ODDZIAŁ LUBELSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Grażyny 14/52, 20-605 Lublin, tel. 81 5338976 (po godz. 19.00)

 

 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy ostateczną wersję programu LXVI Ogólnopolskiej sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki "Sztuka pograniczy".
Obrady będą miały miejsce w Sali Kameralnej Centrum Spotkania Kultur, Pl. Teatralny 1 (przystanek 1003 – Ogród Saski 03, przy Alejach Racławickich).

Wszystkie noclegi dla uczestników, zarezerwowane są w hotelu Huzar, ul. Spadochroniarzy 9.

Komitet Organizacyjny

Lechosław Lameński
Elżbieta Błotnicka-Mazur
Marcin Pastwa

 

16 LISTOPADA (CZWARTEK) 2017

Sala Kameralna, poziom +2

 

8.30-9.00 rejestracja uczestników

9.00-9.15 powitanie i otwarcie konferencji

9.15-9.30 Marcin Pastwa (Lublin), referat wprowadzający

9.30-9.50 Krzysztof Cichoń (Łódź), Pogranicze zamglone i niemal bezludne. Z czym graniczy historia sztuki na powierzchni „orbis doctrinae”?

 

Lublin i okolice

 

9.50-10.10 Małgorzata Smorąg-Różycka (Kraków), Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów:nowe perspektywy badawcze

10.10-10.30 Adam Soćko (Poznań), Lublin – ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w pierwszej połowie XVI wieku

10.30-10.50 Hubert Mącik (Rzeszów), Nowożytne układy urbanistyczne miast lokowanych w XVI-XVII wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej

10.50-11.10 Paweł Sygowski (Lublin), Unicka drewniana, dwuwieżowa, barokowa cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kodeńcu na Lubelszczyźnie – ostatnia taka świątynia w Polsce

11.10-11.20 Tomasz Pieńkowski (Lublin), Dziedzictwo lubelskich ewangelików jako element wielo- kulturowej i wielowyznaniowej tożsamości Lublina (komunikat)

11.20-11.50 dyskusja

11.50-12.10 przerwa na kawę

 

Ikonografia na pograniczach

 

12.10-12.30 Zoltan Gyalókay, Malarstwo tablicowe 2 i 3 ćw. XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań

12.30-12.50 ks. Szymon Tracz (Kraków), Kilka uwag o gotyckim malarstwie na pograniczu śląsko- małopolskim w kontekście ostatnich odkryć konserwatorskich

12.50-13.10 Iwona Brandys (Jaworzno), Polskie „Maria Hilf”. Problem adaptacji i rozpowszechniania kopii obrazu „Wspomożycielki Chrześcijan” między Passawą a Lubinem

13.10-13.30 Maria Kazimiera Staniszewska (Kraków), Znaki na pograniczu. Kolumny maryjne na nowożytnym Spiszu – formy, ikonografia, funkcja

13.30-13.50 Agnieszka Gronek (Kraków), Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza

13.50-14.30 dyskusja

14.30-16.00 przerwa obiadowa

 

Ludzie i miasta

 

16.00-16.20 Rafał Eysymontt (Wrocław), Flandria, Walonia, Cesarstwo i Śląsk. Ludzie i miasta obszaru pogranicza

16.20-16.40 Agnieszka Piórecka (Kraków), Technika budowlana w średniowiecznej Serbii oraz na Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej jako przykład sztuki pograniczy

16.40-17.00 Andrzej Kozieł (Wrocław), Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów? Wojny śląskie (1740-1763), nowe granice Śląska i artyści

17.00-17.30 dyskusja

17.30-17.50 przerwa na kawę

 

Pogranicza dalekie

 

17.50-18.10 Artur Badach (Warszawa), Fenomen obecności malarstwa manierystycznego we wczesnorenesansowych kościołach we Florencji

18.10-18.30 Ewa Kubiak (Łódź), Herby w przestrzeni miejskiej Cusco, Maras i Juli. Manifestacja pozycji fundatorów i odzwierciedlenie struktury społecznej w wielokulturowym mieście kolo-nialnym peruwiańskiego Altiplano w okresie baroku

18.30-18.50 Łukasz Mikołaj Sadowski (Łódź),Alexandria ad Aegyptum”. Architektura europejska egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku

18.50-19.30 dyskusja

20.00 spotkanie koleżeńskie

(ogłoszenie wyników konkursów SHS)

 

17 LISTOPADA (PIĄTEK) 2017
Sala Kameralna, poziom +2

 

Regiony – miasta – ikonografia

 

9.00-9.20 Agnieszka Szykuła-Żygawska (Zamość), Bonawentura Losy de Losennau, inżynier, architekt i karto-graf węgierski końca XVIII wieku w Zamościu i Tarnowie

9.20-9.40 Paulina Korneluk (Wrocław), Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym

9.40-10.00 Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia między-wojennego w kościołach drewnianych Wielkopolski – między tradycją a nowoczesnością

10.00-10.20 Katarzyna Węglicka (Warszawa), Pińsk – miasto na pograniczu zjawisk kulturowych

10.20-10.40 Aleksander Łupienko (Warszawa), Przestrzeń dziewiętnastowiecznego Lwowa: obraz miasta pogranicza

10.40-11.10 dyskusja

11.10-11.30 przerwa na kawę

 

Relacje polsko-niemieckich obszarów językowych

 

11.30-11.50 Agnieszka Świętosławska (Łódź), W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji

11.50-12.10 Piotr Fiuk (Szczecin), Architektura wielokulturowego miasta. Kamienica czynszowa w Szczecinie – inspiracja zabudową stołecznego Berlina na przełomie XIX/XX wieku

12.10-12.30 Jarosław Mulczyński (Poznań), Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i 1 połowie XX wieku (do 1945 roku) – dwie drogi rozwoju

12.30-12.50 Aleksandra Krypczyk-De Barra (Kraków), „Tam twa ojczyzna, synu, gdzie się z komina kopci”. Górnośląskie pogranicze w twórczości Katowickiej Grupy Artystycznej

12.50-13.20 dyskusja

13.20-14.30 przerwa obiadowa

 

Artyści i krytycy współcześni wobec pograniczy

 

14.30-14.50 Agnieszka Kuczyńska (Lublin), Francusko-amerykańskie pogranicze. Przyczynek do historii recepcji surrealizmu w PRL-u

14.50-15.10 Marta Smolińska (Poznań), O dzieleniu. Niemiecko-polskie perspektywy artystyczne wobec wspólnej granicy

15.10-15.30 Bernadeta Stano (Kraków), Inwazja malarzy i rzeźbiarzy na Białostocczyznę. Wątki regionalne w centralnie planowanej akcji plenerowej okresu PRL-u

15.30-15.50 Grażyna Stojak (Rzeszów), Kryptonim „Marzyciele”. Walka Olgierda Łotoczko o za-chowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika

15.50-16.20 dyskusja

16.20-16.40 przerwa na kawę

16.40-17.00 Magdalena Howorus-Czajka (Gdańsk), Transgresja przestrzeni a graniczność ściany

17.00-17.20 Elżbieta Błotnicka-Mazur (Lublin), Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego

17.20-17.40 Weronika Kobylińska-Bunsch (Warszawa), Na pograniczu stylów i mediów: gest plastyczny w polskiej powojennej „fotografii miejsca”

17.40-18.00 dyskusja i podsumowanie konferencji

 


SZTUKA POGRANICZY
LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki
organizowana przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Lubelskiego

Lublin, 16-17 listopada 2017 roku

W 2017 roku przypada 700-lecie aktu lokacji miasta Lublin. Nie chcemy jednak skupiać się wyłącznie na bogatej i interesującej historii grodu nad Bystrzycą, a raczej jako gospodarze tegorocznej sesji, proponujemy namysł nad zjawiskami w sztuce, które wynikają z jego odrębności i swoistości, szczególnego usytuowania między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem (w kontekście zarówno polskim, jak i środkowoeuropejskim), na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych (handlowych, kulturowych, religijnych) od zawsze generującym różnorodne napięcia wynikające z intensyfikacji transgranicznych relacji. Lublin jako miejsce i przestrzeń kulturowa o charakterze tranzytowym, byłby zatem punktem węzłowym na mapie rysowanej przez współczesną naukę o sztuce, określającym zagadnienie, któremu chcemy poświęcić kolejną, doroczną sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki — sztukę pograniczy.

Przed niemal 40 laty Jerzy Ludwiński, absolwent lubelskiej historii sztuki, nomada i animator życia artystycznego, określając pole gry sztuki współczesnej, będące wynikiem działań uczestniczących w nich ludzi, pisał: „Tutaj na stykach różnych dziedzin działy się rzeczy najbardziej interesujące: tu krzyżowały się metody, traciły sens konwencje, powstawały nowe tendencje i gatunki sztuki takie jak poezja konkretna, landart, environment, happening, sztuka konceptualna, teatr otwarty. Czy ktoś potrafi dzisiaj powiedzieć, co jeszcze jest muzyką, albo plastyką albo teatrem? Czy da się bezbłędnie wyznaczyć granicę między sztuką a resztą rzeczywistości? Niektórzy twierdzą, że wszystko może być muzyką, poezją, teatrem, wszystko może być sztuką”.

Dziś, w epoce globalizmu, doświadczając labilności dawnych porządków oraz cyrkulacji pojęć i teorii, spróbujmy na nowo podjąć te pytania, także wobec sztuki dawnej. Wykorzystując zadomowione już w arsenale naszej dyscypliny kategorie, takie jak przestrzeń, miejsce, terytorium (zwrot przestrzenny), uzupełniając je o pojęcia pozwalające opisać dynamikę zjawisk w obszarze sztuki, na pograniczach i marginesach kultury, zastanówmy się wspólnie nad relacjami pomiędzy topografią a historią, związkami między doświadczeniami konkretnej przestrzeni kulturowej i biografiami artystów.

Uwzględniając problematykę regionalności, światowości czy transnarodowości, proponujemy następujące obszary tematyczne w ich wymiarze horyzonalnym i wertykalnym:

miasta wielokulturowe jako obszar przepływu idei, miejsce wymiany i konfrontacji;
relacja centrum – prowincja, problematyka tranzytu i promieniowania;

kolonizacja – dekolonizacja, geograficzne uwarunkowania transferu kulturowego;
globalizm – wernakularyzm, międzyprzestrzeń translacji kulturowej
aspekt temporalny pograniczy, zmienność, dynamika i zacieranie granic.

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Lechosław Lameński (lamenski@wp.pl)
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur (elamazur@kul.pl)
dr Marcin Pastwa (mpastwa@kul.pl)

Konferencja odbędzie się pod patronatem Miasta Lublin i przy współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL.

Zgłoszenia, zawierające skrót wystąpień wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją (formularz dołączony jest do listu intencyjnego) prosimy przesłać do 15 maja 2017 r. na adres mailowy: paragone@kul.pl (oficjalna skrzynka pocztowa Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL) lub pocztą na adres:

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
Instytut Historii Sztuki KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
z dopiskiem sztuka pograniczy – zgłoszenie.

Zgłoszenia zostaną poddane trybowi konkursowemu.

Harmonogram prac organizacyjnych:
do 15 maja 2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń,
do 15 czerwca 2017 r. – rozesłanie informacji o przyjęciu zgłoszeń,
do 15 września 2017 r. – wstępny program konferencji,
do 15 października 2017 r. – ostateczny program konferencji,
16-17 listopada 2017 r. – sesja SZTUKA POGRANICZY.

Udział w sesji jest bezpłatny a referentom zapewnione zostaną noclegi.

Przewidywana jest publikacja zredagowanych materiałów z konferencji w formie recenzowanej monografii naukowej.

Dokumenty do pobrania:  list ntencyjny      formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do Lublina!

 


Warszawa, 13 V 2016

Do Członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
zainteresowanych sztuką współczesną.

Drogie Koleżanki i Koledzy,
w połowie lat osiemdziesiątych przy Oddziale Warszawskim SHS działał Klub Sztuki Współczesnej SHS. W ramach działalności Klubu przygotowaliśmy cztery ogólnopolskie Seminaria Sztuki Współczesnej, m. in. dwa, które odbyły się na Zamku w Niedzicy. Materiały z Seminariów (Wokół rzeźby współczesnej i Autokomentarz artysty) zostały opublikowane jako Zeszyty Naukowe ASP (z.1/19/1987 i z. 2/20/1987).

Dziś chcielibyśmy nawiązać do tej formuły i stworzyć przy Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Klub Sztuki Współczesnej, jako niezależne forum badawcze, analityczne, doradcze, które zajęłoby się refleksją nad historią sztuki najnowszej oraz stanowiło zorganizowaną formę naszego uczestnictwa w różnych inicjatywach społeczno-kulturalnych.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki jako organizacja zawodowa, zapewnia nam organizacyjne wsparcie i pełną niezależność. Chcemy zachować otwartą formułe działalności, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zaproszenie do uczestnictwa w pracach reaktywowanego Klubu Sztuki Współczesnej.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: aga.duleba@gmail.com

 

Artur Badach
Waldemar Baraniewski

Wojciech Włodarczyk