIX Ogólnopolska sesja SHS

 

Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 37, aula Akademii Sztuk Pięknych,

25-26 listopada 2021 roku

 

 

25 listopada, czwartek

 

godz. 10:00:

 

I. Historia i polityka

 • Mariusz Bryl, Potrzeby polskiej historii sztuki przed 100 laty: zgodny chór i głos odrębny
 • Elżbieta Kal, Realizm – walka klasowa – postęp, czyli o socrealistycznej koncepcji historii sztuki
 • Andrzej Szczerski, Rok Awangardy i historie alternatywne
 • Wojciech Włodarczyk, "Prywatne" – niechciany model kultury

 

II. Historia sztuki jako dyscyplina

 • Ryszard KasperowiczClassicorum veterum fragmenta? Lekcja Edgara Winda
 • Stanisław CzekalskiHistoria sztuki wobec popperowskiej krytyki historycyzmu
 • Łukasz Rozmarynowski, Scjentyzm w historii sztuki: dotychczasowe osiągnięcia i niepowodzenia oraz możliwe perspektywy
 • Anna Markowska, Sztuka w domu czyli delegitymizacja scientia artis
 • Marta Leśniakowska, Ekonomia polityczna historii sztuki jako nauki stosowanej
 • Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bezludzkiej ziemi
 • Piotr Juszkiewicz, W poszukiwaniu fundamentów. Polska historia sztuki XX i XXI w. jako projekt modernistyczny
 • Jakub Banasiak, Tranzytologia, antykomunizm, efekt Foucault. W stronę historii historii sztuki polskiej (współczesnej) po 1989 roku (i co z tego wynika)
 • ks.bp. Michał JanochaNauczanie historii sztuki w seminariach duchownych

 

godz. 18:00 - rozdanie nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego, spotkanie towarzyskie

 

 

26 listopada, piątek

 

godz. 9,00:

 

III. Muzea, wystawy, zbiory

 • Agnieszka Murawska, O zawodzie muzealnika w kontekście misji muzeów. Refeksja historyczno-prawna
 • Piotr Rypson, Misja, narracja, klientelizm. Polskie muzea w czwartej dekadzie wolności
 • Aleksandra Sulikowska-BełczowskaJedność w różnorodności? Sztuka mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych w polskich muzeach
 • Gabriela Świtek, Centralny Plan Wystaw

 

IV. Przestrzeń publiczna

 • Rafał Eysymontt, Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej
 • Waldemar Baraniewski, Czy przestrzeń publiczna ma właściciela?
 • Tadeusz Żuchowski, Pomnikowe potyczki historyka sztuki
 • Jakub Dąbrowski, Historyk sztuki między pomnikofilią a pomnikofobią
 • Robert Waszkiewicz, Bieżące problemy prawne na tle praktyki stosowania prawa o ochronie zabytków
 • Makary Górzyński, Instytucja, mgławice, punkty styczne i linie ognia. Działania i role społeczne historyków sztuki we współczesnym Kaliszu
 • Bartosz Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia
 • Paulina KornelukSpór o zieleń, spór o historię – powstanie Parku Miejskiego w Zamościu, jako początek myśli konserwatorskiej w mieście. Studium przypadku
 • Bernadeta Stano, Wskrzeszanie etosu pracy w przemyśle w kontekście degradacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych

 


 

PYTANIA O FORMĘ/FORM FRAGEN

 

XXXVI Kunsthistorikertag Stuttgart 2021 – sekcja polskich historyków sztuki

 

W dniach 24-28 marca 2021 roku w Stuttgarcie odbędzie się XXXVI kongres niemieckich historyków sztuki (XXXVI Kunsthistorikertag 2021) organizowany przez Stowarzyszenie Niemieckich Historyków Sztuki (Verband Deutscher Kunsthistoriker) we współpracy z Instytutem Historii Sztuki, Instytutem Historii Architektury Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz miejscową Akademią Sztuk Pięknych.

 

Po raz pierwszy w historii tych spotkań przewidziano sekcję gościnną, a zarazem to pierwsze zaproszenie skierowano do polskich historyków sztuki! Przyjmujemy to zaproszenie nie tylko z entuzjazmem, ale także jako wyraz uznania wieloletniej, wielopokoleniowej i różnorodnej współpracy pomiędzy środowiskami, a zarazem przejaw niesłabnącej ciekawości dla naszych bieżących zainteresowań, pytań i obszarów badawczych ze strony niemieckich partnerów.

 

Kongres odbywa się pod hasłem przewodnim PYTANIA O FORMĘ/FORM FRAGEN, w ramach którego ogłaszamy nabór zgłoszeń do sekcji gościnnej polskich historyków sztuki. W zamyśle organizatorów konferencji leży bardzo rozległa panorama problemów, dla których kluczowym zagadnieniem jest forma, będąc z jednej stroną istotą artystycznej działalności, a z drugiej stojąc u podstaw historyczno-artystycznej refleksji nad nią i pozostając tym samym jednym z centralnych pojęć naszej dyscypliny. Skłania to nie tylko do krytycznego namysłu nad tym pojęciem, jego dawną i współczesną kondycją, operacyjną skutecznością, relacyjnością z treścią oraz z materiałem dzieła sztuki, ale także nad relacją formy i normy, a tym samym związkami z ideologią, polityką, społeczeństwem, wiedzą czy techniką. Otwiera zarazem cały kompleks pytań o zniszczenie i rekonstrukcję form, przede wszystkim w zakresie architektury.

 

Pozostając w obszarze tak szeroko zarysowanej problematyki kongresu (por. https://kunsthistorikertag.de/ausschreibungen/), chcieliśmy podkreślić, że istotą naszej sekcji jest prezentacja tego w jaki sposób problematyka ta była/jest aktualna dla polskich historyków sztuki, uprawianej przez nas dyscypliny i dla sztuki, która była/jest obecnie obszarem ich refleksji. Mając to na względzie chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę, na kilka wybranych obszarów zagadnień:

1/ Problem „formy” w historii sztuki w Polsce

2/ „Forma” jako narzędzie budowy nowego społeczeństwa – modernistyczna awangarda i rozumienie formy po 1918 roku w Polsce

3/ „Forma” i pietyzm dla przeszłości – problemy formy w polityce, dyskusji i praktyce rekonstrukcji i restauracji w Polsce w XX wieku

4/ „Forma” jako zadanie artystyczne i wyzwanie percepcyjne – problemy formy w wybranych realizacjach artystycznych i w krytyce artystycznej w Polsce po II wojnie światowej

5/ „Forma” i „treść” jako parametry ideologii – polski socrealizm

6/ Pojęcie formy dla pogłębieniu rozumienia sztuki i wizualności? Jej relacja ze zwrotem ku cielesności, multisensoryczności, a także w kontekście nowego materializmu i teorii materiałów

 

Propozycje wystąpień związanych z hasłem kongresu oraz uwzględniające powyższe sugestie powinny mieć charakter przekrojowy. Ich zgłoszenia w języku polskim o objętości (1800-3600 znaków) prosimy kierować do dnia 10 czerwca 2020 roku na adresy:

Prof. dr. hab. Ryszarda Kasperowicza (rysz_kasperowicz@poczta.onet.pl) oraz

Prof. UAM dr hab. Piotra Korduby (pkorduba@amu.edu.pl).

 

Autorzy zakwalifikowanych wystąpień będą zobowiązani do przygotowania streszczenia wystąpienia w j. niemieckim lub angielskim (2000 znaków) do dnia 15.09.2020. Streszczenia będę opublikowane w tomie konferencyjnym przed rozpoczęciem kongresu. Zgodnie ze zwyczajem kongresu, w późniejszym terminie nie publikuje się pełnych wystąpień. Językami konferencji jest niemiecki i angielski.

 

Wzorem pozostałych sekcji, w sekcji polskiej przewidziano cztery wystąpienia (każde po 30 min.) oraz 15-minutową dyskusję po każdym z nich. Koszty podróży oraz pobytu w Stuttgarcie pokrywa organizator.

 

Zachęcamy do składania propozycji!

 

 

Prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (Wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki)

Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba (Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM)

 

Warszawa-Poznań 3.03.2020

 

 


 

 

 

 

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na VIII Ogólnopolską Sesję Naukową Polskie art déco i jednocześnie pierwszą koncentrującą się wokół szeroko pojętego użycia metalu i metaloplastyki w architekturze, wnętrzach i rzemiośle artystycznym okresu międzywojnia. Efekty swoich badań przedstawi kilkanaście osób z całego kraju, reprezentujących muzea, uczelnie oraz instytucje naukowe. Poświęcony polskiej sztuce międzywojennej cykl spotkań Polskie art déco organizowany jest od 2006 roku, ciesząc się dużym zainteresowaniem muzealników, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, kolekcjonerów, antykwariuszy i pasjonatów.

Patronat merytoryczny nad tegoroczną edycją objęli uznani eksperci i inicjatorzy badań w zakresie rodzimego art déco: prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski i dr Anna Kostrzyńska-Miłosz. Sesja ma szczególne znaczenie nie tylko dla pogłębiania stanu badań nad sztuką i kulturą okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest również wyjątkową okazją do integracji całego środowiska osób zajmujących się tą problematyką, dając niepowtarzalną możliwość współpracy i wymiany doświadczeń. Wygłoszone podczas konferencji referaty opublikowane zostaną w recenzowanym tomie posesyjnym w ramach znanej serii Polskie Art Déco, wydanym we współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Muzeum Mazowieckie w Płocku, powszechnie znane z kolekcji sztuki przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza secesyjnej, wyrasta obecnie na jeden z nielicznych w kraju ośrodków eksperckich kolekcjonujących dziedzictwo dwudziestolecia międzywojennego i kumulujących badania specjalistów w tym zakresie. Zwieńczeniem wieloletnich prac nad tworzeniem największego w Polsce zbioru art déco, liczącego około tysiąca pięciuset obiektów, będzie realizacja nowej ekspozycji stałej poświęconej sztuce lat 1918-1939, która zostanie zaprezentowana już w drugiej połowie przyszłego roku.

 

 

 

Cukiernica w stylu art déco, Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józef Fraget, Warszawa, l. 30. XX w., srebro, ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 


 

W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939

 

LXVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa
Stowarzyszenia Historyków Sztuki

 

Łódź, 21-22 listopada 2019

 

Obrady w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121:
Aula Centrum Promocji Mody (CPM, I p.),
Kino 3D Centrum Nauki i Sztuki (CNiS, II p.)

 

21 listopada (czwartek), gmach ASP, Aula CPM

9.00 otwarcie sesji

prof. Wojciech Włodarczyk, prezes SHS
prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP w Łodzi
dr Łukasz M. Sadowski, prezes OŁ SHS

9.30-10.30

prof. Andrzej K. Olszewski referat inaugurujący

Irena Kossowska (Toruń)

Polski neohumanizm lat 30.: oryginalność czy emulacja obcych idei?

Krzysztof Cichoń (Łódź)

Nieadekwatność ujęć chronologiczno-liczbowych wobec ludzkiego doświadczenia sztuki

10.30-11.00 przerwa kawowa

 

11.00-12.20
Michał Pszczółkowski (Gdańsk)

W drodze ku nowoczesności. Funkcjonalizm na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Jakub Lewicki (Warszawa)

Tradycja czy nowoczesność. Procesy modernizacyjne lat 1919-39 na przykładzie Pokucia i Województwa Stanisławowskiego

Inna Abramiuk (Łuck)

Architektura międzywojennego Kowla: cechy, kierunki, osobliwości

Anna Tejszerska uSJK (Lublin)

Między „narodowym” a „międzynarodowym” Środowisko architektów związanych z Politechniką Lwowską i jego udział w kształtowaniu oblicza miasta w dwudziestoleciu międzywojennym

12.20-12.50 przerwa kawowa

12.50-13.50

Krzysztof Stefański (Łódź)

Piękne dzielnice, piękne kamienice…

Piotr Gryglewski (Łódź)

W poszukiwaniu tożsamości historycznej. Obraz zabytków architektonicznych na terenie woj. łódzkiego w latach 1919-1939

Agata Wereszczyńska (Łódź)

Międzywojenna twórczość Władysława Sowickiego w kontekście polskiej sztuki stosowanej

13.30 – 15.00 przerwa obiadowa

 

15.00-16.20

Józef Tarnowski (Gdańsk)

Geneza zwrotu antynaturalistycznego w polskim malarstwie okresu międzywojnia

Agnieszka Janczyk (Kraków)

Wawel między tradycją a nowoczesnością – dekoracja plastyczna sal zamku w l. 1925-1939

Wioleta Pieńkowska-Kmiecik (Gdańsk)

„Polskie Niebo” w międzywojennym Gdańsku

Łukasz Rozmarynowski (Poznań)

Leon Chwistek artysta a Polska Szkoła Matematyczna

 

16.20-17.00 dyskusja

 

18.00
Holl – galeria ASP (parter| Centrum Promocji Mody)
Ogłoszenie wyników konkursów SHS i wręczenie nagród

im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa,
im. prof. Jerzego Łozińskiego,

Spotkanie koleżeńskie

 

22 listopada (piątek), gmach ASP (Aula CPM i Kino 3D CNiS)

9.00-10.00

Aula

 

Ewa Rybałt (Lublin)

Polacy, Żydzi, Ukraińcy – wokół lwowskiej grupy „Artes“

 

Aneta Borowik (Katowice)

Perła w koronie” – architektoniczny mecenat państwowy na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym

 

Maria Zwierz (Wrocław)

Uwagi Edgara Norwertha o architekturze wystawienniczej i wystawie WUWA we Wrocławiu w 1929 roku

Kino 3D

 

Izabella Powalska (Łódź)

Wyzwania nowoczesności. Kobiety – artystki w międzywojennej Łodzi

 

Łukasz Grzejszczak (Łódź)

Szkolnictwo Plastyczne w Łodzi 1918-1939

 

Magdalena Kasa (Warszawa)

Małżeństwo z rozsądku”. O kawiarni Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie

 

10.00-10.20 przerwa kawowa

 

10.20-11.20

 

Aula

 

Lejła Chasjanowa (Moskwa)

Reewakuacja mienia polskiego z Rosji 1919-1921

 

Monika Kuhnke (Warszawa)

Architektura i sztuka w służbie polskiej dyplomacji w latach 1918-1939

 

Błażej Ciarkowski (Łódź)

Jak budowano „Polskę Śródziemnomorską”. Architektoniczne związki II Rzeczypospolitej i faszystowskiej Italii

Kino 3D

Anna Kroplewska-Gajewska (Toruń)

Intencje patriotyczno-artystyczno-społeczne wystawiennictwa w Toruniu w latach
1920-1939

 

Barbara Chojnacka (Bydgoszcz)

Od bydgoskiej „Zachęty” do Salonów
Bydgoskich. Towarzystwa, związki i grupy artystyczne w latach
1921-1939

 

Elżbieta Fuchs (Łódź)

Nowa przestrzeń dla sztuki współczesnej.
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w latach 1924-1939

 

11.20-12.00 przerwa kawowa

 

12.00-13.00

 

Aula

 

Elena Yakhnenko/ Яхненко/ Jachnienko (Moskwa)

Some Tendencies in the Development of European
Poster in the 1920-1930s, Poland – Russia
/

Некоторые тенденции развития европейского
плаката в
1920-1930-е гг. Польша – Россия/
Niektóre tendencje w rozwoju plakatu
europejskiego w latach 1920–1930. Polska – Rosja

 

Piotr Fiuk (Szczecin)

Nowoczesna architektura w krajobrazie starych
miast w Polsce dwudziestolecia międzywojennego ― na tle europejskiej  nurtów modernizacji miast historycznych

 

Ewa Kalnoj-Ziajkowska (Warszawa)

Wielorodzinne domy mieszkalne dla oficerów i
podoficerów, wzniesione na potrzeby Funduszu
Kwaterunku Wojskowego na terenie
II Rzeczypospolitej w latach 1927 – 1939.
Współpraca architektów i urbanistów z Państwem
w poszukiwaniu formy nowych, prototypowych mieszkań

Kino 3D

 

Eleonora Jedlińska (Łódź)

Symboliczność portretu Neue Sachlichkeit – renesansowy cytat i fotografia

 

Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa)

Lata 30. Sztuka w kryzysie czy poszukiwanie nowego początku?

 

Aneta Pawłowska (Łódź)

Inspiracje sztuką Czarnej Afryki w polskiej sztuce okresu międzywojennego

 

 

 

13.00-13.20 przerwa kawowa

Aula

13.20-14.20

Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska (Łódź)

„Na starcie odrodzenia sztuki w Łodzi”? Twórczość artystów z grupy „Start” wobec sztuki nowoczesnej

 

Monika Nowakowska (Łódź)

Wacław Dobrowolski – portrecista łodzian. Łódzki epizod życia i twórczości malarza i rysownika z Kresów

 

Adam Drozdowski (Łódź)

Moda i modernizm. Kształtowanie wizerunku nowoczesnej kobiety w Łodzi w latach 30. XX w.

 

14.20-16.00 dyskusja

 

16.00 zamknięcie sesji


Międzynarodowa konferencja naukowa w stulecie urodzin
prof. Lecha Kalinowskiego Magistro et amico – in memoriam.
17.-18.10.2020, Kraków


                  W roku 2020 przypada setna rocznica urodzin prof. Lecha Kalinowskiego (1920-2004), jednego z najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Profesor, czynny przez przeszło pół wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim, związany był nadto z wieloma naukowymi i kulturalnymi instytucjami w Polsce i za granicą.

                  Dla upamiętnienia tej daty Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie organizują, w dniach 17. – 18. 10. 2020, międzynarodową konferencję naukową.

                 Naszym zamierzeniem jest przedstawienie znaczenia Profesora dla krakowskiego środowiska historyków i konserwatorów sztuki jak również refleksja nad postępem badań w zakresie problemowym, który szczególnie zaprzątał Profesora (tradycja antyczna, sztuka romańska w Polsce, rzeźbione Piety gotyckie).

                Prosimy o nadsyłanie propozycji referatów w języku polskim lub w językach kongresowych do wygłoszenia na konferencji wraz ze streszczeniem o objętości 3000-4000 znaków do 15 października 2019 na adres mailowy Sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dr Kamilli Twardowskiej – ktwardowska@mnk.pl

                W przypadku niemożności przedstawienia zakwalifikowanego referatu na konferencji, będzie on opublikowany w recenzowanym tomie zawierającym materiały pokonferencyjne.


Komitet Organizacyjny Konferencji:

Rafał Kalinowski
dr Wojciech Marcinkowski
dr hab. Paweł Pencakowski
dr Kamilla Twardowska
dr hab. Marek Walczak
prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz

 


Niepodległość i nowoczesność

LXVII Ogólnopolska Sesja Naukowa

Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Szczecin, 22–23 listopada 2018

 

 

22 listopada 2018, czwartek

Obrady w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

 

10.00–11.00

Otwarcie sesji oraz otwarcie wystawy Niepodległość i nowoczesność. Wystawa plakatu ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce, Chicago

 

Moderacja: Lech Karwowski

Piotr Juszkiewicz, Modernizacja, nacjonalizm, niepodległość. Genealogia nowoczesności w polskiej sztuce XX wieku

Wojciech Włodarczyk, Niepodległość i nowoczesność. Proces i pojęcie

 

11.00–12.20

Moderacja: Wojciech Włodarczyk

Agnieszka Świętosławska, Mieszczański patriotyzm? Nowa ikonografia narodowowyzwoleńcza w sztuce polskiego biedermeieru

Ewa Rybałt, Metropolita Andrzej Szeptycki na zapomnianym portrecie Jacka Malczewskiego – próba lektury ikonologicznej

Małgorzata Geron, U progu niepodległości. Pytanie o rolę sztuki w kręgu formistów

Iwona Brandys, Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Romantyk, ekspresjonista czy futurysta polskiej scenografii?

 

12.20–12.30

Dyskusja

 

12.30–12.45

Przerwa kawowa

 

12.45–13.45

Moderacja: Jörg Hackmann

Diana Wasilewska, Między „alternatywnym modernizmem” a „intelektualnym piecuchostwem” – krytyka artystyczna międzywojnia wobec faszystowskiego modelu sztuki państwowotwórczej i mecenatu artystycznego ówczesnej Italii

Bernadeta Stano, Artysta na budowie nowoczesnego państwa. Industrializacja – motyw z wyboru czy z konieczności?

Katarzyna Nowakowska-Sito, Przerwana sztafeta – wokół malarskich cykli przemysłowych Rafała Malczewskiego 1934–1939

 

13.45–14.15

Dyskusja

 

14.15–15.15

Przerwa obiadowa

 

15.15–16.15

Moderacja: Piotr Juszkiewicz

Anna Sylwia Czyż, Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych „Polish Cathedrals” (USA)

Aleksandra Sumorok, Architektura – Sztuka – Wnętrze. Socrealizmy, modernizacje; przestrzenie negocjacji na łódzkiej uczelni artystycznej (1945–1954)

Jakub Banasiak, Druga odwilż. Przemiany państwowego systemu sztuki 1986–1989

 

16.15–16.30

Przerwa kawowa

 

16.30–17.30

Moderacja: Rafał Makała

Jakub Lewicki, Koncepcje odbudowy kraju z lat 1914–1925 jako przejaw poszukiwań połączenia tradycji z nowoczesnością

Olga Desperak, Ognisko Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako żywy pomnik 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inicjatywa modernizacji życia sportowego mieszkańców

Piotr Fiuk, Architektura niepodległej Polski po 1918 roku (Warszawa, Gdynia, COP).

Nurty architektury monumentalnej i modernistycznej na tle państw „odrodzonych” i powstałych po zakończeniu I wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej

 

17.30–18.00

Dyskusja

 

19.00

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8

Wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Łozińskiego oraz spotkanie koleżeńskie

 

23 listopada 2018, piątek

Obrady w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

 

10.00–11.20

Moderacja: Szymon Piotr Kubiak

Aneta Borowik, Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Małgorzata Korpała, Nowoczesne malarstwo w zabytkach jako manifestacja nowych gustów i przejaw modernizacji

Justyna Kamińska, W stronę nowoczesnej polskiej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania niepodległości – renowacja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu w latach 1907–1909

Aleksander Jankowski, Echa stylu narodowego doby odrodzonego państwa w zabytkowych świątyniach drewnianych Wielkopolski

 

11.20–11.40

Przerwa kawowa

 

11.40–12.20

Moderacja: Anna Sylwia Czyż

Paulina Korneluk, „Rosyjski kompleks” – Kamienica „Dom Księcia” w Częstochowie i jej modernistyczna przebudowa jako wyraz repolonizacji miasta w okresie II Rzeczypospolitej

Wioleta Pieńkowska-Kmiecik, Artyści w Gdańsku między wojnami

 

12.20–13.00

Dyskusja

 

13.00–14.20

Przerwa obiadowa

 

14.20–15.40

Moderacja: Katarzyna Nowakowska-Sito

Rafał Makała, Patriotyczne i modernizacyjne motywacje w architekturze Szczecina w XX w.

Małgorzata Gwiazdowska, Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku

Barbara Ochendowska-Grzelak, Odbudowane – nieodbudowane. Zabytki elementem budowania świadomości, na przykładzie powojennych losów Zamku Książąt Pomorskich i Teatru Miejskiego w Szczecinie

Jörg Hackmann, Jak budować polską historię Szczecina? Od narodowych do hybrydowych konstrukcji

 

15.40–16.00

Przerwa kawowa

 

16.00–17.20

Moderacja: Lech Karwowski

Joanna Filipczyk, Muzealne kolekcje współczesnego malarstwa polskiego jako narzędzie „repolonizacji” Śląska po 1945 roku

Szymon Piotr Kubiak, Marian Tomaszewski i propaganda wizualna Szczecina 1945–1950

Grażyna Ryba, Interpretacja historii zapisana w obrazach na drzwiach polskich kościołów

Barbara Maria Gawęcka, Rekonstrukcje pomników poświęconych Legionistom w Kielcach i w Radomiu

 

17.20–18.00

Dyskusja

 

Czas trwania referatów: maksymalnie 20 min

 

18.00–18:30 Przerwa kawowa

18.30–20.00

Pokaz filmu „Było sobie Pomorze” (2018), reż. Michał Majerski

Rozmowa z reżyserem

Prowadzenie: Dariusz Kacprzak

 

24 listopada 2018, sobota

Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

 

10.00–10.45

Zwiedzanie wystawy Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku

Oprowadzanie: Beata Małgorzata Wolska

 

11.00–16.00

Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w gmachach Muzeum Narodowego w Szczecinie:

Centrum Dialogu Przełomy

Muzeum Tradycji Regionalnych

 

Zwiedzanie Szczecina

 

 


Doroczna sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23 listopada 2018 roku. Organizatorem sesji jest Oddział Szczeciński SHS.

 

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:
1. Wybór miejsca naszej konferencji ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia niepodległości, jego inspirującą zawartość. Pożądane byłoby zastanowienie się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej. Takim właśnie ujęciom powinien sprzyjać wybór Szczecina, a nie miejsc tradycyjnie wiązanych z wydarzeniami 1918 roku. Jest to miejsce, które nie ma żadnego bezpośredniego związku z historią odzyskania niepodległości w 1918, i zarazem region Polski o najsłabszych więziach historycznych z monarchią Piastów, oraz I i II Rzeczpospolitą. W 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji – również artystycznej – nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego. Na polityczny mit ”Polski od nowa” nakładała się tradycyjna myśl wywodząca się z kręgów narodowych o granicy polskiej na Odrze i Nysie („ziemie piastowskie”). Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki, wskazującym na mniej lub bardziej uświadomione uwikłanie sztuki w procesy ideowo-polityczne. Szczególnie poprzez szeroko rozumiane procesy inwestycyjne, w tym organizacje pracy artystów, czyli umiejscowienie życia artystycznego w społecznym podziale pracy i jej finansowanie.

 

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP ale także w planach władz PRL, a więc w czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się będzie w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym. Modernizacja i niepodległość narodowa, mogą pozostawać względem siebie w opozycji, lub przeciwnie. Nacjonalistyczna ideologia państwa jako „naturalnej” formy egzystencji narodu w oczach w zależności od zajmowanego stanowiska politycznego może wydawać się nowoczesna lub anachroniczna.
Te dwa założenia nie ograniczają innych propozycji, zwłaszcza takich, które będą miały na myśli bardziej systemowe cele i będą obejmowały dłuższe jednostki chronologiczne czy trudne problemy periodyzacji najczęściej wywiedzione z historii politycznej. Ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na wyzwania metodologiczne z jakimi historyk sztuki świadomy narzędzi nowej humanistyki będzie musiał się zmierzyć podejmując problematykę politycznej niepodległości.
Należy wziąć po uwagę, że problem „niepodległości/nowoczesności” może być pojmowany zarazem opozycyjnie jak i komplementarnie, i ulec komplikacji w zależności od spotkania z różnymi siatkami pojęciowymi. Temat może być bowiem sprecyzowany bardzo różnie. Patrząc od strony artysty może to być psychologiczny konflikt wewnętrzny. Na poziomie deklaracji ideowych rzecz dotyczy komplementarności lub niespójności zawartych w programach artystycznych.
Na poziomie realizacji artystycznych jest to rzecz niespójności lub harmonii formy artystycznej. Inaczej będą się manifestować idee polityczne w zależności od osobistych inklinacji artysty, inaczej w przypadku realizacji zamówienia, w którym artysta występuje jako ekspert od wizualizacji, niezależnie od swych przekonań.
W sztuce o przeznaczeniu politycznym może występować konflikt między zleceniodawcą a artystą, lub pełna symbioza. Może to być konflikt ukryty lub jawny; może zostać ujawniony w otwartym dyskursie, lub pojawić się na poziomie „wewnętrznych sprzeczności” realizacji. Również sztuka niezaangażowana politycznie może okazać się wypowiedzią polityczną nie wprost, jako deklaracja sztuki jako sfery przeciwstawnej ideom politycznym, lub świadectwo niepisanej umowy o podziale „terytoriów politycznych”.
Tak zakreślony temat ukazuje problemowe spektrum jako niemożność ucieczki sztuki od polityki, i wskazuje na potencjalny konflikt miedzy tym co jest nowoczesnością w sztuce a nowoczesnością w polityce, co jest wolnością artystyczną a co jest obowiązkiem artysty jako członka wspólnoty narodowej, jako obywatela; i z drugiej strony jako obrońcy sztuki przed upolitycznieniem, lub przeciwnie jako walczącego o sztukę zaangażowaną, na co nakłada się pytanie: służba czy służebność?
Geopolityczne zamieszanie, które w naszym kraju przybiera postać sporu – często gwałtownego – o sens i role niepodległości i nowoczesności sprzyja spojrzeniu na sztukę pod kątem specyficznego dla artystów udziału w starciu koncepcji politycznych i społecznych.

 

Organizatorzy informują, że zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.


International Conference
Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms


Place:
Institute of Art History, Jagiellonian University
(Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Grodzka 53, Kraków, Room 36

6. December

8.00-9.00 Registration, Room 36

9.00-10.00 Opening of the Conference

Jan Święch, Dean of the Faculty of History, Marek Walczak, Head of the Institute of Art History

Wojciech Bałus, Introduction

10.00-11.30 Tomasz Szybisty, The Project „A catalogue of Stained Glass Windows from 1800–1945 in the Roman Catholic Churches of the Krakow and Przemyśl Ecclesiastical Provinces”

Christina Wais, Interim Report of the current Project at the Austrian Academy of Sciences in Vienna: “Corpus Vitrearum – Medieval and Modern Stained Glass in Austria”. Methods, Goals and Practical Experience Based on the Researched Objects

11.30-12.00 Coffee break

12.00-14.00 Visit: Franciscan Church / St. Mary’s Basilica

14.00-15.00 Lunch

15.00-17.00 Jasmine Allen, Form, Style and Context: Exploring Intermediality in Nineteenthcentury Stained Glass

Daniel Parello, „From the Period of the Deepest Decline of German Ecclesiastical Art“. Should artistic Quality become a Criteria for an Inventory on Stained Glass?

17.00-17.30 Coffee break

17.30-19.30 Virginia Raguin, Eclectic Revival: Window, Painting, and Print in the United States

Martin Crampin, Medievalism in British Ecclesiastical Stained Glass

7. December

9.00-10.30 Valérie Sauterel, Camille Noverraz, The Functioning Mode and Development of Kirsch and Fleckner’s Workshop in Fribourg during the First Half of the 20th Century

Sílvia Cañellas, Núria Gil, Foreign Contributions in early 20th Century Stained Glass Windows of Catalonia

10.30-11.00 Coffee break

11.00-12.00 Cornelia Aman, Middle Ages or 19th Century? The Significance of Historical Interventions in the Documentation of and Research on Stained Glass – a short Working Report from CVMA Potsdam

Closing of the Conference

Lunch

The conference is financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education.

 

 

Historia sztuki jako instytucja

 

 

LXIX Ogólnopolska sesja SHS

 

Warszawa 25-26 listopada 2021 roku

 

 

Aktualny program sesji:

 

 

25 listopada, czwartek

 

 

godz. 10:00 - otwarcie Sesji:

 

I. Historia i polityka

 

 • Mariusz Bryl, Potrzeby polskiej historii sztuki przed 100 laty: zgodny chór i głos odrębny
   
 • Elżbieta Kal, Realizm – walka klasowa – postęp, czyli o socrealistycznej koncepcji historii sztuki
   
 • Wojciech Włodarczyk, "Prywatność" – niechciany model kultury

 

godz. 11:30:

 

II. Historia sztuki jako dyscyplina

 

 • Ryszard KasperowiczClassicorum veterum fragmenta? Lekcja Edgara Winda
   
 • Stanisław CzekalskiHistoria sztuki wobec popperowskiej krytyki historycyzmu
   
 • Łukasz Rozmarynowski, Scjentyzm w historii sztuki: dotychczasowe osiągnięcia i niepowodzenia oraz możliwe perspektywy
   
 • Anna Markowska, Sztuka w domu czyli delegitymizacja scientia artis

 

godz. 13:00 – dyskusja

 

 

godz. 14:00 – 15:00 - przerwa obiadowa

 

 

godz. 15:00:

 

 • Marta Leśniakowska, Ekonomia polityczna historii sztuki jako nauki stosowanej
   
 • Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bezludzkiej ziemi
   
 • Piotr Juszkiewicz, Modernizm w Polsce i w polskiej historii sztuki. Postulaty badawcze
   
 • Jakub Banasiak, Postmodernizm – hegemoniczny dyskurs transformacji. Istota panowania, mechanizmy zapomnienia
   
 • ks.bp. Michał JanochaNauczanie historii sztuki w seminariach duchownych
   

 

17:45 - dyskusja

 

 

18:15 - rozdanie nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego,

 

 

 

26 listopada, piątek

 

 

godz. 9:00:

 

III. Muzea, wystawy, zbiory

 

 • Agnieszka Murawska, O zawodzie muzealnika w kontekście misji muzeów. Refeksja historyczno-prawna
   
 • Piotr Rypson, Misja, narracja, klientelizm. Polskie muzea w czwartej dekadzie wolności
   
 • Aleksandra Sulikowska-BełczowskaJedność w różnorodności? Sztuka mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych w polskich muzeach
   
 • Gabriela Świtek, Centralny Plan Wystaw
   

 

godz. 10:30 - dyskusja

 

 

godz. 11:00:

 

IV. Przestrzeń publiczna

 

 • Rafał Eysymontt, Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej
   
 • Waldemar Baraniewski, Czy przestrzeń publiczna ma właściciela?
   
 • Tadeusz Żuchowski, Pomnikowe potyczki historyka sztuki
   
 • Jakub Dąbrowski, Historyk sztuki między pomnikofilią a pomnikofobią
   

 

godz. 12:30 - dyskusja

 

 

godz. 13:00:

 

 • Makary Górzyński, Instytucja, mgławice, punkty styczne i linie ognia. Działania i role społeczne historyków sztuki we współczesnym Kaliszu
   
 • Bartosz Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia
   
 • Paulina KornelukSpór o zieleń, spór o historię – powstanie Parku Miejskiego w Zamościu, jako początek myśli konserwatorskiej w mieście. Studium przypadku
   
 • Bernadeta Stano, Wskrzeszanie etosu pracy w przemyśle w kontekście degradacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych
   

 

godz. 14:45 - dyskusja

 

 

godz. 15:15 - zamknięcie Sesji

 

 

 

Sesja ogólnopolska Stowarzyszenia Historyków Sztuki, organizowana w tym roku przez krakowski oddział SHS, odbędzie się w dniach 24-25 listopada. Napłynęły zgłoszenia zarówno historyków sztuki, jak i konserwatorów. Więcej szczegółów już wkrótce.

 


 

Szanowni Państwo!
 
             Doroczną ogólnopolską sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki  planujemy tradycyjnie zorganizować w listopadzie, w bieżącym, 2022 roku, w Krakowie.  
 
             Proponujemy temat: O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI, który nie był dotychczas podejmowany jako przedmiot osobnego zainteresowania obu tych profesji.  Potrzebę dyskusji o kondycji spuścizny dziejowej i naszego  udziału w jej zachowaniu wyjątkowo mocno i wyraźnie widać na gruncie krakowskim. Dlatego konferencję przygotowujemy wspólnie z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. 
 
Przedmiotem rozważań powinny stać się zarówno kwestie natury ogólnej, doktrynalne, jak i bardziej szczegółowej, zogniskowane  wokół następujących zagadnień:
 
 • Zabytek w kontekście materialnym i niematerialnym
 • Potrzeba, skala, granice badań, błędy
 • Dopuszczalna ingerencja: odwracalność, uzupełnienie, rekonstrukcja,  walory artystyczne
 • Bezpośredni kontakt studentów z obiektami w procesie kształcenia: dostępność, ćwiczenia, praktyki, wspólne praktyki obu profesji
 
Termin zgłaszania referatów upływa 20 VI br. Zgłoszenia na adres Oddziału Krakowskiego można składać drogą internetową (kontakt na stronie Oddziału Krakowskiego) lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski, ul. Starowiślna 29-31, 31-038 Kraków 
 

 

 

 


 

 

 

 

LXX Ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki

O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI

24-25 listopada 2022 r., Gmach Główny ASP pl. Matejki 13 w Krakowie

 

Sesja organizowana jest we współpracy Krakowskiego Oddziału SHS

i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych

 

24 listopada, czwartek

 

9:00-9:45

Grażyna Korpal Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej

 

9:45-10:00

Łukasz Młynarski Pozycja prawna historyka sztuki w trakcie procesu dokumentacji, konserwacji i zarządzania zabytkami

 

10:00-10:15

Iwona Szmelter Jak daleko do optimum? Holistyczna i interdyscyplinarna współpraca w ochronie dziedzictwa kulturowego

 

10:15-10:30

Andrzej Siwek Dyskurs o wartości – między historią sztuki a ochroną zabytków

 

10:30-10:45

Joanna Sobczyk A co z fizykami? Multiwersum w Muzeum Narodowego w Krakowie. O współpracy z konserwatorami i historykami sztuki.

 

10:45-11:00

Paweł Dettloff O pożytkach badań – z warsztatu współpracy historyków sztuki i konserwatorów

 

11:00-11:15

Karolina Zalewska Spectrum współpracy konserwatorów i historyków sztuki

 

11:15-11:45

Dyskusja i przerwa

 

11:45-12:00

Małgorzata Nowalińska Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP

 

12:00-12:15

Iwona Liżewska Palimpsest – nawarstwienia w zabytku i rozwiązania konserwatorskie

 

12:15-12:30

Ewa Orlińska-Mianowska, Monika Janisz Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody w warszawskiej ASP

 

12:30-12:45

Oskar Hanusek Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

 

12:45-13:00

Kinga Olesiejuk Współpraca historyków sztuki i konserwatorów w procesie akwizycji dzieł współczesnych

 

13:00-13:15

Agata Małodobry XX-XXI. Rzeźba: wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego. Dylematy, odkrycia, inspiracje

 

13:15-13:30

Szymon Tracz Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej – konserwacja i nadanie nowych funkcji drewnianej architekturze sakralnej Podbeskidzia

 

13:30-13:45

Dorota Gutkowska Przepastne magazyny kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historyka sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin

 

13:45

Dyskusja

 

15:30

Bazylika mariacka Pokaz ołtarza mariackiego po ostatniej konserwacji

 

17:00-17:15

Anna Ozaist-Przybyła Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie

17:15-17:30

Małgorzata Godek Kwerenda ikonograficzna a rekonstrukcja malowideł ściennych na przykładzie wedut w dawnym Pałacu Biskupim w Tarnowie

 

17:30-17:45

Marta Zaborowska Kwerenda archiwalna a zakres restauracji rzeźby kompozytowej „Fantaisie impromptu F. Chopina. Tancerka” autorstwa Danuty Kwapiszewskiej

 

17:45-18:00

Katarzyna Górecka Konserwatorzy i historycy sztuki na rusztowaniu – rekonstrukcja pierwotnego programu ikonograficznego późnobarokowych fresków kaplicy bł. Władysława z Gielniowa przy kościele św. Anny w Warszawie

 

18:00

Dyskusja

 

Spotkanie koleżeńskie i wręczenie nagród w konkursach SHS

 

 

25 listopada, piątek

 

9:00-9:15

Cezary Wąs Budynek „Solpolu” przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu

 

9:15-9:30

Piotr Fiuk Archeologia, konserwacja zabytków, historia sztuki i architektura – naukowe badania dla odbudowy szczecińskiego Podzamcza i rekonstrukcji fasad kamienic staromiejskich

 

9:30-9:45

Małgorzata Gwiazdowska Conservatio est aeterna creatio. Uczestnicy i konflikty w procesie konserwacji na przykładzie renowacji gmachu dawnej Rejencji w Szczecinie

 

9:45-10:00

Wiktoria Kałwak Najnowsze ustalenia dotyczące przekształceń kościoła Wniebowzięcia NMP w Wojnowie

 

10:00-10:15

Olga Tuszyńska-Szczepaniak Wpływ bezpośredniego dostępu do obiektu w trakcie restauracji zabytku na analizę architektury i rzeźby architektonicznej na przykładzie Bazyliki Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu

 

10:15-10:30

Alicja Saar-Kozłowska Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny

 

10:30-10:45

Wiktor Bennebesel Późnogotycka rzeźba na ziemi chełmińskiej – najnowsze prace konserwatorskie a problem oryginalności i integralności zabytku

 

10:45-11:00

Danuta Szewczyk-Prokurat O szczęśliwym powiększaniu się zasobu polskich nowożytnych klejnotów. Wymierne efekty współpracy historyka sztuki i konserwatora

 

11:00-11:15

Zuzanna Sarnecka, Mirosław Wachowiak, Chiara Mazzocchi, Ewa Katarzyna Świetlicka, Joanna Szulc, Hanifah Darmawanti Cena niewypału. Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich

 

11:15

Dyskusja i przerwa

 

12:00-12:15

Marta Skowrońska Polichromia ścienna w formie kotary z kościoła św. Jakuba w Toruniu – kilka słów o barokowym recyklingu

 

12:15-12:30

Mirosław Wachowiak Badania technologiczne obrazów – ważne narzędzie wspomagające warsztat historyka sztuki

 

12:30-12:45

Martyna Łukasiewicz, Katarzyna Męczyńska, Katarzyna Novljaković, Justyna Łuczyńska-Bystrowska Dwie kolekcje dworskich portretów francuskich z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Narodowego w Krakowie

 

12:45-13:00

Elżbieta Zygier Poszukiwanie kodu artysty na przykładzie zrealizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie interdyscyplinarnego projektu dotyczącego badania twórczości Maksymiliana Gierymskiego

 

13:00-13:15

Anna Forczek-Sajdak O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła św. Mikołaja w Skrzydlnej

 

13:15-13:30

Jerzy Żmudziński Inauguracja programu badawczego „Dolabella”, czyli o konieczności współpracy konserwatorów dzieł sztuki i historyków sztuki w badaniach nad dawnym malarstwem

 

13:30-13:45

Janina Wilkosz, Anna Bogusz, Katarzyna Król-Goździk Lelewel. Rytownik polski. O kulisach ekspozycji i monografii

 

13:45-14:00

Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyka sztuki

 

14:00-14:15

Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos Konserwacja sarkofagów królewskich

 

14:15-14:30

Diana Długosz-Jasińska, Małgorzata Zawadzka Okiem konserwatora i nie tylko. Ze skarbca Muzeum Chopina

 

14:30-14:45

Mirosława Machulak, Justyna Miecznik Konserwacja XVIII-wiecznej sukni ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

 

14:45

Dyskusja