Skład Komisji Muzeów:

Anna Bober-Tubaj, Oddz. Wrocławski

Aleksander Devosges Cuber, Oddz. Górnośląski

dr Dariusz Kacprzak, Oddz. Szczeciński

Anna Kroplewska-Gajewska, Oddz. Toruński

Ewelina Krzeszowska, Oddz. Górnośląski

Sławomir Majoch, Oddział Toruński

Krzysztof Myśliński, Oddz. Kielecki

dr Romuald Nowak, Oddz. Wrocławski  – przewodniczący

Małgorzata Ogonowska, Oddz. Wrocławski

dr Anna Ziemlewska, Oddz. Warszawski

 

APEL I

„Komisja Muzeów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w związku z licznymi pytaniami, przypomina, iż pracowników muzeów obowiązuje Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów, publikowany w czasopiśmie Muzealnictwo 48/2007 oraz w formie elektronicznej na stronach ICOM icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/poland.pdf . Pracownicy muzeów winni obowiązkowo zapoznać się z tym Kodeksem i potwierdzić to podpisem na dokumencie, który pozostanie w aktach pracownika.” (w załączniku tekst Kodeksu)

 

APEL II

„Mimo licznych apeli do środowisk muzealnych oraz postulatów zawartych w programie działalności NIMOZu (http://nimoz.pl/pl/bazy-danych/baza-wiedzy-1/badania-proweniencji) badania proweniencji zabytków są nadal zaniedbywane. Komisja Muzeów SHS przypomina, że dociekanie historii należy do prymarnych obowiązków naukowego opracowania muzealiów. Wszelkie dokumenty i korespondencja dotycząca tego problemu powinny być archiwizowane w sposób szczególny”.

 

Kodeks etyki Muzealników poland

KARTA DOBRYCH PRAKTYK MUZEALNIKA