Ekslibrys prof. Jana Białostockiego

W historii biblioteki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, założonej w 1953 r. i kierowanej od początku przez wiele lat przez Hannę Garlińską-Zembrzuską, szczególnie ważną datą jest 3 kwietnia 1991 r. Tego dnia, zgodnie z wolą zmarłego trzy lata wcześniej Profesora Jana Białostockiego, jednego z najwybitniejszych polskich historyków sztuki  XX w. o wielkim międzynarodowym prestiżu naukowym, jego księgozbiór liczący 9492 voluminy został oficjalnie przekazany na własność Stowarzyszeniu Historyków Sztuki przez żonę Profesora, panią Jolantę Maurin-Białostocką. Dzięki temu darowi zbiory biblioteki SHS wzbogaciły się znacznie nie tylko pod względem ilościowym, ale przede wszystkim, co należy szczególnie podkreślić merytorycznym, bowiem od tego momentu profil naukowy biblioteki został ostatecznie skrystalizowany. „Jest to dar prawdziwie wspaniały – nie sposób przecenić jego niezwykłej wartości (…), jest bez wątpienia najcenniejszą biblioteką prywatną w Polsce, co więcej – w wielu działach przerasta wartością naukową polskie biblioteki publiczne. (…) Jest też szczególną wartością tej biblioteki, iż odzwierciedla ona wszechstronność zainteresowań badawczych Profesora (sztuka europejska od późnego średniowiecza po wiek XX, Sztuka Ameryki Łacińskiej i Północnej, historia estetyki, teorii i historiografii artystycznej od antyku do współczesności, filozoficzna, estetyczna i teoretyczna refleksja o sztuce, metodologia historii sztuki, historii kultury, historii literatury i innych nauk humanistycznych”(Antoni Ziemba, Opis i opinia o księgozbiorze Jana Białostockiego, Warszawa 1989, mszp Biblioteka SHS.).W bibliotece Stowarzyszenia, która dla uhonorowania wybitnego uczonego nosi Jego imię, księgozbiór znalazł się w połowie 1992 r. i został umieszczony w dwóch specjalnie wydzielonych salach, ustawiony w takim samym porządku i układzie tematycznym jaki został przyjęty przez Profesora.

Dedykacja dla prof. Jana Białostockiego od Maxa J. Friedlandera

Znakomita część księgozbioru opatrzona jest w dedykacje wybitnych, światowej sławy uczonych, pisarzy i humanistów m.in. Erika Forssmanna, Michael`a J. McCarthyego, Erwina Panofsky`ego, Williama S. Heckschera, Allana Elleniusa, Herberta von Einema, Maxa J. Friedländera, Louisa Grodeckiego, André Chastela, Rudolfa Wittkowera, Ernesta Gombricha, Charlesa Sterlinga, Charlesa de Tolnay`a.

W ostatnim dwudziestoleciu zbiory biblioteki wzbogacone zostały trzema interesującymi zespołami książek. W 1989 r. Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS przekazał bibliotece w długoterminowy depozyt – księgozbiór po Profesorze Czesławie Witoldzie Krassowskim, wybitnym znawcy architektury, liczący 646 voluminów z zakresu historii i teorii architektury. W roku 2001 Karl F. Nygren z San Francisco przekazał Stowarzyszeniu księgozbiór swego zmarłego brata dr Edwarda Nygrena, który w latach 90. był dyrektorem Muzeum w Huntington Library. Żona Karla F. Nygrena Elizabeth swoją kolekcję książek (228 vol.) dołączyła jako dar do powyższego zbioru. Całość licząca 800 voluminów tematycznie odnosi się do sztuki angielskiej i amerykańskiej od  XVIII do XX w., głównie malarstwa, grafiki i sztuki użytkowej. W roku 2004 dr Rüdiger Klessmann ofiarował bibliotece 88 voluminów związanych z europejskim malarstwem nowożytnym.

Biblioteka od początku swego istnienia wspomagana jest także darami od członków Stowarzyszenia i jego sympatyków.