ODDZIAŁ POZNAŃSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań, tel./fax 61 8524087
www.shs.poznan.pl, e-mail:  shspoz@shs.poznan.pl

KOMUNIKAT NR 03/17

WYKŁAD PROF. M. OMILANOWSKIEJ
Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM
dr hab. Piotr Korduba zaprasza na wykład prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej zatytułowany Architecture now – co chcielibyśmy światu opowiedzieć o Polsce współczesną architekturą.
22.03. g. 17:00, Collegium Novum, sala C2

FOLIA HISTORIAE ARTIUM
Redakcja Folia Historiae Artium informuje, że 14 tom pisma ukazał się po raz pierwszy zarówno
w wersji drukowanej, jak i cyfrowej i jest dostępny na stronie czasopisma http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/folia-historiae-artium/biezacy-numer
oraz na stronie Biblioteki Uniwersytetu w Heidelbergu http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha

KONFERENCJE
16-17.03. Instytut Historii Sztuki UKSW i Oddział Warszawski SHS zapraszają na sesję naukową Wędrowanie sztuki.
Program dostępny jest na stronie www.shs.pl/?page_id=5886

17-18.03. Oddział Krakowski SHS zaprasza do udziału w II Seminarium Krakowskim im. Prof. Mieczysława Porębskiego Kontrowersje wokół pomników.
Program dostępny jest na stronie http://shskrakow.pl/komunikat-22017

17-18.10. Muzeum Narodowe w Krakowiei Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Powrót Czapskiego.
Szczegóły dostępne są na stronie http://nimoz.pl/pl/aktualnosci/informacje/powrot-czapskiego

 

LXVI OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA SHS
SZTUKA POGRANICZY, LUBLIN 16-17.11.

W 2017 roku przypada 700-lecie aktu lokacji miasta Lublin. Nie chcemy jednak skupiać się wyłącznie na bogatej i interesującej historii grodu nad Bystrzycą, a raczej jako gospodarze tegorocznej sesji, pro­ponujemy namysł nad zjawiskami w sztuce, które wynikają z jego odrębności i swoistości, szczególnego usytuowania między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem (w kontekście zarówno polskim, jak i środkowo- europejskim), na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych (handlowych, kulturowych, religijnych) od zawsze generującym różnorodne napięcia wynikające z intensyfikacji transgranicznych relacji. Lublin jako miejsce i przestrzeń kulturowa o charakterze tranzytowym, byłby zatem punktem węzłowym na mapie rysowanej przez współczesną naukę o sztuce, określającym zagadnienie, któremu chcemy poświęcić kolejną, doroczną sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki — sztukę pograniczy.
Przed niemal 40 laty Jerzy Ludwiński, absolwent lubelskiej historii sztuki, nomada i animator życia arty­stycznego, określając pole gry sztuki współczesnej, będące wynikiem działań uczestniczących w nich ludzi, pisał: „Tutaj na stykach różnych dziedzin działy się rzeczy najbardziej interesujące: tu krzyżowały się metody, traciły sens konwencje, powstawały nowe tendencje i gatunki sztuki takie jak poezja konkretna, landart, environment, happening, sztuka konceptualna, teatr otwarty. Czy ktoś potrafi dzisiaj powiedzieć, co jeszcze jest muzyką, albo plastyką albo teatrem? Czy da się bezbłędnie wyznaczyć granicę między sztuką a resztą rzeczywistości? Niektórzy twierdzą, że wszystko może być muzyką, poezją, teatrem, wszystko może być sztuką”.
Dziś, w epoce globalizmu, doświadczając labilności dawnych porządków oraz cyrkulacji pojęć i teorii, spróbujmy na nowo podjąć te pytania, także wobec sztuki dawnej. Wykorzystując zadomowione już
w arsenale naszej dyscypliny kategorie, takie jak przestrzeń, miejsce, terytorium (zwrot przestrzenny), uzupełniając je o pojęcia pozwalające opisać dynamikę zjawisk w obszarze sztuki, na pograniczach i marginesach kultury, zastanówmy się wspólnie nad relacjami pomiędzy topografią a historią, związkami między doświadczeniami konkretnej przestrzeni kulturowej i biografiami artystów.
Zgłoszenia, zawierające skrót wystąpień wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją należy przesłać do 15.05. na adres paragone@kul.pl lub pocztą na adres: Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, Instytut Historii Sztuki KUL Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem sztuka pograniczy – zgłoszenie. Zgłoszenia zostaną poddane trybowi konkursowemu.

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


KOMUNIKAT NR 02/17

KONFERENCJE

11-14.10. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy współpracy z Katedrą Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Historyków Sztuki organizuje 25. Konferencję Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów zatytułowaną Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona – Konserwacja – Rewitalizacja.

Bloki tematyczne:

Urbanistyka, architektura i sztuka w procesie przemian ku społeczeństwu postindustrialnemu [Podobieństwa i różnice procesu deindustrializacji w różnych miastach wzgl. regionach Europy; czasowe przesunięcia wynikające z trwania przemysłowych mechanizmów w krajach socjalistycznych]

Miasto przemysłowe jako kulturowe dziedzictwo – kwestie teoretyczne [Wartość zabytkowa: od odrzucenia do akceptacji i ochrony konserwatorskiej dziedzictwa przemysłowego, Problemy badawcze historycznej architektury industrialnej]

Wyzwania wobec zachowania i rewitalizacji dziedzictwa postindustrialnego [Rewitalizacja postprzemysłowych zespołów przez nadawanie im nowych funkcji, Problemy praktyki konserwatorskiej: dokumentowanie historycznej substancji (architektura, wnętrza, wyposażenie techniczne) i konserwacja uwzględniająca nowe wykorzystanie, Aktualizacja wzgl. rewizja zespołów urbanistycznych z czasów industrialnych we współczesnym rozwoju miasta, Współczesne wzornictwo przemysłowe jako kontynuacja dorobku epoki industrialnej]

Pośrednictwo – waloryzacja postindustrialnego dziedzictwa przemysłowego: koncepcje i strategie

[Poprzemysłowe krajobrazy industrialne we współczesnych mediach, Obecność dziedzictwa postindustrialnego w świadomości społecznej: muzealizacja, aktywizacja turystyki, kultura przemysłowa jako czynnik budowania image'u i marketingu, Poprzemysłowe regiony jako obszary aktywności społecznej]

Obok referatów tematycznych (czas ref. 20 min) planowana jest także tzw. giełda informacyjna Grupy roboczej, na której można przedstawić aktualnie się odbywające, realizowane indywidualne wzgl. instytucjonalne projekty badawcze dotyczące historii sztuki i ochrony zabytków dotyczące tzw. wspólnego dziedzictwa Polaków i Niemców (komunikaty, czas ref. 10 min.). Przewidywane języki konferencyjne: polski i niemiecki.

Propozycje referatów względnie komunikatów (nie publikowanych i nie ogłaszanych do tej pory) zawierające imię, nazwisko, tytuł wystąpienia oraz abstrakt o objętości ok. 2400 znaków ze spacjami wraz z krótkim CV zawierającym informacje na temat dotychczasowej aktywności naukowej prosimy przesłać do dnia 10.03. na adres: konferencja2017@cmwl.pl

INFORMACJE

Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o trwającym naborze na listę rzeczoznawców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O wpis mogą się ubiegać osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy, posiadające co najmniej 10-letnia praktykę w wykonywaniu zadań w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami.
Dziedziny, w których mogą być powołani rzeczoznawcy, wymagania stawiane kandydatom oraz tryb składania wniosków określone są w Rozporządzeniu Ministra Kultury z 10.05.2004, Dziennik Ustaw 2004, nr 124, poz. 1302.

Wnioski nalezy składać do dnia 1.03. na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

W związku z przypadkami zwrotu kierowanej do Członków Oddziału korespondencji, tak wysyłanej pocztą tradycyjną jak i drogą mailową, prosimy o uaktualnienie danych adresowych. Dlatego ten komunikat rozsyłany jest do wszystkich oboma tymi kanałami.

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 04/16

 

SPOTKANIA
12.10. (środa), godz. 16 Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Poznaniu zaprasza na zebranie naukowe, podczas którego dr Adam Soćko wygłosi referat Programy heraldyczne w dekoracji kościołów parafialnych w Kraśniku i Chodlu.
Spotkanie odbędzie się w Collegium Historicum Novum, ul. Umultowska 89D sala 3.132.

 

20.10.16 (czwartek), godz. 16:00 zapraszamy do kościoła Katarzynek (dzisiaj Selezjanów) przy ul. Masztalarskiej na spotkanie poświęcone wynikom prowadzonych w nim badań architektonicznych, które przedstawi kol. Jerzy Borwiński.

 

22.10.16, (sobota), godz. 8:30 Oddział Poznański SHS organizuje wyjazd do Rogalina. Po pałacu i galerii oprowadzi nas dr Ewa Leszczyńska.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do dnia 14.10. do pani Moniki Siwczak, tel. 724 280 535. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w wyjeździe decydować będzie kolejność zgłoszeń. Koszty przejazdu dla członków SHS pokrywa Oddział.

 

KONFERENCJE
14-15.10. Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach organizuje konferencję naukową z okazji 800-lecia fundacji Opactwa poświęconą dziejom, kulturze i sztuce benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie.
Program dostępny jest na stronie: http://ihszik.whidk.upjp2.edu.pl

 

22.10. Oddział Toruński SHSi, WBP Książnica Kopernikańska, Centrum Dialogu w Toruniu oraz kuratorzy Festiwalu TORMIAR zapraszają do udziału w konferencji Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa XX wieku w Polsce. Konferencja poświęcona będzie polskiej architekturze mieszkaniowej oraz mieszkalniczym ruchom spółdzielczym w XX wieku. Konferencja będzie okazją do przeglądu stanu badań i poszukiwania nowych kontekstów dla funkcjonowania urbanistyki i budownictwa mieszkaniowego w społecznych, gospodarczych i historyczno-artystycznych realiach XX wieku.

 

24-25.10. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Kardynała S.Wyszyńskiego, organizują konferencję zatytułowaną Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Architektura jako element krajobrazu.
Szczegóły na stronie: https://pche6.wordpress.com

 

INFORMACJE
Zarząd Oddziału oczekuje na propozycje wystąpień podczas zebrań naukowych.

 

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom za regularne opłacanie składek członkowskich.

 

Przypominamy, że od września Biuro Oddziału czynne jest we wtorki, środy i czwartki w godzinach 11:00-14:00.
W pozostałe dni pani Monika Siwczak pełni dyżur telefoniczny 724 280 535.

 

Sekretarz Oddziału
Zofia Kurzawa

 


KOMUNIKAT NR 03/16

SPOTKANIA
27. 05. (piątek) o godz. 17.15 zapraszamy do wspólnego obejrzenia w Muzeum Narodowym wystawy Imagines Medii Aevi, po któtej oprowadzi nas jej kurator kol. Adam Soćko.

SESJE
2-3. 06. Oddział Górnośląski zaprasza na sesję naukową Oblicza sztuki Górnego Śląska w latach 1945-1975. Program dostępny jest na stronie http://www.shs.pl/?page_id=1102

14-15. 10. Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach organizuje konferencję naukową z okazji 800-lecia fundacji Opactwa poświęconą dziejom, kulturze i sztuce benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie.
Zgłoszenia i informacje pod adresami: staniatki@upjp2.edu.pl lub: jozef.skrabski@gmail.com

24-25. 10. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego, organizują konferencję zatytułowaną Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Architektura jako element krajobrazu.
Szczegóły i zgłoszenia pod adresem: pche6conference@gmail.com oraz na stronie: https://pche6.wordpress.com

INFORMACJE

Drogie Koleżanki i Koledzy, w połowie lat osiemdziesiątych przy Oddziale Warszawskim SHS działał Klub Sztuki Współczesnej SHS.W ramach działalności Klubu przygotowaliśmy cztery ogólnopolskie Seminaria Sztuki Współczesnej, m. in. dwa, które odbyły się na Zamku w Niedzicy. Materiały z Seminariów (Wokół rzeźby współczesnej i Autokomentarz artysty) zostały opublikowane jako Zeszyty Naukowe ASP (z.1/19/1987 i z. 2/20/1987).
Dziś chcielibyśmy nawiązać do tej formuły i stworzyć przy Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Klub Sztuki Współczesnej, jako niezależne forum badawcze, analityczne, doradcze, które zajęłoby się refleksją nad historią sztuki najnowszej oraz stanowiło zorganizowaną formę naszego uczestnictwa w różnych inicjatywach społeczno-kulturalnych.
Stowarzyszenie Historyków Sztuki jako organizacja zawodowa, zapewnia nam organizacyjne wsparcie i pełną niezależność. Chcemy zachować otwartą formułę działalności, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zaproszenie do uczestnictwa w pracach reaktywowanego Klubu Sztuki Współczesnej.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: aga.duleba@gmail.com 
Artur Badach, Waldemar Baraniewski

Redakcja rocznika Folia Historiae Artium. Seria Nowa z przyjemnością informuje, że po kilkuletniej przerwie ukazał się nowy, trzynasty już tom tego czasopisma, w nieco zmienionej, atrakcyjnej szacie graficznej. Można w nim znaleźć artykuły o witrażach katedry we Włocławku, sklepieniu chóru katedry na Wawelu, nagrobku Władysława Jagiełły, arrasach wawelskich, ikonografii świętych władców w Europie Środkowej oraz o programie treściowym kościoła św. Anny w Krakowie, a także wspomnienie o śp. profesorze Mieczysławie Porębskim.
Czasopismo można zamówić w Wydawnictwie Polskiej Akademii Umiejętności (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków; tel.: 12 424-02-02, 12 424-02-12; fax: 12 422-54-22; e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl).

W dniach 24 i 31.05. oraz 2.06. Biuro Oddziału będzie nieczynne.

Sekretarz Oddziału
Zofia Kurzawa