2024

"Z 45-letniej historii naszego Oddziału"
„… był wtedy zwyczaj, że każdy uczestnik dostawał coś do opracowania i «oprowadzał» po danym zabytku lub mieście. Nie było map google ani wikipedii, więc trzeba było kserować lub przepisywać na maszynie z książek (które trzeba było wyszukać na przykład w bibliotece…) lub przerysować (mapy na przykład). Ot takie czasy…”.
rysował Bogusław Małusecki (do pobrania SHS_objazdy_przyg. K. Bujarek)

23 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Historii Katowic. Po wystawie Hans Bellmer. Między precyzją inżyniera
a wolnością wróżbiarza
oprowadziła kuratorka Natalia Kruszyna.

2023

W dniu 19 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Po wystawie Sztuka wzajemnych inspiracji. Literatura – książka – plastyka oprowadzała kuratorka Kinga Kawczak.

W dniach 20–21 kwietnia 2023 roku Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski we współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach oraz Instytutem Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy wsparciu finansowym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowało sesję naukową pt. Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego, która dedykowana została Pani prof. Ewie Chojeckiej.

Dwudniowe obrady miały miejsce w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Wzorem poprzednich edycji sesji naukowych Oddziału Górnośląskiego SHS, miejsce obrad zostało dobrane zgodnie z zakresem merytorycznym sesji.

Otwarcia obrad dokonali: Prezes Oddziału – Teresa Dudek Bujarek oraz Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach – prof. Dariusza Pawelca oraz Dyrektora Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
– prof. Bogumiły Miki.

Pierwszą część dwudniowych obrad poprowadziła Teresa Dudek Bujarek, panel ten był szczególnie poświęcony postaci prof. Ewie Chojeckiej i jej wkładowi na rzecz rozwoju historii sztuki jako dyscypliny badawczej na obszarze Górnego Śląska i ziem przyległych. Przedstawione zostały trzy referaty – inż. arch. Wojciecha Czecha, dr hab. Barbary Szczypki-Gwiazdy i bohaterki tego panelu prof. Ewy Chojeckiej, w których omówione zostały najważniejsze dokonania i inicjatywy Oddziału Górnośląskiego SHS od jego powstania w 1979 roku po współczesność. Na zakończenie tej części obrad została wygłoszona jubileuszowa laudacja na cześć Pani Profesor
i nastąpiło wręczenie Jej dyplomu Członka Honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Dalsze trzy bloki obrad tego dnia poprowadzili kolejno: prof. Ewa Chojecka, inż. arch. dr Jacek Owczarek, dr Aneta Borowik. Swoje referaty wygłosili kolejno: dr Dorota Głazek, Katarzyna Ossolińska, Iwona Brandys, Marzena Smyłła, Kinga Kawczak, inż. arch. Ewa Pokorska-Ożóg, dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, dr Aneta Borowik, Ewelina Krzeszowska, dr Patryk Oczko, dr Bernadeta Stano, Agnieszka Tybur.

W drugim dniu obrady wznowiono o godzinie 9.30. Dwa bloki tematyczne poprowadzili kolejno: prof. Irma Kozina i ks. dr Leszek Makówka. Ze swoimi wystąpieniami zaprezentowali się kolejno: ks. dr Leszek Makówka, Barbara Klajmon, Marek Panuś, Dorota Firlej, Ewa Kubieniec, dr Michał Kawulok, prof. Irma Kozina, dr Justyna Weronika Łabądź, dr hab. Jerzy Gorzelik.

Łącznie na konferencji przedstawiono 24 wystąpienia (zaproszenie z programem w załączeniu) dotyczące różnorodnych zagadnień związanych z mecenatem artystycznym obszaru obecnego województwa śląskiego. Terenu bardzo zróżnicowanego pod względem swej dawnej przynależności politycznej i geograficznej, będącego pograniczem: Śląska, Śląska Cieszyńskiego, Małopolski
i Zagłębia. Zwrócono uwagę na różne podejście do mecenatu państwowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego (wizja wojewody Michała Grażyńskiego) i w czasach powojennych za urzędowania wojewody Jerzego Ziętka. Omówiono problemy związane z mecenatem samorządowym, instytucjonalnym oraz kościelnym (jego obecność w różnych formach lub całkowity jego brak). Zwrócono uwagę na oblicza i kształt mecenatu prywatnego oraz jego przeobrażenia od końca XIX stulecia po współczesność.

Dopełnieniem obrad w drugim dniu była możliwość studyjnego zwiedzenia kilku placówek: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Wieży wodnej – Oddziału Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Pałacu Thiel-Winklerów w Bytomiu – Miechowicach (placówki Bytomskiego Centrum Kultury), jako przykładów świadomego mecenatu samorządowego w kontekście dziedzictwa poprzemysłowego.

Sesja spotkała się z szerokim i pozytywnym odbiorem. Każdemu z paneli towarzyszyła rzeczowa dyskusja z zaangażowaniem wielu osób. Zarejestrowanych zostało blisko 100 uczestników. Wśród nich znaleźli się pracownicy muzeów, urzędów i pracowni związanych z konserwacją i ochroną dóbr kultury, reprezentanci wyższych uczelni oraz osób prywatnych zainteresowanych kulturą i sztuką zarówno z terenu Śląska, jak i sąsiedniej Małopolski. Ponadto na wybrane sekwencje referatów przychodziła młodzież akademicka.

24 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Historii Katowic. Uroczyście wręczono Dyplom Członka Honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki Lechowi Szarańcowi. Po wystawie Witkacy i inspiracje oprowadziła kuratorka Natalia Kruszyna.

2022

25 października 2022 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Śląskim w Katowicach. Po wystawie Poza Edenem. Sztuka współczesna ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach oprowadzali kutatorzy: Joanna Szeligowska-Farquhar i Michał Burdziński.

10 maja 2022 r. w sali konferencyjnej CINIB-y w Katowicach (ul. Bankowa 11 a) odbył się wykład Teresy Dudek Bujarek zatytułowany Czartak – upodobanie Ziemi Beskidzkiej w słowie i obrazie.

21 kwietnia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonano wyboru nowych władz. Zarząd ukonstytuował się w dotychczasowym składzie: Teresa Dudek Bujarek – Prezes, Barbara Klajmon – Vice-Prezes, Irena Kontny – Skarbnik, Kinga Kawczak – sekretarz i Michał Kawulok oraz Patryk Oczko – Członkowie Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Ewa Chmielewska, ks. Leszek Makówka i Henryka Olszewska-Jarema. Delegatami na Walny Zjazd SHS w Warszawie zostali: Aneta Borowik, Irena Kontny, Michał Kawulok.

W dniu 22 marca 2022 r. w sali konferencyjnej CINIB-y w Katowicach (ul. Bankowa 11 a) odbył się wykład dr Anety Borowik, profesor UŚ oraz Katarzyny Ossolińskiej zatytułowany Od Domu Oświatowego do CINiB-y – historia i forma architektoniczna śląskich bibliotek. Było to wydarzenie inaugurujące jubileuszowy cykl: Ogród Nauk. Architektura i Sztuka Śląska, którego współorganizatorami są: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski.

2021

W dniu 27 września 2021 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Miejskim w Tychach.
Po wystawie Księżniczki i dziewczyny oprowadzili kuratorzy – dr hab. Irma Kozina i dr Patryk Oczko.

2020

W dniu 14 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach.
Po wystawie Jacek Sempoliński. Zza grobu oprowadził ks. Leszek Makówka. Ksiażkę Sztuka Jana Wałacha na tle działalności
i piśmiennictwa Jerzego Warchałowskiego
przedstawił autor – Michał Kawulok. Ponadto spotkanie było poświęcone sprawozdawczości za rok 2019.

2019

W dniu 13 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Historii Katowic poświęcone promocji wydawnictwa posesyjnego Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego.
Wydarzenie było połączone ze zwiedzaniem wystawy Z fabryki na salony!, po której oprowadziła kuratorka Magda Niziołek.

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Po wystawie Tomasz Wenklar – Tomo-grafia oprowadził ks. Leszek Makówka. Na spotkaniu Irena Kontny przedstawiła również Prezentację gliwickich i zabrzańskich witraży.

2018

- 20 listopada 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonano wyboru nowych władz. Zarząd ukonstytuował się w dotychczasowym składzie: Teresa Dudek Bujarek – Prezes, Barbara Klajmon – Vice-Prezes, Irena Kontny – Skarbnik, Kinga Kawczak – sekretarz i Patryk Oczko – Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: ks. dr Leszek Makówka, Henryka Olszewska-Jarema i Marcin Nyga. Delegatami na Walny Zjazd SHS w Warszawie (z przyczyn formalnych przeniesiony z 7 grudnia na styczeń 2019) zostali: Henryka Jarema-Olszewska, Irena Kontny, Andrzej Holeczko-Kiehl.

W dniach 20-21 września 2018 roku Zarząd Oddziału Górnośląskiego SHS we współpracy z Muzeum Zagłębia w Będzinie zorganizował dwudniową sesję naukową pod tytułem: Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego (zaproszenie). Sesja została wpisana w obchody 660-lecia nadania praw miejskich Będzinowi. Zarząd Górnośląski SHS podjął się jej współorganizowania w ramach kontynuowania badań nad kolejnymi okresami rozwoju szeroko pojętej sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego. Po kilku konferencjach dotyczących sztuki XX stulecia, podjęto teraz badania nad zabytkami nowożytnymi.
Miejscem obrad był Pałac Mieroszewskich na będzińskim Gzichowie, jedna z siedzib Muzeum Zagłębia w Będzinie, będący częścią założenia pałacowo-parkowego, posiadający na piętrze budynku interesujące polichromie z XVIII wieku. Obradom przewodniczyli: prof. Ewa Chojecka, dr Jacek Owczarek i Teresa Dudek Bujarek.
Sesja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem zarówno ze strony prelegentów, którymi byli Koleżanki i Koledzy z SHS jak również historycy, konserwatorzy i muzealnicy (15 wystąpień dotyczących różnorodnych zagadnień związanych z zachowaniem, ochroną
i adaptacją dawnych pałaców i dworów z obszaru obecnego województwa śląskiego, terenu bardzo zróżnicowanego pod względem swej dawnej przynależności politycznej i geograficznej, będącego pograniczem: Śląska, Śląska Cieszyńskiego, Małopolski
i Zagłębia). Szeroki był także odbiór licznie zgromadzonej publiczności (blisko 90 zarejestrowanych osób oraz młodzież licealna) reprezentującej: różne ośrodki edukacyjne i muzealne, konserwatorów zabytków, urzędników, pracowników instytucji kulturalnych, przedstawicieli różnorodnych stowarzyszeń oraz wszelkich pasjonatów sztuki, zarówno z terenu województwa śląskiego, jak
i przyległych ziem Małopolski.
Istotnym dopełnieniem i podsumowaniem obrad był wyjazd studyjny do późnoklasycystycznej rezydencji Ludwika Filipa von Hohenlohe-Ingelfingen w Koszęcinie. Z pracami konserwatorskimi, badaniami archiwistycznymi i problemami związanymi
z adaptacją budynku – użytkowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” i Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – na cele kulturalno-dydaktyczno-hotelowe, zapoznali zebranych Aleksander Harkawy – właściciel pracowni konserwatorskiej zatrudnionej przy pracach w tym założeniu oraz Sławomira Krupa z Archiwum Państwowego w Katowicach.
Sesja została zorganizowana ze środków własnych Oddziału, a także dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Zarząd Główny SHS i Gminę Będzin. Muzeum Zagłębia w Będzinie nieodpłatnie udostępniło salę wraz z obsługą techniczną.

- 16 czerwca 2018 roku odbył się objazd zabytkoznawczy Pałace Zagłębia Dąbrowskiego, trzy różne epoki, style i funkcje.
Uczestnicy obejrzeli trzy obiekty:
pałac Dietla w Sosnowcu, Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej oraz pałac Mieroszewskich
w Będzinie.

- 11 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Po wystawie W rytmie buntu. Polska awangarda międzywojnia oprowadzała kuratorka Agnieszką Bartków.

- 13 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie w Muzeum Historii Katowic. Po wystawie Neoawangarda na Górnym Śląsku. Zdzisław Stanek – nieustające odkrywanie oprowadzała kuratorka Natalia Kruszyna.
Było to jednocześnie doroczne zebranie sprawozdawcze.

2017

- 28 listopada 2017 roku w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone promocji wydawnictwa Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975. Materiały z sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach w dniach 2–3 czerwca 2016 roku.

- 23 września 2017 roku odbył się objazd zabytkoznawczy. Uczestnicy zwiedzili kościół św. Piotra i Pawła w Paniowach, kościół
św. Mikołaja w Borowej Wsi, spichlerz i pałac w Przyszowicach oraz wystawę Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie. Malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte w Muzeum w Gliwicach. Po ekspozycji oprowadzała kuratorka wystawy Anna Kwiecień.

- 4 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Po wystawie Maciej Bieniasz. Satis verborum. Obrazy, rysunki oprowadził dyrektor Muzeum ks. Leszek Makówka.

- 24 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Uczestnicy zapoznali się 
z ekspozycją Ewa de Iulis Błaszak. Droga do abstrakcji oraz główną częścią wystawy plakatu Visegrad Karma. Na temat ekspozycji opowiadał ks. Leszek Makówka. Przedstawione zostały również sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziału za rok 2016.

2016

- 29 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie naukowe w Muzeum w Gliwicach – Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a). Po dwóch wystawach ceramiki: Do widzenia rokoko! Polska ceramika użytkowa z lat 50. i 60. XX w. oraz 362… Ceramika Bogdana Kosaka oprowadziły kuratorki Anna Kwiecień i Dagmara Wójcik.

W dniach 2-3 czerwca 2016 roku w Katowicach odbyła się sesja naukowa zatytułowana Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975 (plakat). Obrady odbywały się w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży im. Aleksandra Kamińskiego, przewodniczyli im: dr hab. Irma Kozina, dr Jacek Owczarek, Teresa Dudek Bujarek. Zaprezentowane na konferencji referaty poruszały niezwykle szerokie spektrum zagadnień – począwszy od urbanistyki i architektury, poprzez rzeźbę, malarstwo, grafikę, aż po szeroko pojęte rzemiosło artystyczne, design oraz scenografię. Z referatami wystąpili przedstawiciele różnych środowisk badawczych, m.in: dr hab. Irma Kozina, dr Jerzy Gorzelik, dr Ryszard Nakonieczny, dr Aneta Borowik, ks. dr Leszek Makówka, Teresa Dudek Bujarek, Barbara Klajmon, Joanna Szeligowska, Zofia Szota (zaproszenie).
W drugim dniu konferencji uczestnicy wzięli udział w spacerze po Tychach, podczas którego dr Maria Lipok-Bierwiaczonek przedstawiła architekturę i urbanistykę osiedli z lat 50. i 60. XX w.
Sesja została zorganizowana ze środków własnych Oddziału oraz dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie i Samorządu Województwa Śląskiego.
Planowane jest wydanie materiałów posesyjnych drukiem.

- 11 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie w nowym gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1. 
Referat pt. Problem obrazowania grzechu w sztuce XIX i XX wieku zaprezentował Andrzej Holeczko-Kiehl.

- 20 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie w nowym gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1.
O założeniach nowych ekspozycji opowiedzieli Henryka Olszewska-Jarema, Joanna Szeligowska-Farquhar i Andrzej Holeczko-Kiehl.

2015

- 4 listopada 2015 roku w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach odbyło się XV walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezesem Oddziału Górnośląskiego SHS została wybrana Teresa Dudek Bujarek. W skład Zarządu weszli:
Barbara Klajmon (wiceprezes), Kinga Kawczak (sekretarz), Irena Kontny (skarbnik) i Patryk Oczko (członek).
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: ks. Leszek Makówka, Henryka Olszewska-Jarema, Ewa Chmielewska.

- 17 października 2015 roku odbyło się spotkanie w Muzeum Miejskim w Żywcu oraz w Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej
w Rychwałdzie. 
Z założeniami do scenariusza ekspozycji stałej dot. rzeźby średniowiecznej i malarstwa tablicowego w Muzeum Miejskim w Żywcu oraz problemami konserwacji i prezentacji rychwałdzkich zabytków zapoznała nas mgr Dorota Firlej – historyk sztuki z Muzeum Miejskiego w Żywcu i prezes Towarzystwa Naukowego Żywieckiego.

- 30 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie w Muzeum Miejskim w Tychach przy ul. Katowickiej 9. Po wystawie Tychy. Sztuka
w przestrzeni miasta
oprowadził kurator wystawy Patryk Oczko.

- 24 marca 2015 roku odbyło się spotkanie w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1. O nowej przestrzeni muzealnej i związanych z nią wyzwaniach wystawienniczych oraz aranżacyjnych opowiedzieli Henryka Olszewska-Jarema, Joanna Szeligowska-Farquhar i Andrzej Holeczko-Kiehl. Ponadto było to spotkanie sprawozdawcze Oddziału za rok 2014.

- 15 stycznia 2015 r. Publikację Po obu stronach rzeki Białej. Tradycje muzealne i kolekcjonerskie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum w Bielsku-Białej 28 maja 2013 roku poleca Janusz Miliszkiewicz na łamach Rzeczpospolitej (J. Miliszkiewicz, Skarby w codziennej ofercie, "Rzeczpospolita" z dn. 15.01.2015)

2014

- 15 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie w Muzeum w Sosnowcu. Po wystawie Tradycje kuchni polskiej w sztuce i kulturze oprowadziła uczestników kuratorka Ewa Chmielewska. Było to również tradycyjne spotkanie przedświąteczne.

- 21 listopada 2014 r. – Prezes Oddziału Górnośląskiego SHS Teresa Dudek Bujarek została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi
i Imiennym Medalem 80-lecia SHS. Uroczystość miała miejsce podczas LXIII ogólnopolskiej sesji naukowej SHS w sali posiedzeń Magistratu Miasta Krakowa.

- 21 października 2014 r. miało miejsce spotkanie w Muzeum Zamkowym w Grodźcu Śląskim, podczas którego odbyła się promocja książki Po obu stronach rzeki Białej. Tradycje muzealne i kolekcjonerskie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej
w Muzeum w Bielsku-Białej 28 maja 2013 roku
, red. T. Dudek Bujarek, Bielsko-Biała-Katowice 2014. Następnie z całym założeniem grodzieckiego zamku i mieszczącą się w jego wnętrzach ekspozycją zapoznali uczestników spotkania Michał Bożek oraz Mariusz Makowski.

- 6 maja 2014 r. odbyło się spotkanie w Muzeum w Sosnowcu. Z nową ekspozycją szkła użytkowego i artystycznego zapoznała członków Oddziału kuratorka wystawy Ewa Chmielewska.

- marzec 2014 – ukazał się artykuł na temat współpracy Oddziału Górnośląskiego SHS z Muzeum w Bielsku-Białej: Zarząd Oddziału Górnośląskiego SHS, Współpraca wzbogaca, "Wystawnik. Gazeta informacyjna Muzeum w Bielsku-Białej", nr 2(11) marzec 2014, s. 7.

- 11 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Historii Katowic (Dział Grafiki im. Pawła Stellera ul. T. Kościuszki 47).
Po wystawie Władysław Skoczylas – mistrz Pawła Stellera, oprowadzała kuratorka Ewa Liszka. Odczytane zostały również sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziału za rok 2013.

2013

- 9 grudnia 2013 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie pt. W czterdzieści minut dookoła świata. Swoimi doświadczeniami z wakacyjnych peregrynacji podzielili się: Teresa Dudek Bujarek (Muzeum Górnej Austrii w Linzu), Irena Kontny (Hiszpania), Barbara Klajmon (Peru) i Patryk Oczko (Gruzja). Było to jednocześnie tradycyjne spotkanie przedświąteczne.

- 24 października 2013 r. w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach odbyła się promocja publikacji Muzeum kościelne
w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa. Materiały z sesji naukowej w dniach 14-15 czerwca 2012 roku
,
red. T. Dudek Bujarek, Katowice 2013 (zaproszenie).

Wiosną 2013 r. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski we współpracy z Muzeum w Bielsku-Białej realizowało projekt wydawniczo-wystawienniczo-edukacyjny zatytułowany Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz (folder-zaproszenie).

- Od 16 marca do 2 czerwca w Muzeum w Bielsku-Białej prezentowana była wystawa artystyczno-biograficzna Stanisława Oczki (1913-1983) – zasłużonego działacza społeczno-kulturalnego miasta Bielska-Białej oraz malarza. Eksponowane były na niej obrazy olejne, akwarele, rysunki, różnego rodzaju archiwalia, fotografie, przedmioty osobiste etc.
- 12 kwietnia odbył się uroczysty wernisaż tejże wystawy połączony z kuratorskim oprowadzaniem Patryka Oczki oraz promocją książki jego autorstwa pt. Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz. Wernisaż uświetniła akcja artystyczna autorstwa Bartłomieja Zygmunta Siegmunda (zaproszenie).

W ramach projektu, w przestrzeni wystawy odbyły się trzy interdyscyplinarne spotkania dyskusyjne z cyklu Ślady obecności:
- 26 marca miało miejsce pierwsze spotkanie, które poświęcone było działalności kulturalno-społecznej Stanisława Oczki. Zaprezentowany został na nim reportaż Jerzego Waksmańskiego Pejzaże Bystrej, zawierający m.in. wypowiedzi dyrektora bielskiego muzeum na temat Juliana Fałata. Prezentacja ta była inspiracją do wielu wspomnień dotyczących bohatera projektu, prezentowanych z różnych punktów widzenia. Wypowiadały się córki Stanisława Oczki – Jagoda Oczko-Kozłowska i Wanda Oczko-Zagajewska; brat Józef Oczko; współpracownicy z bielskiego muzeum – Bernadetta Turno, Barbara Gostyńska-Bielicka oraz wielu innych gości.
- 23 kwietnia miało miejsce drugie spotkanie, na którym przybliżone zostały początki średniego i wyższego szkolnictwa artystycznego w dziedzinie sztuk plastycznych w Bielsku-Białej. Teresa Dudek Bujarek omówiła powstanie i działalność Państwowego Instytutu Robót Ręcznych, Szkoły malarstwa, rzeźby i grafiki w Bielsku i in. Wykład stał się inspiracją do wspomnień uczestniczących
w spotkaniu absolwentów bielskich szkół plastycznych, m.in.: Karola Śliwki, Augustyna Dyrdy i Ewy Wąsikiewicz-Wolnickiej. Omówiono również działalność współczesnych instytucji oświatowych w tym zakresie w Bielsku-Białej. Na temat Zespołu Szkół Plastycznych im. Juliana Fałata wypowiadał się obecny dyrektor instytucji – Andrzej Rubinkiewicz, na temat studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej wypowiadał się Ernest Zawada.
- 7 maja odbyło się trzecie spotkanie, które było poświęcone m.in. działalności bielskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w latach 1945-1950. Zagadnienie to omówione przez Patryka Oczko, stało się punktem wyjścia do dyskusji nad późniejszymi dziejami Związku. Wspomnieniami w tym zakresie dzielił się m.in. były prezes Zdzisław Kudła. Były one źródłem niezwykle interesujących refleksji na temat obecnego funkcjonowania organizacji oraz roli sztuki w społeczeństwie współczesnym. Cennymi spostrzeżeniami w tej kwestii dzielił się m.in. obecny prezes Związku – Mirosław Mikuszewski.

W dniu 28 maja odbyła się sesja naukowa zatytułowana Po obu stronach rzeki Białej. Tradycje muzealne i kolekcjonerskie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach oraz Muzeum w Bielsku-Białej (zaproszenie). Obrady miały miejsce w salonie muzycznym Muzeum, a przewodniczyli im prof. Michał Kliś i dr Ewa Janoszek.
Z referatami wystąpiło sześciu prelegentów, reprezentujących różnorodne środowiska i instytucje. Byli to: Leszek Wąs, Piotr Kenig, Jarosław Rolak, Dorota Firlej, Bartłomiej Jurzak oraz Mariusz Makowski. Zaprezentowali oni niezwykle różnorodny i złożony obraz zagadnienia od jego początków aż po dzień dzisiejszy; począwszy od niewielkich kolekcji prywatnych, poprzez zbiory izb regionalnych, aż po instytucje muzealne o charakterze oficjalnym i prywatnym (program konferencji). W sesji wzięło udział blisko 100 osób – muzealnicy, antykwariusze, pracownicy służb konserwatorskich, kolekcjonerzy, młodzież szkolna oraz  pasjonaci z Bielska-Białej
i okolic, Żywca, Cieszyna, Tychów, Katowic i innych miejscowości. Po zakończeniu obrad uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z wystawą Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz.

Całość projektu zrealizowana została ze środków: Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie, Gminy Bielsko-Biała i Muzeum w Bielsku-Białej.

2012

W dniach 14-15 czerwca w Katowicach odbyła się sesja naukowa zatytułowana Muzeum kościelne w perspektywie zadań
i trendów współczesnego muzealnictwa
, inaugurująca obchody 30-lecia działalności Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach. Była ona efektem współpracy Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział Górnośląski
w Katowicach oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Śląski w Katowicach. Patronat nad sesją objęli: Wiktor Skworc – Arcybiskup Metropolita Katowicki, Jan Kopiec – Biskup Gliwicki oraz Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice. Obrady odbywały się
w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczyli im: ks. Henryk Pyka, Jerzy T. Petrus, ks. Andrzej Rusak, Teresa Dudek Bujarek. Z referatami i komunikatami wystąpili przedstawiciele różnych środowisk badawczych i muzealnych
z całej Polski (Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, Sandomierz, Gdańsk, Bielsko-Biała, Żywiec) i z Czech (Praga). Byli to m.in. tak wybitni specjaliści jak: prof. dr hab. Andrzej Rottermund Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Jerzy T. Petrus Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki, ks. prof. dr hab. Jan Kopiec biskup Diecezji Gliwickiej, ks. dr Henryk Pyka Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, ks. dr Andrzej Rusak Dyrektor Muzeum Diecezjalnego Dom Długosza w Sandomierzu, ks. Adam Pawlaszczyk Kanclerz Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz dr Marek Krejči z Centrum Studiów nad Sztuką Słowiańską w Pradze (program konferencji). W sesji uczestniczyło około 100 osób, przedstawicieli różnych środowisk naukowych, badawczych i popularyzatorskich niemal z całej Polski. Byli to: duchowni, muzealnicy, akademicy, pracownicy służb konserwatorskich, historycy sztuki, prawnicy, przedstawiciele władz samorządowych miejskich i wojewódzkich, członkowie różnego typu związków i stowarzyszeń.
W drugim dniu konferencji uczestnicy obejrzeli: Galerię Magiel – Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic, Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice” oraz pocysterski zespół klasztorno-pałacowy w Rudach.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków własnych Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach, Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Śląski w Katowicach i Kurii Metropolitalnej w Katowicach, przy wsparciu finansowym otrzymanym z: Urzędu Miasta w Katowicach, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie i Górnośląskiego Związku Komunikacyjnego w Katowicach. Planowane jest wydanie materiałów posesyjnych drukiem.

Ponadto w 2012 roku Oddział zorganizował i współorganizował spotkania naukowe:
- 16 stycznia w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach Irena Kontny przedstawiła referat: Peregrynacje historyka sztuki po Toskanii,
- 10 września w Muzeum Śląskim w Katowicach kuratorki Katarzyna Jarmuł i Joanna Szeligowska-Farquhar przybliżyły założenia wystawy Sztuka kobiet. Kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880-2000,
- 10 grudnia w Muzeum w Sosnowcu Ewa Chmielewska przybliżyła założenia wystawy: Szalone lata 20. i 30. XX wieku.

W dniu 29 października w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się XIV walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezesem Oddziału Górnośląskiego SHS została wybrana Teresa Dudek Bujarek. Wybrano skład Zarządu, do którego weszli: Irena Kontny (skarbnik), Kinga Kawczak (sekretarz), Barbara Klajmon (wiceprezes) i Patryk Oczko (członek). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: ks. Henryk Pyka, Ewa Caban, Henryka Olszewska-Jarema.

Stan osobowy Oddziału: 60 członków.

 

2011

W dniach 24-25 marca odbyła się sesja naukowa zatytułowana Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego województwa śląskiego. Obrady odbywały się w gmachu dawnego kasyna wojskowego proj. Leona Dietza d’Army w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, w którym gościny udzieliła Stowarzyszeniu Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Przewodniczyli im:
dr hab. Irma Kozina, dr Dorota Głazek, dr Jacek Owczarek i dr Lech Szaraniec. Sesja została zorganizowana ze środków własnych Oddziału oraz dotacji Zarządu Głównego SHS w Warszawie. 26 prelegentów z całej Polski (z Bielska-Białej, Bytomia, Chorzowa, Gdańska, Gliwic, Katowic, Krakowa, Lublina i Warszawy) przedstawiło 27 referatów. Wystąpili tak wybitni specjaliści jak: prof. Jakub Lewicki, dr hab. Irma Kozina, dr Aneta Borowik, dr Katarzyna Łakomy, dr Anna Manicka, dr arch. inż. Ryszard Nakonieczny,
ks. dr Henryk Pyka (program sesji). W sesji wzięło udział ponad sto sześćdziesiąt osób z całej Polski. Byli to przedstawiciele: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, urzędów miejskich, Państwowej Ochrony Zabytków, służb konserwatorskich, parafii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Gliwickiej, Sosnowieckiej oraz Archidiecezji Katowickiej, ośrodków uniwersyteckich i akademickich z Krakowa, Katowic i Opola, muzealnicy i szereg innych osób.
Organizatorzy sesji – Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Katowicach, podjął natychmiastowe działania mające na celu wydanie materiałów posesyjnych drukiem, co też nastąpiło w listopadzie 2011 roku. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych Oddziału Górnośląskiego SHS oraz dwóch dotacji celowych otrzymanych z Samorządu Województwa Śląskiego i Zarządu Głównego SHS w Warszawie.

W dniach 25-28 września odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski. 19. Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki
i Konserwatorów
, przygotowana przez Muzeum Śląskie oraz Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Katowicach. Miejscem obrad był gmach Muzeum Śląskiego, przy al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach. Przewodniczyli im: prof. Wojciech Bałus, prof. Ewa Chojecka, prof. Małgorzata Omilanowska i dr hab. Irma Kozina. Sesja została zorganizowana ze środków własnych Oddziału oraz dotacji Samorządu Województwa Śląskiego, przy wsparciu ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. J. Ziętka w Katowicach. Wzięli w niej udział referenci z czeskich, niemieckich i górnośląskich ośrodków badawczych oraz przedstawiciele środowisk naukowych z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowego Centrum Kultury i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki w Łodzi.

Ponadto w 2011 roku Oddział zorganizował i współorganizował spotkania naukowe:
- 6 czerwca w Muzeum w Bielsku-Białej Teresa Dudek Bujarek, Elżbieta Teresa Filip oraz Piotr Kenig przybliżyli założenia wystawy: Oblicza Bielska-Białej. Twórcy ikonografii miasta. Prace ze zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej,
- 9 września w Muzeum Historii Katowic Barbara Klajmon wygłosiła referat podczas otwarcia wystawy: Katowicka Moderna,
- 29 listopada w Muzeum w Sosnowcu Ewa Chmielewska omówiła założenia wystawy: Polskie lata sześćdziesiąte.

Stan osobowy Oddziału: 59 członków.

 

2010

W 2010 roku Oddział zorganizował i współorganizował spotkania naukowe:
- 9 lutego w Muzeum Śląskim w Katowicach Katarzyna Jarmuł przedstawiła założenia wystawy: Belle epoque. Oblicza secesji,
- 31 maja w Cerkwi prawosławnej p.w. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Ich Zofii w Sosnowcu Matylda Konior omówiła założenie architektoniczne, wyposażenie i problematykę konserwatorską zwiedzanej świątyni,
- 30 sierpnia w Muzeum Śląskim w Katowicach Ewa Kirsch przybliżyła problematykę amerykańskiego muzealnictwa w referacie:
Z Pamiętnika muzealnika: wynurzenia kalifornijskiej muzealniczki na tematy nie tylko ściśle muzealne,
- 21 września w Muzeum Śląskim w Katowicach Joanna Szeligowska-Farquhar przedstawiła koncepcję wystawy: Arsenał 1955. Przełom, epizod, kontynuacja,
- 13 grudnia w Muzeum Śląskim w Katowicach Alicja Gałecka-Paduch i Eugeniusz Paduch przedstawili referat: Uwagi dotyczące grabieży dóbr kultury na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

 

2009

W 2009 roku Oddział zorganizował i współorganizował spotkania naukowe:
- 23 lutego w Muzeum Śląskim w Katowicach dr Ewa Janoszek przedstawiła referat: Architektura przemysłowa Bielska i Białej
w latach 1806-1939
,
- 17 kwietnia w Muzeum Śląskim w Katowicach – zwiedzanie wystawy Teodor Axentowicz  i spotkanie z kuratorkami Stefanią Kozakowską z Muzeum Narodowego w Krakowie i Izabellą Kanią z Muzeum Śląskiego w Katowicach
- 8 maja w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej – zwiedzanie stałej ekspozycji – Galerii Malarstwa i Grafiki XIX i XX wieku
i spotkanie z jej kuratorem Teresą Dudek Bujarek
- 19 maja w Muzeum w Chorzowie Maria Łysik przedstawiła założenia kuratorskie wystawy: „Ludziom nauki i sztuki – pełną swobodę   twórczych poszukiwań…” Sztuki plastyczne w czasach PRL-u,
- 22 czerwca w Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach Irena Kontny przedstawiła referat: Wszelakich budowli ozdoba. Witraż secesyjny w województwie śląskim na wybranych przykładach,
- 19 października w Muzeum Śląskim w Katowicach Joanna Szeligowska-Farquhar przedstawiła założenia kuratorskie ekspozycji stałej: Galeria malarstwa polskiego po 1945 roku w Muzeum Śląskim,
- 14 grudnia w Muzeum Śląskim w Katowicach dr Wioletta Sajewicz przedstawiła referat: Materia krzyku. Twórczość Józefa Szajny
w kontekście awangardowych nurtów sztuki połowy XX wieku
a Grażyna Niewiadomska uzupełniła go prelekcją: Józef Szajna na Śląsku.

W dniu 14 września 2009 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się XIII walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezesem Oddziału Górnośląskiego SHS została wybrana Teresa Dudek Bujarek. Wybrano skład Zarządu, do którego weszły: Irena Kontny (skarbnik), Kinga Kawczak (sekretarz), Barbara Klajmon (wiceprezes) i Dorota Głazek (członek). W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Ewa Chmielewska, Barbara Niemkiewicz, Ewa Caban.

W listopadzie 2009 roku, w ramach współpracy z Teatrem Śląskim w Katowicach, zorganizowana została wystawa monograficzna Jerzego Moskala – w 40. rocznicę współpracy z Teatrem Śląskim, pt.: Myśleć oczami, eksponowaną w Galerii Foyer Teatru Śląskiego w Katowicach (wernisaż 20 listopada, eksponowana w okresie 14 listopada – 13 grudnia). Środki na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano z Urzędu Miasta w Katowicach (folder wystawy).

Przygotowano również wydawnictwo – katalog towarzyszący wystawie: praca zbiorowa, Myśleć oczami. 1969-2009 kostiumy Danuta Knosała, scenografia Jerzy Moskal, Katowice 2009.

Stan osobowy Oddziału: 62 członków.

 

2008

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w pierwszej połowie września 2008 r. odbyła się sesja naukowa pt. Wielokulturowość województwa śląskiego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski
w Katowicach oraz Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

W roku 2008 zorganizowano kilka spotkań naukowych:
- 26 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Barbara Klajmon w prezentacji: Podróże po Gwatemali, podzieliła się własnymi spostrzeżeniami z wyjazdu w ten obszar kulturowy,
- 15 kwietnia w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach Ryszard Szopa przedstawił referat: Witraże na terenie Autonomicznego Województwa Śląskiego,
- 3 czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach Henryka Jarema przybliżyła założenia wystawy: Śląska porcelana od 1820 do 1945 roku. Najwyższa jakość po przystępnych cenach, a Andrzej Holeczko-Kiehl omówił twórczość Romana Kochanowskiego podczas zwiedzania wystawy: …nic nad polskie niebo…Roman Kochanowski – malarstwo. Nastroje krajobrazu ojczystego …między Wisłą
a Izarą
,
- 8 grudnia w Muzeum Śląskim w Katowicach Ewa Pokorska-Ożóg przedstawiła wyniki swoich badań w referacie: Okładziny ceramiczne klatek schodowych kamienic i dawnych sklepów rzeźniczych z przełomu XIX i XX wieku w Gliwicach i pozostałych miastach województwa śląskiego.

W dniach 12-13 października 2008 r. odbył się zorganizowany przez Oddział Górnośląski objazd naukowo-muzealny: W widłach Wisły i Sanu.

 

2007

W ramach XIV Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w dniach 7-9 września odbyła się sesja naukowa pt. Zabytki kultury żydowskiej w województwie śląskim, zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach oraz Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

W roku 2007 zorganizowano kilka spotkań naukowych:
- 3 stycznia w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Irena Adamczyk przybliżyła założenia ekspozycji stałej i nowej wystawy sztuki barokowej,
- 22 lutego w Muzeum Miejskim w Tychach Jacek Dębski przybliżył założenia wystawy: Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani
z tyskich kościołów
. Po zapoznaniu się z wystawą w Muzeum miało miejsce spotkanie z architektem Stanisławem Niemczykiem, zorganizowane w ramach muzealnych cyklicznych Popołudni Czwartkowych,
- 19 marca w Muzeum Śląskim w Katowicach Izabela Kania i Andrzej Holeczko-Kiehl przybliżyli założenia wystawy: Rafał Malczewski
i mit Zakopanego
,
- 19 czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach Irena Kontny przedstawiła referat: Peregrynacje historyka sztuki po Albanii,
- 18 grudnia w Muzeum Śląskim w Katowicach Irena Kontny wygłosiła referat: Ratusz zdobiony witrażem… Witrażowy wystrój ratuszy górnośląskich w XX wieku.

 

2006

18 stycznia Oddział Górnośląski SHS zrezygnował z siedziby przy u. św. Jana 10 w Katowicach.

W dniu 22 marca w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się XII walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezesem Oddziału Górnośląskiego SHS została wybrana Teresa Dudek Bujarek. Wybrano skład Zarządu, do którego weszły: Daniela Sawicka-Oleksy (wiceprezes), Irena Kontny (skarbnik), Kinga Kawczak (sekretarz), Barbara Klajmon (członek). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Ewa Chmielewska, Zofia Krzykowska, Andrzej Holeczko-Kiehl.

W dniach 15-18 czerwca Oddział Górnośląski SHS zorganizował objazd naukowy do Czech i Drezna.

W roku 2006 zorganizowano kilka spotkań naukowych:
- 27 lutego w Muzeum w Tarnowskich Górach Aleksandra Hola z wydziału Konserwacji ASP w Krakowie wygłosiła referat: Portret mężczyzny w czarnym stroju z kolekcji Muzeum w Tarnowskich Górach. Problemy konserwacji oraz rozważania na temat prawdopodobieństwa powstania dzieła w pracowni flamandzkiego mistrza epoki baroku Corneliusa de Vosa,
- 15 maja w Muzeum Śląskim w Katowicach Andrzej Holeczko-Kiehl przybliżył założenia wystawy: „Mus mnie woła”. Ludwik de Laveaux,
- 27 listopada w Muzeum Śląskim w Katowicach Andrzej Holeczko-Kiehl przybliżył założenia wystawy: Leon Chwistek – akwarele
i Tadeusz Szponar – rzeźba.

W dniach 7-8 grudnia odbyła się sesja naukowa: Środowisko twórcze: Propaganda – agitacja – reklama, zorganizowana wspólnie przez Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Miejscem obrad był Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prelegenci reprezentowali takie ośrodki jak: Bydgoszcz, Bytom, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Marburg, Toruń, Wrocław. Obrady wzbogacone zostały pokazem filmu Architektura dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku produkcji i reżyserii Jadwigi Kocur – Silesia Partner (program sesji).

W roku 2006 ukazały się drukiem materiały z sesji naukowej Oddziału pt. Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego, która odbyła się 24 listopada 2005 r.

Stan osobowy Oddziału: 59 członków.

 

2005

W dniu 24 listopada Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach zorganizowały sesję naukową pt. Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Katowic Piotr Uszok. Obrady odbywały się w Muzeum Śląskim w Katowicach. Przewodniczyli im: prof. Ewa Chojecka, dr Jacek Owczarek i dr Lech Szaraniec. Sesja została zorganizowana ze środków własnych Oddziału oraz dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Wystąpiło 15 prelegentów z 16 referatami z całej Polski: prof. Jan Samek, prof. Barbara Szczypka-Gwiazda, dr Dorota Głazek, dr Irma Kozina, Ilona Gajda, mgr Ewa Janoszek, Barbara Klajmon, mgr Irena Kontny, mgr Kinga Kowza, mgr Ewa Pokorska-Ożóg, mgr Zofia Szota, mgr Jolanta Wnuk, mgr Kazimierz Konsek, ks. Henryk Pyka, mgr Ryszard Szopa (program konferencji). W sesji wzięli udział przedstawiciele: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, urzędów miejskich, Państwowej Ochrony Zabytków, służb konserwatorskich, parafii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Gliwickiej, Sosnowieckiej oraz Archidiecezji Katowickiej, ośrodków uniwersyteckich z Krakowa i Katowic, muzealnicy i szereg innych osób. Oddział podjął starania o wydanie materiałów posesyjnych drukiem.

W dniach 9-11 września w Galerii „Szyb Wilsona” w Katowicach i Muzeum w Sosnowcu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się sesja naukowa: Historyczne osiedla robotnicze w województwie śląskim, ich znaczenie urbanistyczne, architektoniczne i społeczne.

W roku 2005 zorganizowano kilka spotkań naukowych:
- 12 stycznia w Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego w Katowicach Grażyna Niewiadomska omówiła koncepcje
i scenariusze wystawy scenografii teatralnych pod wspólnym tytułem Otwarte magazyny,
- 9 marca w siedzibie Oddziału Górnośląskiego SHS przy ul. św. Jana 10 Matylda Konior-Opiłka i Alicja Gałecka-Paduch omówiły zabytki czeskiej Krainy uzdrowisk,
- 20 kwietnia siedzibie Oddziału Górnośląskiego SHS przy ul. św. Jana 10 Kazimierz Konsek przedstawił referat dotyczący historycznych narzędzi stolarskich i procesu tworzenia ich kolekcji,
- 11 maja w Muzeum w Sosnowcu Ewa Chmielewska przybliżyła życie i twórczość Józefa Chełmońskiego podczas zwiedzania wystawy Józef Chełmoński i przyjaciele,
- 19 października w Muzeum w Sosnowcu Ilona Gajda omówiła twórczość Francesco Goyi podczas zwiedzania wystawy grafiki
z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie,
- 14 grudnia w Muzeum Śląskim w Katowicach Andrzej Holeczko-Kiehl omówił twórczość Heinza Toboli podczas zwiedzania jego wystawy indywidualnej oraz przybliżył lwowską kolekcję prac monachijczyków, znajdującą się na wystawie w Muzeum Śląskim.

W dniu 3 czerwca 2005 r. zorganizowano wyjazd naukowy do Warszawy na wystawę Arcydzieła malarstwa francuskiego 1600-2000. Cienie i światła w Zamku Królewskim.

Stan osobowy Oddziału: 58 członków.

 

2004

W dniach 3-5 września Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach wspólnie z Centrum Dziedzictwa Górnego Śląska w Katowicach zorganizowały XI Europejskie Dni Dziedzictwa w Województwie Śląskim. W programie znalazła się dwudniowa sesja naukowa pt. Historyczne sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe w województwie śląskim. Pierwszego dnia obrady odbywały się w Sali Kapitularnej Kurii Metropolitalnej w Katowicach, drugiego dnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Rudach. Przewodniczył im prof. dr hab. Stefan Zemła. Referaty wygłosili muzealnicy, pracownicy służb konserwatorskich, wyższych uczelni oraz instytucji naukowo-badawczych. Byli to: mgr Andrzej Holeczko-Kiechl, ks. dr hab. Jan Górecki, mgr Ryszard Szopa, mgr Bogusław Małusecki, ks. Henryk Pyka, ks. prof. dr hab. Janusz Wycisło, dr Przemysław Nadolski, mgr Irena Kontny, mgr Damian Adamczyk, mgr Małgorzata Malinowska-Klimek.

Sesji towarzyszył objazd, którego celem było zapoznanie się uczestników z przykładami sztuki sakralnej i nie tylko. Została wydana również publikacja pt. Historyczne sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe w województwie śląskim.

W roku 2004 zorganizowano kilka spotkań naukowych:
- 14 stycznia Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach Krzysztof Morcinek omówił najnowsze tendencje występujące w sztuce
w oparciu o 50. Biennale w Wenecji,
- 23 marca w Muzeum Śląskim w Katowicach Katarzyna Jarmuł omówiła życie i twórczość artystów ze szkoły Jana Matejki podczas zwiedzania wystawy tych artystów,
- 6 kwietnia w Muzeum Śląskim w Katowicach prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. przedstawił najnowsze tendencje w organizacji architektury, przestrzeni i ekspozycji muzealnych na świecie,
- 12 października w Muzeum Śląskim w Katowicach Henryka Jarema przybliżyła życie i twórczość Marca Chagala podczas zwiedzania wystawy Tematy biblijne w twórczości M. Chagala,
- 9 listopada w Muzeum Miejskim w Sosnowcu Ewa Chmielewska omówiła twórczość Dürera i jemu współczesnych podczas zwiedzania wystawy grafiki z kolekcji Imricha Henschlmanna w Muzeum Wschodniosłowackim w Koszycach.

W dniach 10-13 czerwca oraz w drugim terminie 26-29 sierpnia (z uwagi na wielkie zainteresowanie) Oddział Górnośląski SHS zorganizował objazd naukowy po południowych Czechach i Austrii, w ramach którego uczestnicy zapoznali się z obiektami muzealnymi, zespołami pałacowymi i klasztornymi oraz założeniami miejskimi.

W dniach 24-26 września odbył się kolejny objazd, którego celem były zabytki architektury, urbanistyki, malarstwa i rzeźby Ziemi Sandomierskiej.

W dniu 3 grudnia zorganizowano wyjazd do Warszawy, w ramach którego zapoznano się z dwoma wystawami: Transalpinium
w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Warszawa – Moskwa, Moskwa – Warszawa 1900-2000 w „Zachęcie”.

Stan osobowy Oddziału: 54 członków.

 

2003

31 stycznia  w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich Oddział Śląski w Katowicach odbył się wyjazd naukowy do Warszawy na wystawę pt. Picasso – przemiany w Muzeum Narodowym.

W dniach 19-21 września Oddział Górnośląski SHS wspólnie z Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach zorganizowały kolejne X Jubileuszowe Europejskie Dni Dziedzictwa w Województwie Śląskim, poświęcone zabytkom architektury rezydencjonalnej. W ramach obchodów odbyła się dwudniowa sesja naukowa pt. Architektura rezydencjonalna. Pierwszego dnia miejscem obrad były Katowice (willa przy ul. Stalmacha 17), drugiego Sosnowiec (Muzeum Miejskie – pałac Schoenów). Sesji przewodniczył prof. dr hab. Stefan Zemła, referaty wygłosili muzealnicy, pracownicy służb konserwatorskich, wyższych uczelni oraz instytucji naukowo-badawczych. Byli to: dr Dorota Głazek, mgr Ryszard Szopa, mgr Bogusław Małusecki, mgr Andrzej Holeczko-Kiehl, mgr Ariana Gano-Kotula, mgr Martyna Walker, mgr Katarzyna Zawadzka, mgr Ewa Chmielewska. Sesji towarzyszył objazd oraz piesze wycieczki naukowe, których celem było zapoznanie się z przykładami architektury willowej i rezydencjonalnej miast będących miejscem sesji.

W roku 2003 zorganizowano kilka spotkań naukowych:
- 21 stycznia w Muzeum Śląskim w Katowicach Henryka Jarema przybliżyła życie i twórczość Bolesława Cybisa podczas zwiedzania monograficznej wystawy tego artysty,
- 25 lutego w siedzibie Oddziału w Katowicach przy ul. św. Jana 10 dr Barbara Szczypka-Gwiazda zaprezentowała referat pt. Tendencje w architekturze i urbanistyce miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w 20-leciu międzywojennym XX wieku,
- 25 marca w Muzeum Śląskim w Katowicach Andrzej Holeczko-Kiehl omówił życie i twórczość Leona Wyczółkowskiego podczas zwiedzania monograficznej wystawy artysty,
- 8 kwietnia w siedzibie Oddziału w Katowicach przy ul. św. Jana 10 dr Aleksandra Giełdoń-Paszek wygłosiła referat na temat malarstwa pejzażowego na polskich uczelniach artystycznych do 1939 r.,
- 10 czerwca w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach Filip Bruno omówił twórczość Ryszarda Gawlika – architekta katowickiej katedry podczas zwiedzania poświęconej mu wystawy,
- 28 października w Muzeum Śląskim w Katowicach Andrzej Holeczko-Kiehl przybliżył życie i twórczość Vlastimila Hofmana podczas zwiedzania monograficznej wystawy artysty,
- 25 listopada w Muzeum Historii Katowic Aleksandra Krypczyk omówiła działalność katowickiej Grupy ST-53 podczas zwiedzania monograficznej wystawy tego ugrupowania,
- 18 grudnia w Muzeum w Sosnowcu Ilona Gajda przybliżyła życie i twórczość rodziny Kossaków podczas zwiedzania wystawy Malarstwo Kossaków – Juliusz, Wojciech i Jerzy.

W październiku odbyło się XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Górnośląskiego SHS. Prezesem Oddziału została wybrana Teresa Dudek Bujarek. Wybrano również skład Zarządu, do którego weszli: Daniela Sawicka-Oleksy (wiceprezes), Irena Kontny (skarbnik), Kinga Kawczak (sekretarz), Aleksandra Daab (członek). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Henryka Olszewska-Jarema, Janina Rechowicz-Szawica, Ryszard Szopa.

Stan osobowy Oddziału: 53 członków.

 

2002

25 października odbyła się sesja naukowa pt. Architektura modernistyczna Katowic i innych miast polskiego i czeskiego Śląska zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Statni Pamatkovy Ustav w Ostrawie (Państwowy Instytut Ochrony Zabytków). Miejscem sesji była galeria Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Referaty wygłosili: dr Dorota Głazek, dr Barbara Szczypka-Gwiazda i Nad’a Goryczkova. Obrady połączone zostały z otwarciem wystawy pt. Narodziny miasta. Ostrawski modernizm.

Materiały posesyjne zostały wydane drukiem: Architektura modernistyczna Katowic i innych miast polskiego i czeskiego Śląska,
red. G. Bożek, Katowice 2002.

 

2001

28 września odbyła się sesja naukowa pt. Witraże na Śląsku zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach. Miejscem ich była Sala Obrad Urzędu Miejskiego w Chorzowie oraz Sala Kominkowa Pałacu Myśliwskiego w Promnicach-Kobiórze. Referaty wygłosili przede wszystkim przedstawiciele miejscowego środowiska badawczego oraz reprezentanci środowisk krakowskiego, poznańskiego i wrocławskiego. Zaprezentowano zagadnienia sztuki witrażowniczej od średniowiecza po współczesność. Omówione zostały realizacje sakralne, municypialne, pałacowe, pochodzące z budynków użyteczności publicznej, willi fabrykanckich oraz kamienic mieszczańskich. Poruszano również problematykę konserwacji zabytkowych witraży. Referaty wygłosili: Krystyna Pawłowska, Lech Kalinowski i Helena Małkiewiczówna, Elżbieta Gajewska-Prorok, Ryszard Szopa, ks. Henryk Pyka, Adam Organisty, Jerzy Bardoński, Andrzej Holeczko-Kiehl, Barbara Klajmon, Ewa Chmielewska, Irena Kontny, Maria J. Żychowska, Sławomir Oleszczuk i Jerzy Blachnicki (program sesji).

Oddział Górnośląski SHS w dniach 14-20 maja zorganizował objazd naukowy na Ukrainę. Na trasie znalazły się m.in.: Leżajsk, Olesko, Podhorce, Krzemieniec, Zbaraż, Chocim, Kamieniec Podolski, Lwów, Żółkiew.

 

2000

W październiku odbyło się X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Górnośląskiego SHS. Prezesem Oddziału Górnośląskiego SHS została wybrana Teresa Dudek Bujarek. Wybrano również skład Zarządu, do którego weszli: Daniela Sawicka-Oleksy (wiceprezes), Janina Rechowicz-Szawica (skarbnik), Barbara Niemkiewicz (sekretarz), Maria Jekimenko (członek). W skład Komisji Rewizyjnej: Aleksandra Daab, Stefania Adamczyk, Henryka Olszewska-Jarema.

 

1999

W dniach 18-19 września odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa o tematyce Europa – wspólne dziedzictwo. Ratusz – symbol miasta. Wydarzenia były efektem współpracy Oddziału Górnośląskiego SHS w Katowicach oraz Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska. Pierwszego dnia w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach miała miejsce sesja naukowa, na której poruszano
w szerokim zakresie problematykę architektury municypialnej na wielokulturowym obszarze Górnego Śląska.

 

1998

Oddział Górnośląski po raz pierwszy podjął współpracę z Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w ramach organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa. Tematem ich było budownictwo drewniane w wielkoprzemysłowych aglomeracjach Górnego Śląska.

27 czerwca Oddział Górnośląski SHS zorganizował objazd naukowy do Mikuszowic i Bystrej.

Stan osobowy Oddziału:  90 członków.

 

1997

10 marca odbyło się IX walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Górnośląskiego SHS.  Na prezesa Oddziału została wybrana Alicja Gałecka-Paduch. Wybrano również skład Zarządu, do którego weszli: Maria Jekimenko (skarbnik), Andrzej Holeczko-Kiehl (sekretarz), ks. Henryk Pyka (wiceprezes) i Teresa Dudek Bujarek (członek).

W roku 1997 Oddział zorganizował spotkania naukowe:
- 12 maja w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie na wystawie Romana Kramsztyka,
- 18 czerwca w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie na wystawie Droga Górnego Śląska do niepodległej Polski,
- 1 września w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach Maciej Przypkowski podsumował wyjazd naukowy na Sycylię,
- 22 października w Muzeum Archidiecezjalnym na wystawie pt. Jakub Glasner Teresa Dudek Bujarek wygłosiła prelekcję na temat artysty,
- 6 listopada w Muzeum Archidiecezjalnym odbyła się prelekcja Janusza Wałka pt. Dama z łasicą w świetle najnowszych badań,
- 9 grudnia w Muzeum Archidiecezjalnym Maciej Przypkowski omówił objazd naukowy po Bawarii.

W dniu 24 kwietnia zorganizowany został wyjazd do Krakowa na wystawę pt. Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914.

W dniach 17-21 września zorganizowany został wyjazd naukowy do Berlina.

Stan osobowy Oddziału: 89 członków.

 

1996

W roku 1996 Oddział zorganizował spotkania naukowe:
- 18 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Barbara Klajmon wygłosiła referat pt. Katowickie kamienice czynszowe 1840-1922,
- 2 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Dorota Głazek wygłosiła referat pt. Plany, rzuty, bryły górnośląskich kościołów neostylowych.

W dniach 18-21 września Oddział Górnośląski SHS zorganizował wyjazd do Czech

Stan osobowy Oddziału:  92 członków.

 

1995

Opublikowano drukiem materiały z sesji naukowej Między Wrocławiem a Krakowem – sztuka gotycka na Górnym Śląsku,
red. O. Nowak, Katowice 1995.

Zorganizowane zostały objazdy naukowe:
- 25 marca – Kraków – zwiedzanie wystawy daru rodziny Lanckorońskich na Wawelu i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej,
- 27 maja – Żywiec – zwiedzanie pałacu po konserwacji oraz wystawy sztuki sakralnej ze zbiorów kościołów parafialnych,
- 10 czerwca – objazd – Bieruń, Zator, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Zakrzów i Stryszów,
- Bielsko-Biała – zwiedzanie wystawy Wojciecha i Ireny Weissów oraz kościoła św. Barbary w Mikuszowicach.

Stan osobowy Oddziału: 86 członków.

 

1994

13 stycznia Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski zorganizowały sesję naukową pt. Między Wrocławiem a Krakowem – sztuka gotycka na Górnym Śląsku. Miejscem obrad były sale Muzeum Archidiecezjalnego. Referaty wygłosili: Anna Ziomecka, Jerzy Gadomski, Lech Kalinowski i Helena Małkiewiczówna, Elżbieta Barbara Ćwiklińska, ks. Henryk Pyka. Materiały z sesji ukazały się drukiem w roku następnym.

Odbyło się VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Górnośląskiego SHS. Prezesem Oddziału Górnośląskiego SHS została wybrana Dorota Głazek. Wybrano również skład Zarządu, do którego weszli: Maria Jekimenko (skarbnik), Barbara Klajmon (sekretarz).

Stan osobowy Oddziału: 83 członków.

 

1993

Wydana została drukiem publikacja, pt.: O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich. Materiały IV Seminarium Sztuki Górnośląskiej – Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego i Oddziału Górnośląskiego SHS – odbytego w dniach 26–27 października 1987 roku w Katowicach, red. E. Chojecka, Katowice 1993.

W dniach 23-26 września zorganizowany został X objazd naukowy po pograniczu Śląska, północnych Moraw i północno-zachodnich Czech. Zwiedzano zabytki m.in. Karniowa, Bruntalu, Litomyśla.

Stan osobowy Oddziału: 81 członków.

 

1992

Stan osobowy Oddziału: 88 członków.

 

1991

Wydana została drukiem publikacja, pt. Sztuka a natura. Materiały XXXVIII Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki przeprowadzonej 23–25 listopada 1989 roku w Katowicach, red. E. Chojecka, Katowice 1991.

Oddział uzyskał nową tymczasową siedzibę przy ul. św. Jana 10 w Katowicach.

W roku 1991 Oddział zorganizował spotkania naukowe:
- w styczniu J. A. Korbel wygłosił referat pt. Przestrzeń samorealizacji na przykładzie projektu rewaloryzacji cmentarza w Będzinie,
- w lutym dr Dorota Głazek wygłosiła referat pt. Architektura na Górnym Śląsku do poł. XIX w. – problematyka badawcza,
- w marcu Wiktoria Hadyś-Pęczkowska wygłosiła referat pt. Żydzi i Polacy w malarstwie Maurycego Gottlieba.

Odbyło się VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Górnośląskiego SHS. Prezesem Oddziału Górnośląskiego SHS został wybrany Jacek Owczarek. Wybrano również skład Zarządu, do którego weszli: Helena Debel-Kusidłowa (wiceprezes), Andrzej Holeczko (sekretarz).

W dniach 6-8 czerwca odbyło się VIII Spotkanie Naukowe w Rudach.

W dniach 2-5 maja odbył się VI Wyjazd Naukowy do Nysy

Stan osobowy Oddziału: 79 członków.

 

1990

W dniach 31 maja-2 czerwca odbyło się VII spotkanie naukowe w Rudach. Referaty wygłosili: dr hab. Jan Wrabec i dr Samuel Gumiński, dr Idzi Panic, dr Dorota Głazek, mgr Jan Gałaszek, mgr Wojciech Czech. Większość prelegentów poruszała zagadnienia baroku cystersów rudzkich.

W roku 1990 Oddział zorganizował spotkania naukowe:
- 29 stycznia w Muzeum Śląskim w Katowicach miało miejsce podsumowanie XXXVIII Sesji SHS pt. Sztuka a natura,
- 5 lutego w tymczasowej siedzibie Oddziału przy ul. Staromiejskiej 10 (d. Wieczorka) w Katowicach Dorota Głazek wygłosiła referat pt. Peregrynacja historyka sztuki po Anglii,
- 5 marca w tymczasowej siedzibie Oddziału Dariusz Śladecki wygłosił referat pt. Ikonografia błogosławionej Kingi,
- 2 kwietnia w tymczasowej siedzibie Oddziału Barbara Ćwiklińska wygłosiła referat pt. Włoskie tutti frutti,
- 14 maja w tymczasowej siedzibie Oddziału Dorota Głazek wygłosiła referat pt. Działalność budowlana przemysłowców Górnośląskich w XIX w.,
- 21 maja w tymczasowej siedzibie Oddziału Barbara Ćwiklińska wygłosiła referat pt. Rozważania na tle wrocławskiego kirkutu,
- 18 czerwca w tymczasowej siedzibie Oddziału Barbara Ćwiklińska wygłosiła referat pt. Włoskie tutti frutti (2) – o koralu,
- 1 października w tymczasowej siedzibie Oddziału ks. Henryk Pyka wygłosił referat pt. Tryptyk z Zarzecza,
- 5 listopada w tymczasowej siedzibie Oddziału podczas którego dr Janusz Korbel przedstawił wykład pt. Przestrzeń samorealizacji na przykładzie projektu rewaloryzacji cmentarza w Będzinie.

23 marca Komisja Muzeologiczna Oddziału zorganizowała wyjazd na wystawę Manggha do krakowskiego Muzeum Narodowego, prezentującą kolekcję Feliksa Jasińskiego.

W dniach 3-6 maja zorganizowany został V Wyjazd Naukowy do Wrocławia.

W dniach 13-16 września zorganizowany został VII objazd naukowy po północnej części Górnego Śląska, ziemi sieradzko-łęczyckiej
i Małopolsce krakowskiej.

W dniu 9 czerwca Oddział Górnośląski SHS wraz z Zakładem Historii Sztuki UŚ zorganizowały seminarium pt. Korfanty a Piłsudzki na Górnym Śląsku.

Stan osobowy Oddziału: 77 członków.

 

1989

W dniach 23–25 listopada odbyła się XXXVIII Sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pt. Sztuka a natura. Obrady miały miejsce w Gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Komitet Honorowy Sesji stanowili Biskup Katowicki Damian Zimoń, Wojewoda Katowicki Tadeusz Wnuk oraz Prezes SHS doc. dr Andrzej Rottermund. Opiekę merytoryczną sprawowała prof. Ewa Chojecka. Referaty wygłosili, m.in.: Maria Popczyk, Anna Baranowa, Ewa Chojecka, Katarzyna Płonka-Bałus, Barbara Szczypka-Gwiazda, Zdzisław Żygulski jun. Sesję przygotowano dla uczczenia 10-lecia działalności Oddziału Górnośląskiego SHS. Materiały z niej ukazały się drukiem w roku 1991.

Wydane zostały drukiem materiały z III Seminarium Sztuki Górnośląskiej, które odbyło się w 1985 roku w Katowicach, pt. O sztuce Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego XV–XX wieku. Sztuka Śląska odkrywana na nowo, red. E. Chojecka, Katowice 1989.

21 stycznia w pałacu w Pszczynie odbyło się karnawałowe spotkanie, podczas którego zaprezentowana została wystawa: Wörlitz – między antykiem a Anglią.

W roku 1989 Oddział zorganizował spotkania naukowe:
- 9 stycznia w tymczasowej siedzibie Oddziału przy ul. Wieczorka 10 w Katowicach Leszek Wąs wygłosił referat pt. Cyna od średniowiecza do secesji – przegląd form i zdobnictwa,
- 6 lutego w tymczasowej siedzibie Oddziału Andrzej Holeczko wygłosił referat pt. Podróż historyka sztuki po Litwie, Łotwie i Estonii oraz do Leningradu w 1988 r.,
- 6 marca w tymczasowej siedzibie Oddziału Dariusz Śladecki wygłosił referat pt. Zabytki sztuki w polskich kopalniach soli,
- 3 kwietnia w tymczasowej siedzibie Oddziału Lidia Kruczek wygłosiła referat pt. Miniatury ze zbioru Leona Dietza d’Army,
- 8 maja w tymczasowej siedzibie Oddziału Urszula Darska-Imamura wygłosiła referat pt. Typy ikonograficzne Buddy w rzeźbie kręgu Mahajany i Hinajany. Wybrane zagadnienia,
- 12 czerwca w tymczasowej siedzibie Oddziału Urszula Darska-Imamura wygłosiła referat pt. Typy ikonograficzne Buddy w rzeźbie kręgu Mahajany i Hinajany. Wybrane zagadnienia cz. 2,
- 2 października w tymczasowej siedzibie Oddziału dr Jacek Owczarek wygłosił referat pt. Współczesna architektura krajów Azji południowo-wschodniej,
- 6 listopada w Muzeum Diecezjalnym w Katowicach Tomasz Szewczyk wygłosił referat pt. Między konkursem a konsekracją – dzieje budowy katedry Chrystusa króla w Katowicach,
- 4 grudnia w tymczasowej siedzibie Oddziału Henryka Olszewska wygłosiła referat pt. Ikonografia Bożego Narodzenia w polskiej sztuce gotyckiej.

W dniach 16-18 marca odbyło się I Seminarium Monograficzne pt. Zameczek prezydenta Rzeczypospolitej na Kubalonce w Wiśle.

W dniach 8-10 czerwca odbyło się VI spotkanie naukowe w Rudach. Mgr Lech Stanisz wygłosił referat pt. XIX -wieczna rezydencja książęca w Rudach a prof. Wacław Długoborski referat pt. Główne linie rozwojowe gospodarki Górnego Śląska w latach1850-1922
z uwzględnieniem powiązań z innymi centrami gospodarczymi Europy.

W dniach 11-14 maja odbył się IV Wyjazd Naukowy do Wrocławia (cz. 2).

W dniach 14-17 września zorganizowany został VI Objazd Naukowy po pograniczu Górnego i Dolnego Śląska.

28 lutego odbyło się VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Górnośląskiego SHS. Prezesem Oddziału Górnośląskiego SHS został wybrany Wojciech Czech. Wybrano również skład Zarządu, do którego weszli: Tomasz Szewczyk (skarbnik), Andrzej Holeczko (sekretarz), Dorota Głazek (wiceprezes), Daniela Sawicka-Oleksy (wiceprezes), Magdalena Błahut (Redaktor Wydawnictw Oddziału), Zygmunt Konopka (Przewodniczący Komisji Ochrony Zabytków), Janina Rechowicz-Szawica (członek). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Andrzej Krzemiński, Anna Hebel, Helena Zdebel-Kusidło.

Stan osobowy Oddziału: 70 członków.

 

1988

Dnia 1 lutego w efekcie starań Oddziału rozpoczęła działalność Pracownia Górnośląska Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, której zadaniem podstawowym była współpraca z Redakcją Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Jej kierownikiem została dr Dorota Głazek.

W dniach 16-18 czerwca odbyło się V Spotkanie Naukowe w Rudach. Mgr Wojciech Czech zaprezentował materiał ikonograficzny ukazujący klasztor – rezydencję od XVIII do XX w. a dr Urszula Zgorzelska wygłosiła referat pt. Kształtowanie się pojęcia Górny Śląsk. Poruszano zagadnienia dotyczące pomnika Powstańca Śląskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego autorstwa Antuna Augustincica. Dokonano również szczegółowych oględzin całego zespołu klasztornego i zapoznano się z aktualnym stanem prowadzonych prac konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych.

W roku 1988 w tymczasowej siedzibie przy ul. Wieczorka 10 w Katowicach Oddział zorganizował spotkania naukowe:
- 4 stycznia dr Dorota Głazek wygłosiła referat pt. Peregrynacja historyka sztuki po Bawarii, Nadrenii i Westfalii,
- 1 lutego Joanna Starnowska wygłosiła referat pt. Katowice w wieku XIX.,
- 7 marca Andrzej Holeczko wygłosił referat pt. Wizerunek Passio Christi i Compassio Mariae w malarstwie średniowiecznym,
- 11 kwietnia dr Lech Szaraniec wygłosił referat pt. Muzeum Śląskie. Teraźniejszość i przyszłość,
- 2 maja mgr Wiktoria Hadyś-Pęczkowska wygłosiła referat pt. Malarze żydowscy 20-lecia międzywojennego cz. I,
- 6 czerwca Daniela Sawicka-Oleksy wygłosiła referat pt. Kościół św. Antoniego w Chorzowie projektu Ballensteda,
- 3 października architekci Anna Kuszewska, Marek Kuszewski i Stanisław Niemczyk wygłosili referat pt. Jak wygraliśmy konkurs konserwatorsko-urbanistyczno-architektoniczny na ratowanie Giszowca przed zagładą,
- 7 listopada Wiktoria Hadyś-Pęczkowska wygłosiła referat pt. Malarze żydowscy 20-lecia międzywojennego cz. II,
- 5 grudnia dr Dorota Głazek wygłosiła referat pt. Uwagi o współczesnej architekturze sakralnej Diecezji katowickiej,

W dniach 5-8 maja zorganizowano IV Wyjazd Naukowy do Wrocławia.

W dniach 15-18 września odbył się V Objazd Naukowy po północnym pograniczu Dolnego i Górnego Śląska.

Oddział wziął udział w działaniach mających na celu sprowadzenie do Katowic pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego i Powstańca Śląskiego.

Trwały  starania Oddziału o przejęcie Willi Gerdesa z przeznaczeniem na stałą siedzibę.

Stan osobowy Oddziału: 62 członków.

 

1987

W dniu 16 lutego odbyło się V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Górnośląskiego SHS. Prezesem Oddziału został wybrany Wojciech Czech. Wybrano skład Zarządu, do którego weszli: Helena Dobranowicz (skarbnik), Maria Krysiak (sekretarz) (zastąpiona 14 grudnia przez Andrzeja Holeczko), Dorota Głazek (wiceprezes), Daniela Sawicka-Oleksy (wiceprezes), Magdalena Błahut (redaktor wydawnictw Oddziału), Zygmunt Konopka (przewodniczący Komisji Ochrony Zabytków). Powołano Komisję Muzeologiczną Oddziału, której przewodniczącym został Dariusz Tabor. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janina Rechowicz-Szawica, Maria Ziembińska, Andrzej Holeczko.

W dniu 27 kwietnia odbyło się otwarte zebranie pt. Czy budować zaporę, poświęcone ochronie zagrożonych wartości kulturowych
i przyrodniczych Doliny Dunajca. Referaty wygłosili dr Tadeusz Rudkowski i Kaya Romeyko-Hurko.

W dniach 18-20 czerwca odbyło się IV Spotkanie Naukowe w Rudach. Mgr Lech Stanisz wygłosił referat pt. Architektura klasztorów cysterskich w okresie baroku na przykładzie Rud a mgr Michał Sablik referat pt. Szkody górnicze a ochrona zabytków – zagadnienia prawne. Dokonano szczegółowych oględzin całego zespołu klasztornego i zapoznano się z aktualnym stanem prowadzonych prac konserwatorskich.

W dniach 26–27 października odbyło się IV Seminarium Sztuki Górnośląskiej, pt. O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich, zorganizowane przez Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego i Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski. Referaty wygłosili m.in. Witold Iwanek, Maria Bicz-Suknarowska, Małgorzata Omilanowska, Zygmunt Świechowski, Barbara Szczypka-Gwiazda, Ewa Chojecka, Helena Król. Zakres tematyczny sesji był bardzo rozległy – od sztuki gotyckiej po 20-lecie międzywojenne. Materiały z sesji ukazały się drukiem w roku 1993.

Wydane zostały drukiem materiały z II Seminarium Sztuki Górnośląskiej, które odbyło się w 1983 roku w Katowicach, pt. Nieznane piękno sztuki śląskiej. Śląskie dzieła architektury i sztuki, red. E. Chojecka, Katowice 1987.

W roku 1987 Oddział zorganizował przy ul. Wieczorka 10 w Katowicach spotkania naukowe:
- 2 marca Andrzej Holeczko wygłosił referat pt. Dekoracja Kaplicy Sykstyńskiej,
- 6 kwietnia dr hab. Andrzej Niezabitowski wygłosił referat pt. Język architektury,
- 4 maja Wiktoria Hadyś-Pęczkowska wygłosiła referat pt. Menory,
- 1 czerwca Stanisław Niemczyk wygłosił referat pt. Rzemiosło i wzornictwo towarzyszące architekturze przełomu XIX i XX w.
na Górnym Śląsku
,
- 7 września Stefania Adamczyk wygłosiła referat pt. Plan rewaloryzacji Giszowca,
- 5 października Barbara Ćwiklińska i dr Maria Nowosad przedstawili wrażenia z podróży do Włoch,
- 9 listopada dr Jacek Radziewicz-Winnicki wygłosił referat pt. Architektura prospektów organowych w Polsce,
- 10 grudnia dr Dorota Głazek wygłosiła referat pt. Zbiory Muzealne Belgii i Holandii.

W dniach 1-3 maja zorganizowano II Wyjazd Naukowy do Cieszyna.

W dniach 17-20 września odbył się IV Objazd Naukowy po Dolnym Śląsku.

Trwały starania Oddziału o przejęcie Willi Gerdesa z przeznaczeniem na stałą siedzibę.

Stan osobowy Oddziału: 62 członków.

 

1986

W roku 1986 w tymczasowej siedzibie przy ul. Wieczorka 10 w Katowicach Oddział zorganizował spotkania naukowe:
- 6 stycznia dr Dorota Głazek wygłosiła referat pt. Przedstawienia diabła w Śląskim malarstwie średniowiecza,
- 3 marca Aldona Sudacka wygłosiła referat pt. Kościół św. Józefa w Zabrzu autorstwa Dominika Bol,
- 7 kwietnia Daniela Sawicka-Oleksy wygłosiła referat pt. Malowidła Dircka Dalensa III w Wielkim Salonie zamku pszczyńskiego,
- 5 maja Dariusz Tabor wygłosił referat pt. Strumień – nieznana wytwórnia ceramiczna,
- 6 października Magdalena Błahut i Grzegorz Ratajski wygłosili referat pt. Willa Gerdesa w Katowicach z roku 1896,
- 3 listopada Andrzej Holeczko wygłosił referat pt. Ołtarz Antwerpski w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdańsku,
- 1 grudnia J. Miniewicz w siedzibie SARP-u w Katowicach (ul. Korfantego 9) wygłosił referat pt. Architektura Militaris obszaru warownego Śląsk 1933-1939.

W dniach 19-21 czerwca odbyło się III Spotkanie Naukowe w Rudach. Miało ono miejsce w Ośrodku „Buk” Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”.

W dniach 1-4 maja zorganizowano wyjazd naukowy do Opola.

W dniach 13-16 listopada odbył się III Objazd Naukowy

Trwały starania Oddziału o przejęcie Willi Gerdesa z przeznaczeniem na stałą siedzibę.

Stan osobowy Oddziału: 63 członków.

 

1985

Zmieniona została nazwa Oddziału z katowickiego na Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

13 marca odbyło się IV Zwyczajne Walne Katowickiego Oddziału Górnośląskiego SHS. Prezesem Oddziału wybrany Wojciech Czech. Wybrano również skład Zarządu, do którego weszli: Helena Dobranowicz (skarbnik), Łukasz Konarzewski (sekretarz), Dorota Głazek (wiceprezes), Daniela Sawicka-Oleksy (wiceprezes). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jan Gałaszek, Janina Rechowicz, Helena Surowiak.

W dniach 14-15 czerwca odbyło się II Spotkanie Naukowe w Rudach. Referaty zaprezentowali Lech Stanisz, Grzegorz Ratajski, Wojciech Czech.

W dniach 25–26 października odbyło się III Seminarium Sztuki Górnośląskiej zorganizowane przez Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Katowicki. Miejscem obrad były sale Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Referaty wygłosili: Dariusz Tabor, Jan Harasimowicz, Jacek Owczarek, Barbara Szczypka-Gwiazda, Dorota Głazek. Prócz kontynuacji wcześniejszych zainteresowań badawczych pojawiły się nowe – złotnictwo gotyckie, malarstwo renesansowe
i rzemiosło artystyczne. Materiały z sesji ukazały się drukiem w roku 1989.

W roku 1985 w tymczasowej siedzibie przy ul. Wieczorka 10 w Katowicach Oddział zorganizował spotkania naukowe:
- 17 czerwca Łukasz Konarzewski wygłosił referat pt. Ludwik Konarzewski,
- 7 października ks. dr Jerzy Myszor wygłosił referat pt. Wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku inspirowane ruchem pielgrzymkowym XIX i pocz. XX w.,
- 2 grudnia dr Urszula Zgorzelska przedstawiła referat pt. Właściciele Katowic.

W dniach 19-22 września zorganizowano II Objazd Naukowy po Dolnym Śląsku.

Trwały starania Oddziału o uzyskanie stałej siedziby. Spośród kilku propozycji padł wybór na Willę Gerdesa. Tymczasowo udało się jednak pozyskać lokal przy ul. Wieczorka 10 w Katowicach.

Stan osobowy Oddziału: 60 członków.

 

1984

Stan osobowy Oddziału: 58 członków.

 

1983

Odbyło się III Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Katowickiego SHS. Prezesem Oddziału wybrany Maciej Wojciechowski.

W dniach 18–19 listopada odbyło się II Seminarium Sztuki Górnośląskiej zorganizowane przez Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski. Referaty wygłosili: Jan Harasimowicz, Jacek Owczarek, Dorota Głazek, Helena Surowiak, Ewa Chojecka, Paulina Chmielewska, Henryk Nadrowski, Teresa Bardzińska-Bonenberg, Katarzyna Locher-Książek. Obejmowały one zagadnienia sztuki górnośląskiej i ziem przyległych od XVI do XX w. Szczególny nacisk położono jednak na okres dwudziestolecia międzywojennego – zwrócono uwagę na konieczność ratunku niszczonej substancji zabytkowej, szczególnie Giszowca.

Stan osobowy Oddziału: 57 członków.

 

1982

Wydane zostały drukiem materiały z I Seminarium Sztuki Górnośląskiej, pt. Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, red. E. Chojecka, Katowice 1982.

Stan osobowy Oddziału: 55 członków.

 

1981

Odbyło się II Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Katowickiego SHS. Prezesem Oddziału wybrany Janusz Ziembiński.

W dniu 5 października odbyło się spotkanie naukowe w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej – zwiedzanie wystawy i dyskusja nad założeniami nowej ekspozycji malarstwa polskiego i obcego XV – XX wieku, po wystawie oprowadzała kuratorka Barbara Gostyńska-Bielicka

W listopadzie odbyła się sesja pt. Mecenas – kolekcjoner – odbiorca. Obrady miały miejsce w Gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Stan osobowy Oddziału: 54 członków.

 

1980

W dniach 15–17 maja odbyło się pierwsze seminarium poświęcone sztuce górnośląskiej zorganizowane przez Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Katowicki. Była to pierwsza próba nakreślenia potrzeb badań regionu w zakresie dziejów sztuki i kultury artystycznej. Wówczas to, po raz pierwszy upomniano się również publicznie w szerokim gronie naukowym o odbudowę przedwojennego Muzeum Śląskiego w Katowicach.

W dniu 1 grudnia odbyło się spotkanie naukowe w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej – zwiedzanie wystawy Julian Fałat w 50. rocznicę śmierci, po wystawie oprowadzała kuratorka Barbara Gostyńska-Bielicka

Stan osobowy Oddziału: 52 członków.

 

1979

Oddział Katowicki Stowarzyszenia Historyków Sztuki powstał 1 kwietnia 1979 roku. W gronie członków założycieli znaleźli się:
Jan Adamczyk, Stefania Adamczyk, Ewa Chojecka, Dorota Głazek, Katarzyna Grzegórzko, Maria Krysiak, Zofia Parczyńska, Helena Surowiak; Janina Rechowicz-Szawica; Joanna Tarkiewicz, Krystyna Zgrzebnicka, Maciej Wojciechowski, Helena Król, Maria Ziembińska, Janusz Ziembiński, Zofia Krzykowska. Pierwszym prezesem Oddziału została Ewa Chojecka. Na koniec 1979 roku Oddział liczył 48 członków.