ODDZIAŁ WROCŁAWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, tel. 71 3441402
www.shs.wroclaw.pl, e-mail:  shs@shs.wroclaw.pl  i.zak3@wp.pl


 

KOMUNIKAT nr 10 z dnia 6 lipca 2024 r.

 

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zawiadamia, że w roku 2024, zgodnie
z §1 Regulaminu SHS, organizowana jest kolejna edycja (LXIX) Konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe członków Stowarzyszenia (do 35 lat). Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2024) lub w roku poprzedzającym (2023). W przypadku druku pracy w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru a data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział również prace niepublikowane. Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki prosi o nadsyłanie wniosków do kolejnej XXV edycji NAGRODY IM. PROF. JERZEGO ŁOZIŃSKIEGO za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Wnioski do Zarządu Głównego wysyła Zarząd Oddziału do dnia 31 lipca 2024, więc ewentualne zgłoszenia członków powinny wpłynąć do Zarządu Oddziału z wyprzedzeniem.

 

W pierwszym tygodniu grudnia br Krakowski Oddział SHS zamierza zorganizować wspólnie z Instytutem Historii Sztuki UJ  sesję naukową poświęconą przemianom świątyń katolickich po  wielkiej reformie dokonanej podczas soboru  Trydenckiego: Renovatio Esslesiae. Przemiany i przekształcenia kościołów w diecezji krakowskiej po soborze Trydenckim.”

Ważne miejsce w badaniach nad sztuką nowożytną zajmuje zjawisko dostosowywania kościołów do zmian w liturgii, wymuszanego wydawaniem nowych ksiąg liturgicznych określanych jako rzymskie – Mszału (1570), Pontyfikału (1595–1596) i Ceremoniału Biskupiego (1600), a w końcu całościowego Rytuału Rzymskiego. Nowy sposób interpretacji tego zagadnienia, zrywający z jego stylową kwalifikacją (barokizacja, jako nadawanie kostiumu stylowego starszym budowlom), zapoczątkował Meinrad von Engelberg. Wykazał on, że kolejne ingerencje w strukturę i wyposażenie świątyń trzeba traktować przede wszystkim jako renowacje, a więc próby pogodzenia „nowego” ze „starym. Szczególnie atrakcyjną perspektywą wydaje się badanie zjawisk zachodzących w sztuce po soborze Trydenckim na obszarze pojedynczych diecezji, co pozwala na lepsze uchwycenie ich dynamiki i wskazanie lokalnych czynników rozwoju. Ważne jest także kompleksowe wykorzystanie lokalnych źródeł pisanych, z których tylko niewielka część jest szerzej znana  (np. akta wizytacji dekanatu nowosądeckiego z lat 1607–1608, które zostały spisane przez miejscowego archidiakona Jana Januszowskiego [ok. 1550–1613], wcześniej sławnego „architypografa”, wielkiego erudytę, miłośnika przeszłości i domniemanego autora pierwszego przewodnika po Krakowie z roku 1603). Badania takie nie mogą być oczywiście oderwane od pogłębionej refleksji metodologicznej, ani też pozbawione szerokiego kontekstu porównawczego. Nie można w prawidłowy sposób analizować procesy historyczne, ani też jednostkowe dzieła sztuki bez ukazania ich na szerokim, ogólnoeuropejskim tle.  Chociaż wspomniana tematyka wzbudza w ostatnich latach duże zainteresowanie historyków sztuki w Polsce, to jednak zasadne wydaje się reorganizowanie konferencji, która dałaby asumpt do prezentacji mniej znanego materiału, ale też prób sformułowania sądów natury ogólnej. Organizatorom zależy na referatach nie tylko z historii sztuki, ale też historii Kościoła, liturgii, literatury, kaznodziejstwa, muzyki czy innych pokrewnych specjalności nauk humanistycznych.

 

Przewidywany czas wystąpień to 20 minut. Zgłoszenia wraz z krótkim abstraktem  należy kierować na adres Oddziału (shskr@poczta.fm ) do dnia 10 września br.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak


KOMUNIKAT nr 9 z 10 czerwca 2024 r.

 

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na kolejne spotkanie naukowe, które odbędzie się w czwartek 13 czerwca o g. 17:00 w Instytucie Historii Sztuki (ul. Szewska 36, sala 309). Wykład Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe
w Warszawie).

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak


 

 


KOMUNIKAT nr 7 z dnia 20.05.2024 r.

Szanowni Państwo,


niniejszym chcieliśmy zaprosić Państwa do udziału w konferencji Architektura rezydencjonalna na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim – historia i współczesność, organizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 października 2024 roku we Wrocławiu, a szczegółowe informacje wysyłamy w załączniku.

 

Architektura rezydencjonalna na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim – historia i współczesność

 


Z poważaniem,
Rafał Eysymontt
Dariusz Galewski
Małgorzata Wyrzykowska

 

 


KOMUNIKAT nr 6 z 29 kwietnia 2024 r.

 

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład dr-a Jacka Gernata (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) Michael Klahr Starszy i jego artystyczni sukcesorzy. O rzeźbiarskiej rodzinie Klarhów na ziemi kłodzkiej w XVIII – XIX w.

Spotkanie odbędzie się w środę 8 maja 2024 r. o godz. 16:00 w Instytucie Historii Sztuki UWr,
ul. Szewska 36, sala 309.

 

 

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego organizują konferencję naukową Architektura rezydencjonalna na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim – historia i współczesność.

 

Na omawianym obszarze powstało ponad 650 zabytkowych zespołów dworskich
i pałacowych. Część z nich już nie istnieje, inne pozostają w stanie ruiny, ale w wielu przypadkach pojawiają się nowi właściciele, którzy chcą przywrócić do świetności nowonabyte siedziby
i gospodarować nimi, wprowadzając m.in. funkcje hotelowe czy muzealne. Wielu z nich pragnie zrekonstruować pierwotny, bądź zbliżony do pierwotnego stan budowli. Jednak borykają się
z problemami konserwatorskimi, mają trudności w pozyskaniu środków na te działania oraz w zdobyciu dokumentacji historycznej. Jednocześnie właśnie na Dolnym Śląsku zrodziło się unikatowe i wzorcowe
w skali kraju rozwiązanie w postaci Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej.

W związku z wymienionymi problemami chcemy w dniach 11-12 października 2024 roku zorganizować międzynarodową konferencję naukową poświęconą architekturze rezydencjonalnej na obszarze historycznego Śląska i hrabstwa kłodzkiego.

Obrady skupiać się będą wokół następujących zagadnień:

 1. potencjał zabytkowy regionu w zakresie architektury rezydencjonalnej, wartość historyczno-artystyczna poszczególnych zespołów zabytkowych, atrybucja, datowanie i rozwarstwienie budowli oraz ich historia i znaczenie
 2. problemy konserwatorskie związane z odbudową, ochroną i zachowaniem zespołów architektonicznych
 3. ogrody i parki pałacowe – ich stan zachowania oraz perspektywy rewitalizacji
 4. strategia rewitalizacji oraz promocji turystycznej dworów i pałaców, wytyczanie
  i promocja szklaków turystycznych, tworzenie parków kulturowych oraz starania
  o nadanie obiektom statusu pomników historii.

Nasze zaproszenie kierujemy do historyków sztuki, historyków, architektów, konserwatorów
i właścicieli obiektów zabytkowych.

Zgłoszenia dwudziestominutowych wystąpień w formie krótkiej informacji o tekście (między 900 a 1800 znaków) wraz z afiliacją Autorki lub Autora prosimy kierować do dnia  31 maja 2024 roku na astępujące adresy:

dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim, eysymont@uni.wroc.pl

dr hab. Małgorzata Wyrzykowska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, malgorzata.wyrzykowska@uwr.edu.pl  

dr Dariusz Galewski, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, darekgalewski@interia.pl

 

*Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów.

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

 

 


 

 

 


KOMUNIKAT nr 4 z dnia 19 marca 2024 r.

 

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS we współpracy z biurem Jagatour zaprasza do udziału w objeździe zabytkoznawczym SKARBY POŁUDNIOWYCH CZECH w terminie 26-28.09.2024 na trasie:

Wrocław Telč - Jindřichův Hradec - České BudějoviceHluboká nad Vltavou – KratochvíleBechyně

- Milevsko – Wrocław.

Wyjazd we wczesnych godzinach rannych, powrót do Wrocławia w późnych godzinach wieczornych.

Koszt przy 45 uczestnikach to 1090 zł. na osobę (dofinansowanie dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie mających zadłużenia z tytułu składek członkowskich wyniesie 300 zł./osobę)

Cena obejmuje:

 • Transport autokarem
 • Opiekę pilota przewodnika
 • Zakwaterowanie w hotelu o standardzie 4 *** w pokojach dwu i trzyosobowych – www.hotel-podhrad.cz
 • Wyżywienie w tym: 2 śniadania, 2 obiadokolacje z czego jedna w historycznej restauracji Masne Kramy

              w Czeskich Budziejowicach.

 • Ubezpieczenie NNW i KL
 • Obowiązkowa opłata na turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł.
 • Opłaty klimatyczne

Cena nie obejmuje:

 • Wstępów do zwiedzanych obiektów i opłat za lokalnych przewodników : około 1500 KC/ os ( to ceny        wstępów bez zniżek dla emerytów i pracowników muzealnych),
 • urządzeń odsłuchowych ( zestawów audio guide) 20 zł/ os

 

Zaliczkę w wysokości 200 zł. należy wpłacić do końca marca b.r. Ten krótki termin podyktowany jest koniecznością potwierdzenia rezerwacji noclegów i jest wymagany przez hotel. Osoby zainteresowane proszone są o wykonanie przelewu na konto:

PKO BP IV O/W-w nr: 30-1020-5242-0000-2102-0019-8531. W tytule wpłaty należy wpisać: „objazd naukowy“ oraz nazwisko (dla identyfikacji płatnika na potrzeby oddziału). O przelewie należy powiadomić mailowo Roberta Hesia, skarbnika oddziału (<robus@poczta.onet.pl>) podając imię, nazwisko, datę urodzenia, serię i nr dokumentu (DO/paszport) – dane te są potrzebne do listy ubezpieczeniowej. Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa w objeździe będą mogły odzyskać wpłaconą zaliczkę, o ile znajdą „zastępstwo“ na swoje miejsce.

 

 

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom ze Stowarzyszenia oraz jego Sympatykom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pełnych ciepła i radości 
Świąt Wielkanocnych!

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

 

 


Zapraszamy serdecznie na najbliższe spotkanie w Muzeum Narodowym!

 


KOMUNIKAT nr 3 z dnia 12 marca 2024 r.

 

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia na czwartkowe spotkania naukowe:
 

 • w Muzeum Narodowym we Wrocławiu – 21 marca o godz. 15:00 kustosz Agata Stasińska oprowadzi zainteresowanych po wystawie Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne.

 

 • W Muzeum Architektury we Wrocławiu – 11 kwietnia o godz. 15:30 współautorka wystawy, Jolanta Gromadzka, oprowadzi po ekspozycji Gdyby. Niezrealizowane wizje nowoczesnego Wrocławia.


 

Za Zarząd:

Izabela Żak

 


KOMUNIKAT nr 3 z dnia 21 lutego 2024 r.

 

Przypominamy, że nowe legitymacje członkowskie można odebrać u p. Barbary Andruszkiewicz
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (Pl. Powstańców Warszawy 5), po uprzednim kontakcie telefonicznym (71 372 51 50, wewn. 295) lub mailowym (barbara.andruszkiewicz@mnwr.pl).

 

LXXII Sesja Ogólnopolska Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w Poznaniu w dniach
21-22 listopada 2024 r., a jej tematem będą „Badania nad sztuką starożytną w Polsce: tradycja – teraźniejszość – perspektywy“.

Wśród przedmiotów rozważań znajdą się: • Dzieje polskich zainteresowań naukowych antykiem greckim i rzymskim • Sztuka starożytna w kolekcjach polskich • Współczesne polskie projekty badawcze poświęcone sztuce klasycznej • Perspektywy rozwoju badań nad sztuką starożytną • Interdyscyplinarność badań nad sztuką starożytną.

Zgłoszenia na sesję można wysyłać do 30 maja na adres mailowy: tomasz.ratajczak@amu.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliację, dane adresowe
(e-mail, adres korespondencyjny), tytuł wystąpienia oraz abstrakt referatu (maksymalnie 1800 znaków), na którego wygłoszenie przewidziane jest 20 minut. Lista referatów wyłonionych w trybie konkursowym zostanie ogłoszona do 30 czerwca.

 

W Krakowie w dniach 24-25 października 2024 odbędzie się sesja naukowa organizowana przez IHS UJ oraz MNK zatytułowana „Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL“.
Główny temat konferencji – trwałość modernistycznego artystycznego paradygmatu i jego modyfikacje
w okresie PRL-u powinien zostać zaprezentowany poprzez zagadnienia bardziej szczegółowe jak na przykład: • Waga cezury roku 1945 w dziejach polskiego modernizmu • Rola i charakter układu instytucjonalnego sztuki w PRL dla przemian artystycznej twórczości • Modele ekspresji doświadczenia wojennego • Mapy artystycznych identyfikacji, inspiracji i ekspansji • Projektowanie przemysłowe
i urbanizacja kraju w gospodarce permanentnego niedoboru • Sztuka jako obszar ideologicznych konfrontacji • Cenzura jako czynnik kształtujący warunki odbioru i podejmowania twórczych decyzji.

Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień o objętości do 1000 znaków można nadsyłać na adres: kkwinta@mnk.pl do 30.06.2024 r.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

 


KOMUNIKAT nr 5 poprawiony z dnia 31 maja 2023 r.

 

Po kilku latach przerwy związanej z pandemią Oddział Wrocławski SHS organizuje objazd zabytkoznawczy Czechy i Słowacja w terminie 12-14 października 2023 r. na trasie:

Wrocław – Šternberk  – Úsov – Šaštín-Stráže – Červený Kameň – Trnava – Nitra – Trenczyn – Hostýn – Wrocław.

Koszt przy 45 uczestnikach to 890 zł. – obejmuje transport, noclegi, dwa śniadania, dwie obiadokolacje, opiekę pilota, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW, obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (5 zł). O wysokości dofinansowania dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS (nie mających zadłużenia z tytułu składek członkowskich) poinformujemy w późniejszym terminie. Dodatkowo – koszt wstępów: ok. 450 czeskich koron oraz 35 E.

Zaliczkę w wysokości 200 zł. należy wpłacić do 13 czerwca b.r. Ten krótki termin podyktowany jest koniecznością potwierdzenia rezerwacji noclegów. Wpłaty przyjmuje skarbnik Oddziału, Robert Heś (Muzem Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów) po wcześniejszym umówieniu się (robert.hes@mnwr.pl; tel. 71 372 51 50 wew. 242), można też dokonać przelewu na konto: 
PKO BP IV O/W-w nr: 30-1020-5242-0000-2102-0019-8531 podając w tytule wpłaty „objazd naukowy“ oraz nazwisko (dla identyfikacji płatnika na potrzeby oddziału). O przelewie należy powiadomić mailowo skarbnika podając imię, nazwisko, datę urodzenia, serię i nr dokumentu (DO/paszport) – dane te są potrzebne do listy ubezpieczeniowej. Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa w objeździe będą mogły odzyskać wpłaconą zaliczkę, o ile znajdą „zastępstwo“ na swoje miejsce.
Zachęcamy do udziału!


Za Zarząd:
Izabela Żak


 


 

 


 

Zapraszamy na wykład doc. Huberta Guzika, Ph.D. z Wydziału Architektury Politechniki Czeskiej w Pradze.

 

Podczas wykładu dowiemy się więcej o wynikach 5-letniego projektu badawczego „Architektura lat osiemdziesiątych w Republice Czeskiej“, realizowanego pod kierunkiem Petra Vorlíka. Jego rezultatem są m.in. publikacje wydane w latach 2019–2022 przez Wydział Architektury Politechniki w Pradze oraz strona internetowa http://www.architektura80.cz/~en

 

W latach osiemdziesiątych gospodarka Czechosłowacji borykała się z postępującą stagnacją. Reżim wprowadzony po stłumieniu Praskiej Wiosny okazywał się coraz bardziej niewydolny. Architekci, chcąc przeforsować swe autorskie wizje, byli w tej sytuacji zmuszeni improwizować. Czeski postmodernizm czy high-tech często stawał się przede wszystkim sztuką kombinowania i załatwiania.

Wbrew popularnemu poglądowi, zmiany w architekturze lat osiemdziesiątych nie przebiegały jednak w opozycji wobec reżimu – wezwania do systemowych reform w urbanistyce i projektowaniu stały się częścią oficjalnego dyskursu już na kilka lat przed pierestrojką. Słaby reżim oczywiście nie był w stanie zrealizować większości podnoszonych postulatów. A niektóre z nich nie zostały zrealizowane do dzisiaj.

 

KIEDY? 2 czerwca 2023, godz. 17:30-19:00

GDZIE? Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

 

 

Więcej informacji:

 

https://www.facebook.com/events/1006134107431215/?ref=newsfeed

https://niaiu.pl/2023/05/architektura-czeska-lat-osiemdziesiatych-od-normalizacji-do-transformacji-wyklad/

 


 

KOMUNIKAT nr 4 z dnia 7 maja 2023 r.

 

 

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu zapraszają na wykład pt. Johann Riedel i wątki francuskie w sztuce Śląska XVII i XVIII wieku, który wygłosi dr hab. Paweł Migasiewicz (Instytut Sztuki PAN).

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 maja 2023 r. o godz. 16:30 w Muzeum Architektury
(ul. Bernardyńska 5).

 

 

Jezuicki rzeźbiarz i projektant Johann Riedel (1654–1736) w trakcie swojej podróży edukacyjnej, której celem była nauka w akademii sztuki, dotarł do Francji i spędził w niej prawie dwa lata (1680–1682).
Był jednym z nielicznych nowożytnych artystów aktywnych w krajach Korony Czeskiej, którzy przebywali nad Sekwaną i inspirowali się tamtejszą sztuką. Jego dzieła, stworzone głównie w Pradze
oraz w Świdnicy, stanowią niepowtarzalną syntezę wpływów czeskich i francuskich.

 

Zarząd Oddziału przypomina, że wysokość składek od stycznia 2023 r. została podwyższona. Składka podstawowa wynosi 10 zł miesięcznie, zaś fundusz koleżeński 5 zł; emeryci płacą połowę składki.

Osoby, które dały dyspozycję potrącania składek z wynagrodzenia proszone są o sprawdzenie, czy została skorygowana kwota składki.

Składki można także wpłacać na konto: PKO BP IV O/W-w nr: 30-1020-5242-0000-2102-0019-8531 lub u skarbnika, Roberta Hesia (MNWr, Gabinet Dokumentów) po wcześniejszym umówieniu się (robert.hes@mnwr.pl; tel. 71 372 51 50 wew. 242)

 

Jest kilka wolnych miejsc na objazd zabytkoznawczy po Hiszpanii południowo–środkowej organizowanej pod patronatem Instytutu Historii Sztuki UWr w terminie 01-15 lipca 2023. Szczegóły w załączniku. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Rafałem Eysymonttem (rafal.eysymontt@uwr.edu.pl)

 

ZAŁĄCZNIK:

Objazd zabytkoznawczy po Hiszpanii południowo–środkowej – szczegóły [DOCX]

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

 


 

KOMUNIKAT nr 3 z dnia 19 kwietnia 2023 r.

 

 

 Zarząd Oddziału Górnośląskiego SHS serdecznie zaprasza do Katowic w dniach 20–21 kwietnia 2023 roku na sesję naukową: Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiegodedykowaną Pani Profesor Ewie Chojeckiej (szczegóły w załączniku)

 

Muzeum Powiatowe w Nysie zaprasza na dwudniową konferencję naukową organizowaną w ramach wystawy czasowej „Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich” oraz 800-lecia miasta Nysa. Konferencja odbędzie się w dniach 15 – 16 czerwca 2023 roku w siedzibie muzeum.
Obrady pierwszego dnia będą dotyczyć historii miasta od momentu lokacji (1223 r.) do czasów obecnych, ze szczególnym zaakcentowaniem roli Nysy jako stolicy księstwa biskupiego. Drugi dzień konferencji będzie poświęcony sztuce i rzemiosłu artystycznemu, mecenatowi biskupiemu oraz związkom artystycznym z innymi częściami Śląska i terenów ościennych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Materiały pokonferencyjne ukażą się w „Nyskich Szkicach Muzealnych” w 2024 roku. Organizator nie pokrywa kosztów noclegu i wyżywienia.

Abstrakty (do 1500 znaków) należy wysyłać na adres dzial.sztuki@muzeum.nysa.pl do 15 maja 2023 roku. Więcej informacji na stronie www.muzeum.nysa.pl

 

 

LXXI Ogólnopolska Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki Zniszczyć Obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy odbędzie się w Toruniu w dniach 23–24 listopada 2023 r.

 

Wrogość do obrazu – IKONOKLAZM – to zjawisko w dziejach sztuki niezwykłe i chociaż najczęściej łączone z ikonoklazmem bizantyjskim, to dające o sobie znać w wielu różnych momentach ludzkiej historii, dziejów sztuki i stosunku do niej. Zrozumienie dziejów sztuki, w tym czynników kształtujących jej obraz; postaw, poglądów, przyjmowanych założeń, pryncypiów, przekazywanych znaczeń itp., to także zrozumienie dążeń do jej fizycznego niszczenia i negacji podstaw ideowych. Jakby to nie brzmiało: HISTORIA SZTUKI TO TAKŻE HISTORIA PRÓB UNICESTWIANIA ARTEFAKTÓW. Niezwykłość zjawiska wynika z tego, że człowiek – w imię idei (religii, poglądów politycznych, napięć społecznych), a także swego „stanu duszy” zwraca się przeciwko własnym dziełom i temu co w nich zwarł lub aktualnie odczytuje. Takie postawy – co znamienne i ujawniające się wbrew intencjom „obrazoburców” – podkreślają potęgę obrazu i moc wizerunku. Obrazy wywołują nie tylko podziw i pożądanie posiadania, ale też silne reakcje sprzeciwu, artykułowane nie tylko „językiem sztuki”. Wrogość wobec nich odbija się także w manifestach artystycznych i polemikach. Temu, szeroko rozumianemu zjawisku IKONOKLAZMU, różnym jego aspektom, w różnych epokach, chcemy poświęcić ogólnopolską sesję SHS w 2023 roku. Ikonoklazm jest zjawiskiem towarzyszącym ludzkości już od chwili tworzenia pierwszych obrazów w epoce prehistorycznej. Ich niszczenie występowało w starożytnym Egipcie, gdzie chciano wrogom uniemożliwić zmartwychwstanie poprzez niszczenie ich wizerunku lub imienia, czy też zbudować za czasów Echnatona pierwszy monoteizm. W Grecji, władcy perscy, niszcząc świątynie Ateny na ateńskim Akropolu czy Apolla w Didymie, chcieli uniemożliwić Grekom kontakt z bogami. W Rzymie atak na wizerunki elit władzy związany był z damnatio memoriae – niszczeniem pamięci Kolejne fale wrogości do obrazu powodowały rozbijanie dzieł rzeźby lub malarstwa wykonanych przez kulturę starożytnych już w czasach zalegalizowanego chrześcijaństwa, by niezwykle mocno wpłynąć na społeczeństwo cesarstwa wschodniego w dobie ikonoklazmu bizantyjskiego w VIII i początku IX wieku.

Spór o obraz, będący medium boskości, wygasł wprawdzie ze śmiercią cesarza Teofila w 842 roku i można mówić o trwającym kilka stuleci pokoju pomiędzy ikonofilami a ikonoklastami, ale problem miejsca obrazu w świecie wiary powrócił wraz z reformacją luterańską i kalwińską oraz m.in. z Braćmi Polskimi.

Skończył się średniowieczny Pax Romana obrazu. Niszczenie obrazów trwało w różnych regionach Europy: w Niemczech, krajach bałtyckich, Szwajcarii, Francji, Anglii i Niderlandach przez cały wiek XVI, wywołując często poważne skutki społeczne i polityczne. W XIX i pierwszej połowie XX wieku nasilił się ikonoklazm polityczny i kulturowy, związany także z destrukcją dzieł religijnych. W tym czasie niszczenie obrazów kultowych, symboli władzy oraz pomników, zapoczątkowane podczas rewolucji francuskiej przeniosło działania ikonoklastyczne na poziom walki z ancien régime i związane było z budową nowego społeczeństwa.

Zniszczenie eksponowanego w przestrzeni publicznej dzieła sztuki, np. pomnika przywódcy i zastępowanie go nowym wizerunkiem, stawało się i staje się jednym z aktów założycielskich nowego państwa. Zjawiska takie zaobserwować możemy badając ikonoklazm czasów Komuny Paryskiej, wojny domowej w Hiszpanii, nazistowskich Niemiec i niszczonej tam entartete Kunst (sztuki zdegenerowanej) oraz w Rosji czy w Chinach. Widzimy takie zjawiska w Ukrainie, krajach nadbałtyckich i w Polsce, w której demontuje się pomniki wdzięczności Armii Czerwonej czy Lenina i Stalina. Do dziś pomnik Armii Czerwonej w Sofii jest regularnie przemalowywany: żołnierze radzieccy odziewani są w klaunów lub supermanów albo noszą napisy informujące o Katyniu czy o ataku na Ukrainę. W XX i w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku ikonoklazm zaakceptowany przez artystów, którzy, tak jak dadaiści, akt niszczycielski wprzęgnęli we własną twórczość, objął muzea i galerie. Począwszy od radykalnej destrukcji wszelkiej koncepcji obrazu i ironii wobec tradycji, klasycznego piękna w ready-made Duchampa, wybuchających pojazdów Tinguely’ego, jako symbolu przemysłowej nadprodukcji, zniszczonego fortepianu Fluxusu, autodestrukcyjnych działań Metzgera przeciwko przemocy i wojnie, kremacji obrazów Baldessariego, która obwieszczała śmierć „oficjalnego artysty” do rozerwanejsukni Yoko Ono. Ikonoklazm ponownie stał się aktem politycznym, aktem wyzwolenia artystycznego, społecznego i intelektualnego. W Polsce dyskusje wywołało zniszczenie w Zachęcie przez Daniela Olbrychskiego wizerunków aktorów w mundurach hitlerowskich eksponowanych na wystawie „Naziści”. Można zapytać: czy to akt skierowany przeciwko ideologii nazistowskiej czy akt wandalizmu? Obserwowane ostatnio akcje niszczenia obrazów przez ekologicznych aktywistów wzbudzają skrajne emocje. Czy to protest przeciw kryzysowi ekologicznemu czy zwykły akt „uszlachetnionego” wandalizmu? Niszczenie, wandalizm wymierzony w sztukę może być czasem niewyjaśniony, niejasny ale nie zawsze jest pozbawiony znaczenia. Akty ikonoklastyczne transmitowane są przez telewizję i Internet, jak miało to miejsce w przypadku działań Państwa Islamskiego. Ofiarą ataku stają się pomniki osób oskarżanych o rasizm i zbrodnie kolonializmu. Celem ogólnopolskiej sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest szeroka analiza zjawiska ikonoklazmu religijnego, kulturowego czy politycznego, refleksja nad współczesnym stosunkiem do obrazu, jego miejscem w galerii i w muzeum, destrukcją jako aktem kreacji w sztuce współczesnej, pojęciem cancel culture – kultury unieważniania i panoramą zjawisk z tym związanych. Mamy nadzieję, że sesja ta, poświęcona europejskiemu i polskiemu ikonoklazmowi, będzie istotną przestrzenią dyskusji nad tym skomplikowanym zjawiskiem.

 

Zgłoszenia na sesję prosimy wysyłać do 30 maja na adres: Sekretariat Sesji dr Michał Kurkowski shs@umk.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliację, dane adresowe (e-mail, adres korespondencyjny); temat wystąpienia oraz abstrakt (maksymalnie 1800 znaków), na którego wygłoszenie przewidziane jest 20 minut. Lista referatów wyłonionych w trybie konkursowym zostanie ogłoszona do 30 czerwca.

Rada Naukowa: prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz, dr Alicja Saar-Kozłowska, prof. ucz. dr hab. Piotr Birecki

 

ZAŁACZNIKI:

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

 

 


 

KOMUNIKAT nr 2 z dnia 4 kwietnia 2023 r.

 

 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład pt. Marcin Luter, Albrecht Hohenzollern i ilustrowane modlitewniki pierwszych dekad Reformacji, który wygłosi prof. Grażyna Jurkowlaniec z Instytutu Historii Sztuki UW.

Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia 2023r. g. 18:00 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 36, sala 309).

 

 

 

Drukowane, często na pergaminie, a następnie iluminowane modlitewniki z początków XVI w. dają unikatowy wgląd w kluczowe zagadnienia wczesnonowożytnej kultury literackiej
i artystycznej. Ich analiza zwykle uświadamia, jak rozmyte bywały granice między utworami pisanymi z myślą o konkretnej osobie a tymi adresowanymi do szerokiej publiczności, i jak złożony charakter miewały relacje między światami książki rękopiśmiennej i drukowanej. Na szczególną uwagę zasługują dzieła wydawane w głównych ośrodkach Rzeszy, zwłaszcza Augsburgu i Norymberdze, które dodatkowo skłaniają do rozważenia wpływu czynników religijnych i politycznych na produkcję, dekorację i dystrybucję książek. Dotyczy to zarówno sławnych modlitewników związanych z kręgiem cesarza Maksymiliana I, jak i dzieł skromniejszych, ale pod pewnymi względami nawet bardziej interesujących: Betbüchlein Marcina Lutra lub Feuerzeug Christlicher andacht – kompilacji, której współtwórcą był Albrecht Hohenzollern, a pierwszą adresatką jego żona, Dorota.

…………………………………………………………………………………….

 

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS

składa wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia

serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

 


 

KOMUNIKAT nr 1 z dnia 1 marca 2023

 

 

Zapraszamy na spotkanie naukowe – w środę 06. marca 2023 r. o godz. 15:30

do Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

na wystawę pt. Imprimatur. Drukarnia akademicka we Wrocławiu 1726-1804,

po której oprowadzi nas jej kuratorka dr Urszula Bończuk-Dawidziuk. Zbiórka w Gmachu Głównym UWr.

przy pl. Uniwersyteckim 1, przy kasie muzeum.

 

 

 

LXXI Ogólnopolska Sesja SHS Zniszczyć Obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy odbędzie się w Torunium w dniach 23–24. 11.2023. Zgłoszenia na sesję należy wysłać do 30 maja na adres: shs@umk.pl. Powinno ono zawierać: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliację, dane adresowe (e-mail, adres korespondencyjny), temat wystąpienia oraz abstrakt (maksymalnie 1800 znaków), na którego wygłoszenie przewidziane jest 20 minut. Lista referatów wyłonionych w trybie konkursowym zostanie ogłoszona do 30 czerwca.

 

Przeczytaj pełną treść call of papers (PDF)

 

 

Zarząd Oddziału przypomina, że wysokość składek od stycznia 2023 r. została podwyższona. Składka podstawowa wynosi 10 zł miesięcznie, zaś fundusz koleżeński 5 zł; emeryci płacą połowę składki.

Numer konta widoczny jest w dolnej stopce komunikatu.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

 

 


 

KOMUNIKAT SPECJALNY z dnia 5.01.2023 r.

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej Koleżanki Anny

Fedorowicz, wieloletniej członkini Wrocławskiego Oddziału SHS.

  Pogrzeb odbędzie się w środę 11 stycznia o g. 14:00 na cmentarzu

komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

 

  Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

 


 

KOMUNIKAT nr 9 z dnia 16 grudnia 2022 r.

 

 

 

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA ORAZ ICH RODZINOM
SKŁADAMY ŻYCZENIA

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
A TAKŻE SUKCESÓW ZAWODOWYCH I SZCZĘŚCIA W ŻYCIU PRYWATNYM
W CAŁYM ROKU 2023

 

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

 


 

KOMUNIKAT nr 8 z dnia 12 listopada 2022 r.

 

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na spotkanie naukowe, które odbędzie się w czwartek, 15 grudnia 2022 r., o godz. 17:00 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, sala 309.


Wykład pt. Nowoczesne metody i narzędzia w pracach inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych przy prowadzeniu badań podstawowych wygłosi dr hab. Juliusz Raczkowski (UMK).

 

Zaproszenie na wykład

 

Prezentacja będzie dotyczyć możliwości/potencjału sięgania do nowoczesnych metod i narzędzi przydatnych przy identyfikacji materiału, rozpoznania techniki wykonania, analizy warstw malarskich, rozpoznania struktur podziemnych, itd. Przedstawiony zostanie także potencjał wykorzystania drona do dokumentacji obiektów trudno dostępnych, wykonywania dokumentacji ortogonalnej, tworzenia ortofotomap z dokumentacji fotograficznej. Przede wszystkim zaprezentowane będą metody i narzędzia nieniszczące (NiR, XRF, Fluorescencja UV, Badania Tomograficzne, Badania dendero metodą nieniszczącą) oraz ich potencjał/przydatność do prowadzenia badań podstawowych, przede wszystkim tzw. operacji badawczych pierwszej historii sztuki.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

 


 

Zaproszenie na wykład "O SKRZYDŁACH I KARACENACH" który odbędzie się 17 listopada o godz. 17:00 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36, w sali 309.


 

 


 

Zaproszenie na wykład dra hab. Andrzeja Baranowskiego pt. Architektua sakralna Wielkopolski - między regionalizmem a Europą, który odbędzie się 27 października 2022 w Instytucie Historii Sztuki we Wrocławiu

 


 

KOMUNIKAT NR 2 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

 

 

Przypominamy wszystkim członkom Wrocławskiego Oddziału SHS o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się w środę 27 kwietnia b.r. o godz. 17:00 (I termin) lub 17:15 (II termin).

Miejscem spotkania będzie tradycyjnie sala nr 116 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

 

 

 

 

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS

składa wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia

serdeczne życzenia

zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

 

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 

 


 

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 22 marca 2022 r.

 

 

Zapraszamy wszystkich członków Wrocławskiego Oddziału SHS na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w środę 27 kwietnia b.r. o godz. 17:00 (I termin) lub 17:15 (II termin).

Miejscem spotkania będzie tradycyjnie sala nr 116 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

 

Porządek zabrania:

 1. Otwarcie zebrania o godz. 1700 lub 1715 (drugi termin)

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza / Protokolanta

 3. Odczytanie sprawozdania merytorycznego (Prezes) i finansowego (Skarbnik)

 4. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 5. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 7. Wybór Prezesa Oddziału

 8. Wybór członków Zarządu

 9. Wybór 3 – osobowej Komisji Rewizyjnej

 10. Wybór 5 Delegatów Oddziału na Walny Zjazd

 11. Wolne wnioski

 12. Zamknięcie obrad

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 


 

KOMUNIKAT nr 7 z dnia 20 grudnia 2021

 

 

 

WSZYSTKIM CZŁONKOM

I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA

SKŁADAMY ŻYCZENIA

ZDROWYCH I PEŁNYCH RADOŚCI

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

A TAKŻE SUKCESÓW ZAWODOWYCH

ORAZ SZCZĘŚCIA W ŻYCIU PRYWATNYM W NOWYM ROKU 2022

 

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 


 

KOMUNIKAT nr 3 z dnia 13 maja 2021 r.

 

 

Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zapraszają

na wykład online:

dr hab. Rafał Eysymontt przedstawi temat Wyprawa po białe runo. Najstarsze europejskie młyny papiernicze w świetle ekspertyzy przeprowadzonej  na potrzeby wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 2019 i 2020.

Wykład odbędzie się w środę 19.05.2021 o godź. 17:00 na platformie ZOOM
 

Podajemy link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1143338932827094?ref=newsfeed

Aby wziąć udział w wykładzie należy wypełnić formularz, który można pobrać pod linkiem:

https://forms.gle/pKnD4ZANto7mGma58

 

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 

 


KOMUNIKAT nr 2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zapraszają
do uczestnictwa w zdalnym wykładzie, który odbędzie się w środę 28 maja o godź. 17:00
na platformie ZOOM

 

 https://www.facebook.com/events/793424434921954

 

- dr Marcin Szyma (Instytut Historii Sztuki UJ) i dr hab. inż. arch. Jacek Czechowicz (Katedra Historii Architektury i Konserwacji PK) przedstawią temat:

Cyfrowe rekonstrukcje lektorium i kaplicy św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie.

 

*

 

Oddział Toruński SHS uprzejmie zaprasza na 12 konferencję z cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia": SOCREALIZM W TORUNIU: architektura, plastyka, bohaterowie”.

Termin: sobota, 8 maja 2021, o 10:00 – 15:00, link:

https://www.facebook.com/events/263682665402995

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 


KOMUNIKAT nr 9 z dnia 22 grudnia 2020

 

 

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA ORAZ ICH RODZINOM
SKŁADAMY ŻYCZENIA

SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
A TAKŻE DOBREGO ZDROWIA, SZCZĘŚCIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI
W NOWYM ROKU 2021.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 

 

 


KOMUNIKAT nr 8 z dnia 17 listopada 2020

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 listopada 2020 r. zmarł Samuel Gumiński,
wieloletni członek Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Msza święta żałobna i pogrzeb zostaną odprawione w Krakowie
w sobotę 21 listopada o godz. 13:00 na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

 

 

 

W nawiązaniu do informacji z Oddziału Toruńskiego SHS, podanej w naszym komunikacie nr 6,na temat 11. konferencji z cyklu Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia (Secesja w Toruniu: architektura
i plastyka, twórcy i dzieła), przypominamy, że będzie ona miała miejsce dnia 21 listopada 2020,
w godz. 10.00-15.00, on-line na Facebooku Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 


 

KOMUNIKAT nr 7 z dnia 12 listopada 2020

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 listopada 2020 r. zmarł prof. Olgierd Czerner, wieloletni członek Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Przez wszystkie lata swojej działalności zawodowej wykazywał się w Stowarzyszeniu niezwykłą aktywnością, zwłaszcza w sytuacjach związanych z architekturą i urbanistyką oraz problemami konserwatorskimi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 14 listopada we Wrocławiu - msza święta żałobna dla najbliższych – w kościele NMP o g. 9:00, pogrzeb – o g. 11:00 na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 


 

KOMUNIKAT nr 6 z dnia 29 października 2020

 

 

Informujemy, iż z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Zarząd Główny podjął decyzję
o odwołaniu LXIX Ogólnopolskiej sesji SHS
"HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA" planowanej na 19-20 listopada 2020 r.

 

Oddział Toruński SHS organizuje 11. konferencję z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia
pt. Secesja w Toruniu: architektura i plastyka, twórcy i dzieła.

Wydarzenie w TRYBIE ONLINE odbędzie się 21 listopada 2020 r. w godz. 10:00 – 15:00.

 

W związku z pandemią Zarząd Oddziału Wrocławskiego SHS nie organizuje – do odwołania – spotkań naukowych, ani objazdów zabytkoznawczych.

 


KOMUNIKAT nr 5 z dnia 9 września 2020

Przesyłamy wstępny program XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS Historia Sztuki jako instytucja, która odbędzie się w Warszawie, 19-20 listopada 2020 r.

Każdy oddział ma możliwość wyznaczenia jednego delegata do uczestnictwa w sesji. Zarząd Główny pokrywa koszty jednego noclegu  (18-19 XI  lub 19-20 XI) a koszty podróży delegata finansuje Oddział.
Zainteresowani sesją proszeni są o pilne zgłoszenie chęci uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres: robus@poczta.onet.pl
Proszę o wybór jednego noclegu. Decyduje kolejność zgłoszeń.


HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA
LXIX Ogólnopolska sesja SHS

Warszawa 19-20 listopada 2020 roku
Aula Akademii Sztuk Pięknych, Wybrzeże Kościuszkowskie 39 (stacja metra: "Centrum Nauki Kopernik")

 

19 listopada, czwartek

godz. 10:00

I. Historia i polityka

 • Mariusz Bryl, Potrzeby polskiej historii sztuki przed 100 laty: zgodny chór i głos odrębny
 • Elżbieta Kal, Realizm – walka klasowa – postęp, czyli o socrealistycznej koncepcji sztuki
 • Andrzej Szczerski, Rok Awangardy i historie alternatywne
 • Stanisław Czekalski, Historia sztuki w systemie 2.0 – gdzie jesteśmy?
 • Wojciech Włodarczyk, "Prywatność" - niechciany model kultury

II. Historia sztuki jako dyscyplina

 • Ryszard Kasperowicz, Classicorum veterum fragmenta? Lekcja Edgara Winda
 • Łukasz Rozmarynowski, Scjentyzm w historii sztuki: dotychczasowe osiągnięcia i niepowodzenia oraz możliwe perspektywy
 • Anna Markowska, Sztuka w domu czyli delegitymizacja scientia artis
 • Marta Leśniakowska, Ekonomia polityczna historii sztuki jako nauki stosowanej
 • Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bezludzkiej ziemi
 • Piotr Juszkiewicz, W poszukiwaniu fundamentów. Polska historia sztuki XX i XXI w. jako projekt modernistyczny
 • Jakub Banasiak, Tranzytologia, antykomunizm, efekt Foucault. W stronę historii historii sztuki polskiej (współczesnej) po 1989 roku (i co z tego wynika)
 • ks.bp. Michał Janocha, Nauczanie historii sztuki w seminariach duchownych

godz. 18:00 – rozdanie nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i nagrody im. prof. Jerzego
Łozińskiego

 

20 listopada, piątek

godz. 9:00

IV. Muzea, wystawy, zbiory

 • Agnieszka Murawska, O zawodzie muzealnika w kontekście misji muzeów. Refeksja historyczno-prawna
 • Piotr Rypson, Misja, narracja, klientelizm. Polskie muzea w czwartej dekadzie wolności
 • Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Jedność w różnorodności? Sztuka mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych w polskich muzeach
 • Gabriela Świtek, Centralny Plan Wystaw

V. Przestrzeń publiczna

 • Rafał Eysymontt, Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej
 • Waldemar Baraniewski, Czy przestrzeń publiczna ma właściciela?
 • Tadeusz Żuchowski, Pomnikowe potyczki historyka sztuki
 • Jakub Dąbrowski, Historyk sztuki między pomnikofilią a pomnikofobią
 • Robert Waszkiewicz, Bieżące problemy prawne na tle praktyki stosowania prawa o ochronie zabytków
 • Makary Górzyński, Instytucja, mgławice, punkty styczne i linie ognia. Działania i role społeczne historyków sztuki we współczesnym Kaliszu
 • Bartosz Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia
 • Paulina Korneluk, Spór o zieleń, spór o historię – powstanie Parku Miejskiego w Zamościu, jako początek myśli konserwatorskiej w mieście. Studium przypadku
 • Bernadeta Stano, Wskrzeszanie etosu pracy w przemyśle w kontekście degradacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
(Sekretarz Oddziału)

 

 


 

KOMUNIKAT nr 4 z dnia 24 kwietnia 2020-04-24

 

Przypominamy o XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS Historia Sztuki jako instytucja, która odbędzie się w Warszawie, 19-20 listopada 2020 r. (szczegóły były podane w komunikacie nr 11 z 2019 r.). Zgłoszenia referatów można przesyłać na adres Zarządu Głównego (shs@shs.pl) do 15 czerwca b.r.

Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu i Muzeum Etnograficzne w Toruniu organizują w dniach 14-16 października 2020 r. na konferencję Architektura drewniana w Polsce – standardy badań konserwacji. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia. Szczegóły i link zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://etnomuzeum.pl/konferencja-naukowa-architektura-drewniana-w-polsce/

 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Fundacja Naukowa "Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych", Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej
Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991), Bydgoszcz 17-18 września 2020 r.

Zaproszenie jest skierowane do historyków różnych specjalności, a w szczególności badaczy dziejów: medycyny, nauki, techniki, kultury oraz sztuki. Zamiarem organizatorów jest zakończenie tym samym cyklu konferencji naukowych poświęconych kwestii higieny na przestrzeni dziejów – od starożytności po schyłek XX w. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 320 zł. (dla uczestników studiów doktoranckich 280 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz punktowane wydawnictwo zawierające wygłoszone referaty (20 punktów MNiSW). Koszty noclegów i wyżywienia uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, że do druku będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane pod względem edytorskim.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 31 lipca 2020 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem (ok. 1500 znaków) proponowanego referatu.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

 


 

KOMUNIKAT nr 1 z dnia 12 stycznia 2020 r.

 

 

Zapraszamy wszystkich członków Wrocławskiego Oddziału SHS na Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału, które odbędzie się w sali nr 116 Muzeum Narodowego we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 5) we wtorek 17 marca b.r. o g. 16:30 (I termin; II termin – g. 16:45).

 

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Muzeum Architektury we Wrocławiu zapraszają na wykład dr Mirosławy Sobczyńskiej-Szczepańskiej (Instytut Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) Architektura zakonu trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, który odbędzie się w czwartek 27 lutego 2020 r. o g. 17:00 w Muzeum Architektury (ul. Bernardyńska 5).

Zaproszenie na wykład dr Mirosławy Sobczyńskiej-Szczepańskiej (Instytut Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) Architektura zakonu trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

 

Dyskusyjny Klub Książki Podróżniczej „Globtrotter“ zaprasza na pokaz multimedialny Michała Pieczki pt. W krainie tokaju i papryki, czyli wędrówki zabytkoznawcze po Węgrzech.
 

26-02-2020 (Środa), godz. 17:00 – 18:30

American Corner, II piętro.

Wstęp wolny!

 

Prelegent Michał Pieczka, historyk sztuki i miłośnik przyrody zaprosi tym razem słuchaczy do odbycia niezwykłej podróży po ziemi węgierskiej. Wspólnie odwiedzimy urokliwe prowincjonalne miasteczka i opactwa rozsiane wzdłuż błękitnej wstęgi Dunaju. Następnie udamy się do Budapesztu, by poznać zabytki i skarby tego królewskiego miasta.

 

Kontakt: American Corner
71 33-52-215

 

 

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa, Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów.

Bydgoszcz 23-24.04.2020 r.

 

Na prośbę Sekretarza Redakcji przesyłamy Call for Papers do czterech kolejnych numerów „Quart. Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławksiego“, które będą się ukazywać w 2020 i 2021 r.“

 

Nr 56 (czerwiec 2020): Podróżowanie i sztuka w Europie w XVII i XVIII wieku

Termin nadsyłania tekstów: 1 marca 2020

Numer ukaże się w 2. poł. czerwca 2020

Redaktor tematyczny numeru: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

 

Nr 57 (wrzesień): Pustki, braki i pominięcia w sztuce średniowiecznej

Termin nadsyłania tekstów: 5 czerwca 2020

Numer ukaże się w 2. poł. września 2020

Redaktorka tematyczna numeru: dr Agnieszka Patała

 

Nr 58 (grudzień 2020): Numer specjalny poświęcony pamięci Dra Andrzeja Jarosza

Termin nadsyłania tekstów: 2 września 2020

Numer ukaże się w 2. poł. grudnia 2020

Redaktorzy tematyczni numeru: dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Instytut Filologii Polskiej UWr)
i prof. dr hab. Waldemar Okoń

 

Nr 59 (marzec 2021): Praca deflacji: oduczanie, deskilling, epistemologie niewiedzy

Termin nadsyłania tekstów: 2 grudnia 2020

Numer ukaże się w 2. poł. marca 2021

    Redaktorka tematyczna numeru: prof. dr hab. Anna Markowska

 

Artykuł (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania
do 7 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej:
http://quart.uni.wroc.pl/wytyczne.html) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl zgodnie ze wskazanymi poniżej terminami. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.

Quart" to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Indeksowany w bazach ERIH+, CEJSH oraz BazHum. Nagrodzony grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych" MNiSW. Ujęty w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019 z 20 punktami. Numer bieżący do nabycia
w salonach sieci EMPiK. Numery archiwalne w bibliotekach oraz w formie zdigitalizowanej w serwisie Polona:
https://polona.pl/search/?query=quart.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

 

 


 

KOMUNIKAT nr 11 z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Andrzej Jarosz, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Dyrektor Muzeum Współczesnego, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UWr.

Ostatnie Pożegnanie odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kiełczowskiej 90
w środę 18 grudnia o g. 14:00.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA

 

W 1920 roku powołano Związek Polskich Historyków Sztuki. Badacze – w zakresie uprawianej dyscypliny – chcieli odpowiedzieć na problemy stojące przed odradzającym się państwem („Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 1923, t. 4). Dziś stajemy przed zagrożeniami, z których najważniejszym jest zepchnięcie historii sztuki do pozycji subdyscypliny nauk o sztuce. Ma to swoje praktyczne konsekwencje. Ale mamy też problemy z degradacją przestrzeni publicznej, porażkami konserwatorów w starciu z agresywną deweloperką, dyskusyjną polityką muzealną, a więc z obszarami w których historyk sztuki powinien zabierać głos. Dlatego Stowarzyszenie Historyków Sztuki, w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi historyków sztuki, postanowiło poświęcić ogólnopolską sesję naukową planowaną na 19-20 listopada 2020 roku w Warszawie, refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji.

Proponujemy dyskusję nad pięcioma tematami (poniżej przykładowe zagadnienia).
Oczekujemy ujęć ogólnych, ale także studiów przypadków:

 

I. HISTORIA
- status historii sztuki w II RP, PRL i III RP
- społeczny a państwowy model kultury w świetle reprywatyzacji i deakcesji
- historia sztuki w świetle różnic doświadczeń pokoleniowych
- programy i działalność publiczna innych stowarzyszeń związanych z dyscypliną

 II. POLITYKA
- demokratyczny mandat polityka a racje historyka sztuki
- historyk sztuki jako urzędnik
- samorząd uwłaszczony na zabytkach
- kultura jako konflikt interesów czy wspólnota
- własność a społeczne/polityczne powinności historii sztuki
- neoliberalizm, kulturowa lewica a nowa humanistyka

III. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
- przestrzeń publiczna – kto i o czym decyduje, rola historyka sztuki
- deweloper i zabytek – racje gospodarczo-społeczne i racje nauki
- polityka pamięci i pomniki – diagnozy i role historyka sztuki
- niematerialne dziedzictwo versus fizyczny obiekt
- wiara a piękno – historia sztuki w seminariach
- dwie perspektywy: Pałac Kultury i Pałac Saski

IV. MUZEA
- muzea jako argument polityczny
- muzea jako aparaty produkujące narracje historyczne
- czego uczą edukatorzy muzealni?
- granice ingerencji organizatora instytucji artystycznej

V. HISTORIA SZTUKI JAKO DYSCYPLINA
- historia sztuki jako projekt oświeceniowy i modernistyczny
- uniwersalizm nauki a wiedza umiejscowiona
- wewnętrzne przyczyny zacierania specyfiki i granic historii sztuki
- polityczne i społeczne konsekwencje nieostrych pojęć
- językowe determinanty historii sztuki
- historia sztuki w świetle reformy ustawowej „Konstytucja dla Nauki”

Zgłoszenia referatów (abstrakt) należy kierować do Zarządu Głównego SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27 (e-mail: shs@shs.pl), do dnia 15 czerwca 2020 r. O ostatecznym kształcie sesji zadecyduje komitet organizacyjny. Materiały sesji zostaną opublikowane w „punktowanym” tomie.

Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

Katedra Historii Architektury, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji: Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu Łódź 18-19 VI 2020.
Zgłoszenia (wraz z abstraktem – 1000 znaków) można przesyłać do 1 marca 2020 r. na adres mailowy: konferencja.wnetrza2020@gmail.com.). Szczegóły w załączniku / na stronie Oddziału Łódzkiego.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie zaprasza do udziału w sesji Warszawa 20-lecia: życie artystyczne i nowa tożsamość miasta, która odbędzie się w Warszawie w dniu 13 października 2020 r.
Konferencja Oddziału Warszawskiego SHS, planowana w stulecie Bitwy Warszawskiej – symboliczną datę ocalenia niepodległości – jest okazją do skupienia uwagi na życiu artystycznym Warszawy w okresie międzywojennym.
Propozycjie tematów wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków) proszę przesyłać do 10 lutego 2020 na adres mailowy biura Oddziału: ow.shs@shs.pl. Pytania można kierować do dr Katarzyny Nowakowskiej-Sito na adres: katarzyna.nowakowska-sito@muzhp.pl.
Szczegóły w załączniku / na stronie Oddziału Warszawskiego.

 

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA
SKŁADAMY ŻYCZENIA
ZDROWYCH I PEŁNYCH RADOŚCI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

A TAKŻE SUKCESÓW ZAWODOWYCH
ORAZ SZCZĘŚCIA W ŻYCIU PRYWATNYM W NOWYM ROKU 2020

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak


KOMUNIKAT NR 10 z dnia 28 listopada 2019 r.

Muzeum Architektury we Wrocławiu i Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają na wykład prof. UAM dr hab. Jarosława Jarzewicza (IHS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Kościół Mariacki w Starogardzie i problem architektury „brunsbergowskiej”. Wykład odbędzie się w czwartek 5 grudnia 2019 o g. 16:00 w Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5.

Organizatorzy zapraszają na kolejną “Sobotę w Ratuszu” – 30 listopada o g. 12:00 dr Arkadiusz Wojtyła opowie
o Życiu codziennym i niecodziennym we wrocławskich klasztorach barokowych.

W dniach 2-3 grudnia 2019 r. odbędzie się w Warszawie na Zamku Królewskim konferencja ICOMOS Nowe badania, materiały i technologie w ochronie i konserwacji zabytków. PROGRAM

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na sympozjum naukowe Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Sacrum i materia. Ekspresja i symbolika materiału w twórczości o charakterze sakralnym. Obrady sympozjum będą miały miejsce w Rzeszowie w dniach 5 – 6 grudnia 2019 roku w Sali Konferencjyjnej  Biblioteki Uniwersyteckiej w Rzeszowie przy ul. S.Pigonia 8. Towarzysząca sympozjum przygotowana wraz z Pracownią Badań nad Ikonosferą Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wystawa „ISTOTA RZECZY“ otworzona zostanie w dniu 5 grudnia o godz. 18.00 w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie ul. Zamkowa 4 (budynek Kurii). PROGRAM

Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i Opactwo Cystersów w Mogile organizują 28-29 maja 2020 VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów. Wystąpienia można zgłaszać do 31. XII 2019. Proponowany temat wraz z abstraktem (1000 znaków), dane teleadresowe i afiliację należy przesłać na adres biuromogila@gmail.com, lub pocztą na adres Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11, 31- 979 Kraków (z dopiskiem VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów).

Międzynarodowa konferencja naukowa w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego Magistro et amico – in memoriam odbędzie sie w Krakowie w dn. 17-18 października 2020 r.
Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest dr Kamilla Twardowska (ktwardowska@mnk.pl.)

Za Zarząd:

Izabela Żak


KOMUNIKAT NR 9 z dnia 13 listopada 2019 r.

 

Zarząd Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie naukowe w ramach cyklu prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia.

W czwartek 21 listopada 2019 r. o g. 14:30 kuratorka Barbara Andruszkiewicz oprowadzi po wystawie
Wyrzeźbiony Wrocław w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
(pl. Powstańców Warszaw 5, zbiórka w holu).

Zwracamy się do wszystkich członków naszego oddziału z prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi: 8 zł/miesięcznie (w tym: 5 zł obowiązkowa składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi: 4 zł/miesięcznie (w tym: 2,5 zł obowiązkowa składka członkowska + 1,5 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej).


W trosce o dobrą komunikację prosimy o informowanie o zmianach adresów mailowych oraz adresów zamieszkania /do korespondencji.

 

Za Zarząd:

Izabela Żak


KOMUNIKAT NR 8 z dnia 3 października 2019 r.

 

W Łodzi, w dniach 21-22 listopada b.r. odbędzie się LXVIII Ogólnopolskia Sesja SHS. Podobnie, jak w latach ubiegłych, każdy oddział ma możliwość wysłania jednego przedstawiciela, który będzie mógł uczestniczyć w sesji na koszt Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane są proszone o pilny kontakt mailowy z sekretarzem oddziału (i.zak3@wp.pl). Decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę o podanie, którymi noclegami są Państwo zainteresowani (Stowarzyszenie finansuje dwa noclegi w terminie od 20 do 23 października).

 

PROGRAM SESJI

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
sekretarz


KOMUNIKAT NR 7 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

 

Uczestnicy tegorocznego objazdu zabytkoznawczego na trasie: Wrocław – BouzovProściejówKroměřiž MosonmagyaróvárGyorPannonhalmaBudapesztWyszehrad – Szentendre – Wrocław w dniach 19-22 września 2019 proszeni są o wpłacenie pozostałej kwoty (po odliczeniu zadatku) z tytułów kosztów wycieczki (noclegi – jeden w Czechach, dwa – w Budapeszcie, śniadania i obiadokolacje). Wpłaty w wysokości 520 PLN (a dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 320 PLN) przyjmuje do 27 sierpnia nasz skarbnik, Robert Heś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Dział Dokumentów). Cena nie obejmuje kosztów biletów wstępów; informację na temat ich wysokości podamy we wrześniu.

Oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu 7-8 listopada 2019 roku organizują konferencję pt. Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera. Szczegóły na stronie http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/events/4142/

Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu organizuje w dniach 21-22 listopada 2019 konferencję Wokół warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…. Propozycje referatów można zgłaszać do 5 września br. Bliższe informacje warsztatartysty@onet.pl lub Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń.

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
sekretarz


KOMUNIKAT NR 6 z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie w ramach cyklu naukowego prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia. W czwartek 13 czerwca o g. 14:30 po wystawie „Dwa ołtarze” oprowadzi nas jej kurator, Jacek Witecki.

Muzeum Śląskie w Katowicach organizuje konferencję Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, poświęconą działalności muzeów w strefie szeroko rozumianego  pogranicza, nie tylko terytorialnego, geograficznego, historycznego, politycznego, kulturowego, lecz także pogranicza sztuki i nauki.

Miejsce obrad: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
Termin obrad:16-18 października 2019 r.
Języki obrad: angielski, polski. Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, główne wnioski itp.) należy przygotować w języku angielskim.
Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster.
Organizatorzy proszą o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości1500-1800 znaków (ze spacjami), w języku angielskim lub polskim do dnia 15 sierpnia 2019 r.

Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje sesję, której tematem jest Metal i metaloplastyka Art Deco w Polsce. Organizatorzy proszą o zgłaszanie tematów referatów dotyczących szeroko pojętego użycia metalu w architekturze, we wnętrzach, meblach ale także platerach i srebrach stołowych. Materiały sesyjne będą publikowane w kolejnym już VIII tomie, któremu patronuje Muzeum: „Art Deco w Polsce”. Książka będzie recenzowana.
Zgłoszenia wraz z abstraktami należy przesłać do 1.09.2019 na adres mailowy: aniamilosz@poczta.onet.pl
Obrady odbywać się będą w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku na przełomie listopada i grudnia 2019. Uczestnicy konferencji nie ponoszą żadnych opłat.
W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji:
Małgorzata Kurgan-Przybylska m.przybylska@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 328 lub Dawid Keller d.keller@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 386

Trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo
i Konserwatorstwo”. Więcej informacji na temat czasopisma oraz szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie internetowej: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/index
Artykuły prosimy składać elektronicznie na stronie czasopisma na Akademickiej Platformie Czasopism UMK:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
sekretarz


KOMUNIKAT NR 5 z dnia 9 maja 2019 r.

 

Zarząd Główny SHS organizuje w 2019 doroczne konkursy:
LXIV Konkurs im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettlaffa na prace naukowe (do 35 lat) członków Stowarzyszenia oraz
Nagrodę im. Profesora dr Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z zakresu historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.
W związku z powyższym prosimy o składanie propozycji z naszego Oddziału u członków Zarządu Oddziału do 10 czerwca br.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konfernecji Sztuki Nowoczesnej w Toruniu „Kształcenie i krytyka artystyczna w Europie środkowej i wschodniej w XX-XXI wieku“, która odbędzie się 9-11 października 2019 r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Językiem konferencji jest angielski. Szczegółowe informacje tutaj.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną  na adres: torun@world-art.pl
do 15 maja 2019.

22 maja o godzinie 11.00 w Sali Papieskiej w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu (ul. Mariacka 9) odbędzie się konferencja naukową „Historia, sztuka i wyzwania konserwatorskie w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu”. Szczegóły tutaj oraz na stronach: https://konferencjasandomierz.evenea.pl/;
https://www.facebook.com/events/1178137192357536/
Prosimy o dokonywanie rejestracji na wydarzenie na portalu: https://konferencjasandomierz.evenea.pl/ lub mailowo na adres: konferencjasandomierz@gmail.com

Instytut Historii Sztuki UWr oraz Muzeum UWr organizują konferencję naukową “CollectingAntiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century”, która odbędzie się 25-28 marca 2020 r. Szczegóły tutaj. Zgłoszenia wystąpień można nadsyłać do 15 lipca 2019 na adres: agata.kubala@uwr.edu.pl lub urszula.bonczuk-dawidziuk.@uwr.edu.pl

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
sekretarz


KOMUNIKAT NR 3 z dnia 12 marca 2019 r.

 

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na otwarcie wystawy Sol omnia regit (gmach główny UWr., Wieża Matematyczna) w środę 20 marca o g. 13:00.

 

Przekazujemy informacje na temat konferencji:

 

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu organizują 6-7 czerwca 2019 r. ogólnopolską konferencję naukową Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń. Zainteresowani są proszeni o przesłanie formularza do dnia 30 marca 2019 r. na adres sekretarza organizacyjnego Katarzyny Janickiej: pewuka@amu.edu.pl.

Koszt dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

 

Europejska Wspólnota Kultury zaprasza na konferencję, która odbędzie się na Zamku Czocha w okolicach Lubania w dniach 4-6 września 2019 r. Tematem wiodącym tegorocznej edycji EuCuComm 2019 są kościoły graniczne i ucieczkowe. Szczegółowe informacje na stronie: www.EuCuComm.eu .

Termin nadsyłania zgłoszeń referatów wraz z abstraktami – 25 marzec 2019.

 

Dyrekcja Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Czartoryscy i sztuka w dobie nowoczesności, która odbędzie się w dniach 19-20 IX 2019 r. w Krakowie.

Kontakt z sekretarzem konferencji (Natalia Koziara) na adres e-mail: nkoziara@mnk.pl

 

Czasopismo naukowe „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo" ogłasza nabór artykułów – szczegóły na stronie: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego SHS zwraca się do wszystkich członków z prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi: 8 zł/mies. (w tym: 5 zł obowiązkowa składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi:
4 zł/mies. (w tym: 2,5 zł składka obowiązkowa + 1,5 zł dobrowolna składka na FPK).

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

 


KOMUNIKAT NR 2 z dnia 21 lutego 2019 r.

 

Na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów w dniu 25 stycznia 2019 r. – kadencja 2019 – 2021 – został wybrany Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki:
Prezes – prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk, Wiceprezes – prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, Wiceprezes –
dr hab. Andrzej Betlej, Sekretarz generalny – dr Anna Sylwia Czyż, Skarbnik – dr Katarzyna Nowakowska-Sito, Członkowie Prezydium – dr hab. Hubert Kowalski, prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz.

Nasza Koleżanka, Maria Zwierz, ponownie została wybrana do Sądu Koleżeńskiego.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie w ramach cyklu naukowego prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia. W środę 6 marca o g. 14:30 po wystawie „Grupa Krakowska 1932-1937” w Pawilonie Czterech Kopuł oprowadzi nas jej kuratorka, Barbara Ilkosz.

 


Zapraszamy do uczestnictwa w objeździe zabytkoznawczym na trasie: Wrocław – BouzovProściejówKroměřiž MosonmagyaróvárGyorPannonhalmaBudapesztWyszehrad – Szentendre – Wrocław w terminie 19-22 września 2019 (jeden nocleg w Czechach, dwa – w Budapeszcie). Koszt wycieczki ze śniadaniami i obiadokolacjami (bez biletów wstępów) ok. 670 PLN przy 44 uczestnikach (dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich przewidywana dopłata wyniesie ok. 150-200 PLN). Osoby zainteresowane są proszone
o wpłacenie
zaliczki w wysokości 150 PLN (gotówką) do końca marca b.r. Wpłaty przyjmuje nasz skarbnik, Robert Heś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Dział Dokumentów).

 

Instytut Historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
w Krakowie organizują seminarium "Drewno, kamień, cegła. Badania technologiczne i historyczne. Perspektywy współpracy interdyscyplinarnej".

Środa 27 lutego, od godz. 11; Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, Wrocław, s. 309.

Program:

- dr inż. Daniel Wałach, mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska, (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
w Krakowie), "Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji zabytkowych"

- dr. hab. prof. U. Wr.  Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski),  „Badania historyczne, dendrochronologiczne i architektoniczne historycznej papierni w Dusznikach. Przykład współdziałania badaczy technik budowlanych i humanistów“

-  mgr Anna Babicka (Akademia Sztuk Pięknych Wrocław),  "Czynniki powodujące degradację drewna na przykładzie stanu zachowania elementów stropów drewnianych polichromowanych z pałacu w Gorzanowie, gm. Bystrzyca Kłodzka woj. Dolnośląskie"

- mgr Radosław Gliński (Uniwersytet Wrocławski ) „Wyniki badań architektonicznych w kamienicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31- 33 we Wrocławiu”

 

Na początku października 2019 roku Oddziały Warszawski i Łódzki SHS planują organizację konferencji
pt.
Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań, szcegółowe informacje pod adresem: tkanina.dziedzictwo@gmail.com

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału