ODDZIAŁ GDAŃSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 47, 80-831 Gdańsk, tel./fax 58 5512266

www.shsgdansk.pl

Warszawa, 13 V 2016

Do Członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
zainteresowanych sztuką współczesną.

Drogie Koleżanki i Koledzy,
w połowie lat osiemdziesiątych przy Oddziale Warszawskim SHS działał Klub Sztuki Współczesnej SHS. W ramach działalności Klubu przygotowaliśmy cztery ogólnopolskie Seminaria Sztuki Współczesnej, m. in. dwa, które odbyły się na Zamku w Niedzicy. Materiały z Seminariów (Wokół rzeźby współczesnej i Autokomentarz artysty) zostały opublikowane jako Zeszyty Naukowe ASP (z.1/19/1987 i z. 2/20/1987).

Dziś chcielibyśmy nawiązać do tej formuły i stworzyć przy Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Klub Sztuki Współczesnej, jako niezależne forum badawcze, analityczne, doradcze, które zajęłoby się refleksją nad historią sztuki najnowszej oraz stanowiło zorganizowaną formę naszego uczestnictwa w różnych inicjatywach społeczno-kulturalnych.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki jako organizacja zawodowa, zapewnia nam organizacyjne wsparcie i pełną niezależność. Chcemy zachować otwartą formułe działalności, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zaproszenie do uczestnictwa w pracach reaktywowanego Klubu Sztuki Współczesnej.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: aga.duleba@gmail.com

 

Artur Badach
Waldemar Baraniewski

Wojciech Włodarczyk

 


 

Gdańsk, 28 I 2016 r.

Komunikat 1/2016

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
z prawdziwą dumą chcielibyśmy poinformować, że 30 grudnia 2015 roku nasz Kolega – Wiesław Gierłowski, na podstawie decyzji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego został odznaczony za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości. Tego samego dnia otrzymał również medal pamiątkowy „Obrońcy Ojczyzny 1939–1945”. Gratulujemy!!!
               Order Krzyża Niepodległości jest piątym w kolejności państwowym odznaczeniem cywilnym, nadawanym osobom, które w latach 1939–1945 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwo Polskiego. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku i jest kontynuacją Krzyża Niepodległości ustanowionego 29 października 1930 roku.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom, którzy 21 stycznia 2016 roku przybyli i zaszczycili swoją obecnością promocję książki pt. „Nowoczesność w sztuce i w myśli o sztuce na Pomorzu od XIX do XXI wieku”, wydaną przez nasze Stowarzyszenie pod redakcją dr. Jacka Bielaka i dr. hab. Józefa Tarnowskiego. Szczególnie dziękujemy obu redaktorom za doprowadzenie wydania książki do szczęśliwego finału.
Do chwili uruchomienia sprzedaży naszych wydawnictw w sklepiku Domu Uphagena, książka będzie do nabycia podczas zebrań Oddziału w cenie 29 zł za egzemplarz.

 

Z przyjemnością informujemy, że w Muzeum Sopotu otwarto wystawę pt. „Hanna Żuławska (1908-1988). Twórcy i założyciele szkoły sopockiej”. Seria wystaw została zapoczątkowana przez Koleżankę Małgorzatę Buchholz-Todoroską. Pomysłodawcą
i kuratorem obecnej wystawy jest nasz Kolega – Andrzej Zagrobelny. Wystawę można oglądać do 31 marca 2016 roku.

 

Od maja 2015 roku nasz Oddział brał udział w proteście przeciwko zniszczeniu wielkoformatowej abstrakcyjnej kompozycji wykonanej w 1957 roku przez Annę Fiszer z zespołem (Barbara Massalska i Stanisław Mizerski), znajdującej się na zachodniej elewacji kina „Neptun“ (dawnego kina „Leningrad“) przy ul. Długiej 57–58. Między innymi dzięki naszym staraniom mozaika zostanie rozebrana i złożona w składnicy konserwatorskiej.
       Nowym dysponentem mozaiki, obecnie mocno przybrudzonej, jest Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych z Wrzeszcza, z którą będziemy szukać nowego miejsca jej ekspozycji. Najpełniejszą relację z konferencji poświęconej obronie mozaiki, która odbyła się 20 stycznia 2016 roku, znajdą Państwo tu: http://ibedeker.pl/…/mozaika-anny-fiszer-tematem-konferenc…/


 

Następne zebranie Oddziału, połączone z zebraniem gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, zostało zaplanowane jak zwykle w Domu Uphagena 25 lutego 2016 roku (czwartek). Będzie poświęcone kontrowersyjnym działaniom (artystycznym?, konserwatorskim?, rewitalizacyjnym?, estetyzującym?), wbrew naszym protestom wykonanym i kontynuowanym na fasadach kamienic przy ul. Ogarnej i Szerokiej w Gdańsku. Zostały one „ozdobiane” ahistorycznymi, czasami „neogdańskimi”, naiwnymi w treści, a czasami po prostu prymitywnymi wielkoformatowymi malowidłami, zacierającymi naturalne podziały architektoniczne.


 

Informujemy o interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce”, poświęconą problematyce:
a) szeroko rozumianej sztuce wernakularnej (ludowej, regionalnej, nieprofesjonalnej), obejmującej budownictwo, zdobnictwo, rzemiosło, język i literaturę, muzykę, taniec, stroje;

b) historii odkrywania i badania sztuki wernakularnej przez twórców kultury „wysokiej” i zajmujących się nią badaczy;
c) sztuce neowernakularnej, tj. sztuce „wysokiej” i „popularnej” inspirowanej sztuką wernakularaną;
d) przekonaniom towarzyszącym sztuce wernakularnej i neowernakularnej.
           Organizator zaproszenie kieruje do architektów, estetyków, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, muzykologów oraz przedstawicieli innych specjalności zainteresowanych problematyką konferencji.
          Nad sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi czuwa Rada Programowa w składzie: dr hab. Elżbieta Kal, prof. AP (Akademia Pomorska), dr hab. Jakub Szczepański, prof. PG (Politechnika Gdańska), dr hab. Józef Tarnowski (Uniwersytet Gdański) i dr arch. Piotr Winskowski (Politechnika Krakowska). Patronat instytucjonalny nad konferencją obejęła Akademia Pomorska w Słupsku oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska.
Konferencja odbędzie się w dniach 18–19 kwietnia 2016 roku w Ustce oraz w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do dnia 28 lutego 2016 roku na adresy:
konferencja.wernakularyzm@apsl.edu.pl lub Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22 a (z dopiskiem: konferencja – wernakularyzm).
        Koszt uczestnictwa wynosi: 250 zł dla uczestników zamiejscowych, 150 zł dla miejscowych i obejmuje: nocleg w Ustce oraz dwa obiady, śniadanie i poczęstunek w przerwach obrad. Wpłat prosimy dokonywać na konto uczelni nr: 62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22 a, z dopiskiem w treści wpłaty: konferencja – wernakularyzm, subkonto 249 – 528.
     Materiały z konferencji zostaną opublikowane w recenzowanej antologii.
Inne ważne szczegóły na stronie Instytutu Polonistyki AP: http://polonistyka.apsl.edu.pl/ (w zakładce: INSTYTUT → Działalność naukowa).

 

Informujemy, że w dniach 18–19 maja 2016 roku w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w Katowicach odbywać się będzie sesja naukowa pt. „Miasta w kontekście wielkich i małych narracji”, poświęcona narracjom rozwijanym w kontekście miasta. Badacze zainteresowani wygłoszeniem referatu proszeni są o przysyłanie krótkiego streszczenia planowanej wypowiedzi (1000 znaków) na adres organizatorki konferencji dr hab. Irmy Koziny: irma1-1964@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 roku.
              Zasadniczym celem badawczym spotkania jest prezentacja różnorodności ujęć narracyjnych traktujących o miastach w perspektywie wielu różnych dyscyplin naukowych. Zazwyczaj narracje towarzyszące kontekstom miejskim formułowane są w środowiskach zajmujących się planowaniem miast, ich funkcjonowaniem, rolą społeczną, estetyką i kreacją artystyczną inspirowaną fenomenem miejskości. Punktem wyjścia do zakreślenia wiodącego tematu niniejszej konferencji stała się identyfikowana przez teoretyków modernizmu i postmodernizmu kwestia ujmowania rzeczywistości w kontekście tak zwanych wielkich narracji (opowieści o postępującej emancypacji rozumu i wolności) oraz małych, odnoszących się do zmieniających się uwarunkowań lokalnych. Organizatorzy konferencji postanowili rozważyć zasadność postrzegania miast w kontekście wielu różnorodnych możliwych narracji, zarówno tych globalnych jak też tych mniejszych, traktujących o inicjatywach zbiorowości lub nawet jednostek.

    Planowane są następujące sekcje tematyczne:

  1. Narracje miejskie konstruowane w kontekście planistycznym (teorie towarzyszące zakładaniu miast i kreowaniu ich substancji architektonicznej);

  2. Opowieści miejskie konstruowane przy użyciu terminów: transformacja, stabilizacja, rozwój i upadek, stosowanych jako pojęcia do analizy dziejów i sposobu istnienia miasta;

  3. Narracje posługujące się ideami rozwijanymi wokół takich pojęć, jak: pragmatyzm tkanki urbanistycznej, estetyka i sztuka w mieście, związane z tworzeniem koncepcji dotyczących dbałości o sprawne funkcjonowanie miast, estetyzacji ich przestrzeni i jej użytkowania jako obszaru rozwijania wypowiedzi artystycznych.

W związku z rezygnacją z pobierania opłaty konferencyjnej nie planuje się refundacji kosztów wynikających z dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestników.
       Na podstawie przedstawionych wystąpień przygotowana zostanie w przyszłości publikacja, w której zamieszczone zostaną wybrane przez redakcję tomu pokonferencyjnego wątki szczególnie istotne dla kwestii rozważanych w toku obrad. Planuje się również organizację wycieczki prezentującej wybrane narracje miejskie Katowic.

 

Informujemy, że Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zapraszają do udziału
w konferencji naukowej pt. „Sztuka dawnego Opola”, która odbędzie się 29–30 września 2016 roku.
       Celem spotkania jest zebranie obecnego stanu wiedzy o dokonaniach artystycznych na terenie Opola w jego dawnych, lokacyjnych granicach (z przedmieściami, w tym z monastycznym suplementem miasta, jakim było opactwo Norbertanek w Czarnowąsach), jak i rozrastającego się Opola doby industrialnej. Interesują nas monografie zabytków i ich zespołów, opracowania na temat artystów, studia z zakresu treści i funkcji ideowych sztuki, ujęcia problemowe pokazujące dokonania opolskie na szerokim tle, w tym referaty zarówno historyków sztuki, jak i archeologów, etnologów i historyków czy religioznawców lub przedstawicieli innych pokrewnych dyscyplin. Oczekiwanymi będą także wystąpienia na temat historii badań nad sztuką Opola – refleksja z zakresu historii historiografii sztuki, podejmująca np. kwestie powiązań piśmiennictwa z klimatem epoki, a co za tym idzie – takimi czy nie innymi interpretacjami. W zestawie referatów nie powinno też zabraknąć projekcji tego, jak dalsze badania winny być rozwijane. Zakres tematyczny konferencji chcemy zamknąć połową XX wieku, co wynika chęci niedublowania tych konferencji, które niedawno się odbyły (Sztuka na Śląsku po 1945 roku, Muzeum Śląska Opolskiego, luty 2015; Sztuka polska na ziemiach zachodnich i północnych 1945–1981, Instytut Historii Sztuki UWr., listopad 2015). Liczymy na opracowania nowe, wnoszące do dyskusji naukowej treści dotąd nieartykułowane. Językami konferencji będą – oprócz polskiego – angielski, czeski i niemiecki. Nie zapewniamy symultanicznych tłumaczeń.

              Propozycje tytułów referatów (przewidywany czas wystąpienia – 20 min.) wraz z konspektami (do 1. strony) prosimy nadsyłać na podane niżej adresy organizatorów do dnia 29 lutego 2016 roku. Informacje o zakwalifikowaniu i wstępny program prześlemy do dnia 31 marca 2016 roku. Przewidujemy niewielkie wpisowe (jest to m.in. wymóg formalny przy staraniach o dotację), ale szczegóły z tym związane oraz inne ważne informacje logistyczne będziemy w stanie podać w marcu 2016 roku.
             Planowane jest wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego, w którym – po porozumieniu z redaktorami naukowym tomu – możliwe będzie opublikowanie dłuższych niż referat wersji wystąpienia.
Komitet organizacyjny: dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO (b_czechowicz@wp.pl),
dr Joanna Filipczyk (joanna.filipczyk@gmail.com), dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr. (akoziel@adm.uni.wroc.pl).

 

Informujemy, że na walnym zebraniu SHS 11 grudnia 2015 roku został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia. W skład Prezydium Zarządu Głównego SHS wchodzą (od lewej): dr Anna Czyż – Sekretarz Generalny SHS, prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk – Prezes SHS, mgr Małgorzata Lisowska-Rzepecka – Członek Prezydium, dr Katarzyna Nowakowska-Sito – Skarbnik, prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – Członek Prezydium, prof. dr hab. Zbigniew Bania – Wiceprezes SHS. Na zdjęciu brak Wiceprezesa SHS prof. dr hab. Jana Ostrowskiego.

 

By móc szybciej i skuteczniej skontaktować się ze wszystkimi członkami, jeśli nastąpiły jakieś zmiany, bardzo prosimy o uaktualnianie adresów mailowych, pocztowych i numerów telefonów (sekretarz Oddziału kol. Anna Śliwa; e-mail: anna.d.sliwa@gmail.com).

 

Zarząd Oddziału uprzejmie przypomina o terminowym opłacaniu składek członkowskich. Z przykrością musimy poinformować, że zaległości w opłacaniu składek powodują znaczne ograniczenie naszej działalności, a dodatkowo zmniejszenie dotacji Zarządu Głównego SHS. Szczegółowych informacji udziela skarbnik Oddziału kol. Alicja Harackiewicz (e-mail: a.harackiewicz@fineartgallery.pl) oraz p. Teresa Peplińska (tel. 058/767–91–74 lub remonty@mhmg.gda.pl).

 

Przekazy prosimy kierować na konto:
Bank Millenium, 46 1160 2202 0000 0000 5163 5113.
Można opłacać je również bezpośrednio u p. Teresy Peplińskiej (Ratusz Głównego Miasta – Dział Remontów) lub podczas zebrań Oddziału.