REGULAMIN BIBLIOTEKI

STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

im. JANA BIAŁOSTOCKIEGO 

 1. Biblioteka Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest biblioteką naukową specjalizującą się w gromadzeniu publikacji poświęconych m.in. treściom i znaczeniu dzieł sztuki szczególnie z zakresu historii estetyki i historiografii artystycznej od antyku do współczesności, publikacji odnoszących się do filozoficznej, estetycznej i teoretycznej refleksji o sztuce, metodologii historii sztuki, historii kultury i innych nauk humanistycznych, dziejów historii sztuki jako dyscypliny naukowej. 
 2.  Biblioteka  zorganizowana została decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia  Historyków Sztuki z roku 1953 i funkcjonuje w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.
 3. Biblioteka udostępnia swe zbiory członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pracownikom instytucji naukowo-badawczych i kulturalnych, studentom wyższych uczelni, uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkim zainteresowanym.  
  1/ Biblioteki zamawiające oraz czytelnicy indywidualni mają obowiązek zapoznania się z regulaminem Biblioteki Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Jana Białostockiego i przyjęcia na siebie obowiązku jego przestrzegania oraz do poniesienia wszelkich konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania.
  2/ W wypożyczaniu międzybibliotecznym ze zbiorów Biblioteki mogą uczestniczyć następujące biblioteki w Polsce:
  -  biblioteki wyższych uczelni publicznych
  -  biblioteki, których organizatorem jest Polska Akademia Nauk
  -  biblioteki muzeów i archiwów i innych jednostek badawczo-rozwojowych
  -  inne biblioteki posiadające uregulowane podstawy prawne odnośnie działalności. 
 4. Z Biblioteki można korzystać wyłącznie na zasadach sformułowanych wregulaminie. Czytelnicy indywidualni jak również biblioteki zamawiające mogą jednorazowo na rewers wypożyczyć do trzech woluminów.
 5. Warunkiem wypożyczenia  materiałów bibliotecznych w czytelni jest okazanie bibliotekarzowi ważnego dokumentu z fotografią: dowodu osobistego, prawa jazdy, ważnej legitymacji  członkowskiej SHS, studenckiej lub szkolnej.
 6. Biblioteka zamawiająca na zewnątrz materiały biblioteczne oraz czytelnicy indywidualni (wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki) są zobowiązani  do dokładnego i czytelnego wypełnienia rewersu wraz z własnoręcznym podpisem. W przypadku bibliotek, rewers powinien zawierać czytelny odcisk pieczęci biblioteki a także czytelny podpis osoby upoważnionej do jego podpisania. W szczególnych przypadkach oprócz rewersu biblioteka zamawiająca  powinna dodatkowo złożyć pismo motywacyjne. Zabrania się przenoszenia na inne osoby uprawnień wynikających z regulaminu Biblioteki.  
  1/ Biblioteka zamawiająca lub czytelnicy indywidualni mają obowiązek terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów, tj. w ciągu miesiąca od daty ich otrzymania.
  -  w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość prolongaty po uprzednim uzgodnieniu terminu zwrotu. Prolongaty na kolejne dwa miesiące można dokonać bezpośrednio w Bibliotece SHS, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  -  w przypadku niezwrócenia w terminie materiałów bibliotecznych Biblioteka SHS nie będzie realizować kolejnych zamówień. Niedotrzymanie terminu zwrotu może skutkować blokadą konta wypożyczeń terminowo lub trwale.
  2/ Biblioteka zamawiająca jak również czytelnicy indywidualni za zagubione lub uszkodzone materiały są zobowiązani do zwrotu identycznego egzemplarza (to samo wydanie) lub do finansowej rekompensaty kosztów przeprowadzonej renowacji, lub do zwrotu pieniędzy w wysokości aktualnej wartości rynkowej (książki).
  3/ Uprawnionym organem (na wniosek Biblioteki) do dochodzenia wszelkich roszczeń przysługujących jej od Czytelnika, za pośrednictwem firmy windykacyjnej oraz na drodze cywilnej przed sądem powszechnym jest Stowarzyszenie Historyków Sztuki.
 7. W ramach wypożyczeń indywidualnych, jak również międzybibliotecznych nie będą na rewersy wypożyczane następujące materiały:-  publikacje unikatowe w skali kraju i  regionu-  kompletne roczniki czasopism lub pojedyncze zeszyty-  publikacje wydane przed 1949 r.-  księgozbiór prof. Jana Białostockiego-  publikacje w złym stanie zachowania-  wydawnictwa z księgozbioru publicznego
 8. Czytelnik może korzystać z własnego sprzętu: fotograficznego aparatu cyfrowego oraz komputera, jednak powinno to odbywać się za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza.
  -  materiały biblioteczne można powielać (skanować) w granicach dopuszczonych przez prawo:
  Artykuł 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904);  Komentarz do art.20 (1) ustawy z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.oo.80.904), [w:]M. Smycz, Komentarz do ustawy z dnia 28.10.2002 o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.02.197.1662).
  -  powielaniu nie podlegają książki i czasopisma opatrzone przez wydawcę informacją o jej zakazie.