das neue geld bitcoin kryptowährungen und blockchain verständlich erklärt best performing cryptocurrency 2020 cardano kryptowährung statistical analysis of cryptocurrencies what is hash rate in cryptocurrency

LVII KONKURS IM. KS. PROF. SZCZĘSNEGO DETTLOFFA

na prace naukowe młodych historyków sztuki

O patronie nagrody naukowej dla młodych członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia  lub w roku poprzedzającym.
W przypadku druku w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, a data jego wydrukowania.
W konkursie biorą również udział prace niepublikowane.
Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Pobierz regulamin konkursu — PDF

Regulamin konkursu

§1

Stowarzyszenie Historyków Sztuki organizuje doroczny Konkurs na najlepsze prace z dziedziny historii sztuki i dyscyplin pokrewnych, których autorami są członkowie Stowarzyszenia, którzy nie przekroczyli 35 lat.

§ 2

Udział w konkursie biorą prace drukowane w roku przyznania wyróżnienia lub w roku poprzedzającym. W przypadku druku pracy w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, a data jego wydrukowania. W konkursie biorą również udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.
Każdy członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki spełniający warunki podane w § 1 może zgłosić swą pracę.

§ 3

Wyróżnienia przyznaje Jury powoływane przez  Zarząd Główny co trzy lata, złożone z przedstawicieli różnych środowisk.
W przypadkach szczególnych Jury ma prawo dokooptować do swych prac rzeczoznawcę.

§ 4

Kwotę przeznaczoną na wyróżnienia w Konkursie ustala i wypłaca Zarząd Główny SHS. Wysokość poszczególnych wyróżnień ustala Jury. Może ono nie przyznać poszczególnych wyróżnień, czy też w jednej z grup przyznać tylko jedną lub nie przyznać wcale. Łącznie w obu grupach nie należy wyróżnić więcej niż pięć osób.

§ 5

Zarządy Oddziałów  winny nadesłać listy prac, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie. Jury bierze pod uwagę prace wytypowane przez Zarządy Oddziałów, jak i nie wytypowane a znane Jury. Osobno Jury rozpatruje  prace nadesłane w maszynopisie. Dla poszerzenia wyboru prac Zarząd Główny będzie się zwracał do dyrektorów instytutów i katedr historii sztuki o nadsyłanie prac do wyróżnień z zachowaniem warunków podanych w § 1. Otrzymany materiał Zarząd Główny będzie przekazywać Jury.

§ 6

Zarząd Główny podaje do wiadomości skład Jury oraz wysokość kwoty przeznaczonej na wyróżnienia  do dnia 15 kwietnia każdego roku. Propozycje Zarządów Oddziałów, jak również prace w maszynopisie oraz wnioski instytucji wymienionych w § 5 winny być nadesłane na ręce przewodniczącego Jury, na adres Sekretariatu Konkursu przy Zarządzie Głównym SHS do dnia 30 lipca każdego roku.

§ 7

Jury przedstawia swe decyzje Zarządowi Głównemu SHS na jesiennym zebraniu plenarnym. Zarząd Główny ogłasza wyniki konkursu na najbliższej konferencji naukowej bądź Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia.

§ 8

Orzeczenie Jury składane Zarządowi Głównemu SHS,  przyznające wyróżnienia powinno zawierać pisemne uzasadnienie.

§ 9

Posiedzenia Jury powołuje przewodniczący Jury w miarę potrzeby.
Koszty przejazdów i noclegów członków Jury na posiedzenia i uroczystość wręczenia nagród pokrywa Zarząd Główny SHS

 


 

NAGRODA IM. PROF. JERZEGO Z. ŁOZIŃSKIEGO
na prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katologowym

Pobierz regulamin konkursu – PDF

Regulamin nagrody

§ 1

Stowarzyszenie Historyków Sztuki ustala coroczną nagrodę im. prof. dr Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym, których autorami są członkowie Stowarzyszenia.

§ 2

Nagrodę przyznaje 5-cio osobowe Jury powołane przez Zarząd Główny co 3 lata.

§ 3

Kwotę przyznaną na nagrodę ustala Zarząd Główny. Wysokość nagrody ustala Jury.

§ 4

Zarządy Oddziałów winny nadsyłać wnioski do nagrody w terminie do 30 lipca każdego roku na adres Zarządu Głównego.
Jury rozpatruje wnioski przedstawione przez Oddziały, jak również inne, np. zgłoszone przez dyrektorów instytutów i katedr historii sztuki (z zachowaniem warunków podanych w § 1 ).

§ 5

Jury przedstawia swe decyzje w postaci protokołu zawierającego pisemne uzasadnienie na jesiennym posiedzeniu plenarnym lub Prezydium Zarządu Głównego.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody następuje na corocznej ogólnopolskiej sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki.


 

Regulamin konkursu im. prof. Kingi Szczepkowskiej Naliwajek Zarządu Oddziału Warszawskiego SHS
za prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich

Pobierz regulamin konkursu — PDF

Regulamin konkursu im. prof. Kingi Szczepkowskiej Naliwajek Zarządu Oddziału Warszawskiego SHS
za prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich

§1

Doroczny konkurs jest organizowany przez O/W SHS oraz niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§2

Prace mogą przedstawiać studenci II, III, IV roku uczelni warszawskich. Prace konkursowe, o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie) muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie są eseje, krytyka artystyczna i przeglądy literatury.

§3

Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września b.r. w biurze O/W SHS.

§4

Skład jury stanowią: prezes O/W SHS i po jednym przedstawicielu niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach jury może dokooptować jeszcze dwóch członków.

§5

Rozstrzygnięcie konkursu następuje 31 października każdego roku. Do tego dnia jury przedstawia swe decyzje i protokół zawierający pisemne uzasadnienie. Wysokość nagrody ustala i wypłaca Zarząd O/W SHS.

§6

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbywa się na dorocznej ogólnopolskiej sesji SHS. Laureat jest zaproszony do przedstawienia nagrodzonej pracy na zebraniu naukowym w Oddziale Warszawskim SHS, na które będą zaproszeni pracownicy i studenci Instytutów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.