Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Fundacji im. Doktor Katarzyny Cieślak zapraszamy do udziału w VII Konkursie im. doktor Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur.

Termin składania prac opublikowanych lub obronionych w okresie od 1 października 2014 do 30 września 2017 r. upływa w dniu 5 października 2017 roku.

Regulamin-konkursu     Warunki-konkursu-2017     Zgloszenie-konkursowe-formularz-2017     Plakat-konkursu

Bialostocki_program


Pełna informacja i dokumenty konkursowe dostępne są także na stronie
internetowej Fundacji: www.fundacjakatarzynycieslak.pl

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak

 


 

Zakończyła się I edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Zlata na prace naukowe, zorganizowanego przez Zarząd Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jury w składzie: prof. dr hab. Jakub Pokora UKSW (przewodniczący), prof. dr hab. Adam Labuda UAM, dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr przyznało jedną nagrodę główną i dwa równorzędne wyróżnienia, które wręczono 22 października.

Nagrodę główną otrzymała dr Agnieszka Patała za pracę doktorską pt. Rola Norymbergi w kształtowaniu późnogotyckiego malarstwa tablicowego na Śląsku (promotor dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr). Wyróżnieni zostali: mgr Joanna Kaźmierczak za pracę magisterską pt. Epitafia wrocławskich kanoników katedralnych z lat 1538-1556 jako wyraz refleksji nad ówczesnym stanem Kościoła (promotor prof. dr hab. Jan Harasimowicz UWr) oraz mgr Marek Świdrak za pracę magisterską pt. XVII-wieczna przebudowa kościoła klasztornego Kanoników Regularnych Laterańskich w Kłobucku. Dzieło – fundator – architekt (promotor dr hab. Andrzej Betlej UJ).

Jednocześnie ogłoszona została II edycja konkursu, o której por.
https://www.facebook.com/InstytutHistoriiSztukiUniwersytetuWroclawskiego

Informacja o fundacji i o osobie jej patrona por.
http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/fundacja_m_zlata.html

 


W roku 2017 Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki ogłasza
LVII KONKURS IM. KS. PROF. SZCZĘSNEGO DETTLOFFA
na prace naukowe młodych historyków sztuki

O patronie nagrody naukowej dla młodych członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2017) lub w roku poprzedzającym (2016).
W przypadku druku w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, a data jego wydrukowania.
W konkursie biorą również udział prace niepublikowane.
Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Pobierz regulamin konkursu — PDF

Regulamin konkursu

§1

Stowarzyszenie Historyków Sztuki organizuje doroczny Konkurs na najlepsze prace z dziedziny historii sztuki i dyscyplin pokrewnych, których autorami są członkowie Stowarzyszenia, którzy nie przekroczyli 35 lat.

§ 2

Udział w konkursie biorą prace drukowane w roku przyznania wyróżnienia lub w roku poprzedzającym. W przypadku druku pracy w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, a data jego wydrukowania. W konkursie biorą również udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.
Każdy członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki spełniający warunki podane w § 1 może zgłosić swą pracę.

§ 3

Wyróżnienia przyznaje Jury powoływane przez  Zarząd Główny co trzy lata, złożone z przedstawicieli różnych środowisk.
W przypadkach szczególnych Jury ma prawo dokooptować do swych prac rzeczoznawcę.

§ 4

Kwotę przeznaczoną na wyróżnienia w Konkursie ustala i wypłaca Zarząd Główny SHS. Wysokość poszczególnych wyróżnień ustala Jury. Może ono nie przyznać poszczególnych wyróżnień, czy też w jednej z grup przyznać tylko jedną lub nie przyznać wcale. Łącznie w obu grupach nie należy wyróżnić więcej niż pięć osób.

§ 5

Zarządy Oddziałów  winny nadesłać listy prac, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie. Jury bierze pod uwagę prace wytypowane przez Zarządy Oddziałów, jak i nie wytypowane a znane Jury. Osobno Jury rozpatruje  prace nadesłane w maszynopisie. Dla poszerzenia wyboru prac Zarząd Główny będzie się zwracał do dyrektorów instytutów i katedr historii sztuki o nadsyłanie prac do wyróżnień z zachowaniem warunków podanych w § 1. Otrzymany materiał Zarząd Główny będzie przekazywać Jury.

§ 6

Zarząd Główny podaje do wiadomości skład Jury oraz wysokość kwoty przeznaczonej na wyróżnienia  do dnia 15 kwietnia każdego roku. Propozycje Zarządów Oddziałów, jak również prace w maszynopisie oraz wnioski instytucji wymienionych w § 5 winny być nadesłane na ręce przewodniczącego Jury, na adres Sekretariatu Konkursu przy Zarządzie Głównym SHS do dnia 31 lipca każdego roku.

§ 7

Jury przedstawia swe decyzje Zarządowi Głównemu SHS na jesiennym zebraniu plenarnym. Zarząd Główny ogłasza wyniki konkursu na najbliższej konferencji naukowej bądź Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia.

§ 8

Orzeczenie Jury składane Zarządowi Głównemu SHS,  przyznające wyróżnienia powinno zawierać pisemne uzasadnienie.

§ 9

Posiedzenia Jury powołuje przewodniczący Jury w miarę potrzeby.
Koszty przejazdów i noclegów członków Jury na posiedzenia i uroczystość wręczenia nagród pokrywa Zarząd Główny SHS


W roku 2017 Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki ogłasza konkurs:

NAGRODA IM. PROF. JERZEGO Z. ŁOZIŃSKIEGO
na prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katologowym

O patronie nagrody na prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac ocharakterze dokumentacyjnym i katalogowym

Pobierz regulamin konkursu – PDF

Regulamin nagrody

§ 1

Stowarzyszenie Historyków Sztuki ustala coroczną nagrodę im. prof. dr Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym, których autorami są członkowie Stowarzyszenia.

§ 2

Nagrodę przyznaje 5-cio osobowe Jury powołane przez Zarząd Główny co 3 lata.

§ 3

Kwotę przyznaną na nagrodę ustala Zarząd Główny. Wysokość nagrody ustala Jury.

§ 4

Zarządy Oddziałów winny nadsyłać wnioski do nagrody w terminie do 30 czerwca każdego roku na adres Zarządu Głównego.
Jury rozpatruje wnioski przedstawione przez Oddziały, jak również inne, np. zgłoszone przez dyrektorów instytutów i katedr historii sztuki (z zachowaniem warunków podanych w § 1 ).

§ 5

Jury przedstawia swe decyzje w postaci protokołu zawierającego pisemne uzasadnienie na jesiennym posiedzeniu plenarnym lub Prezydium Zarządu Głównego.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody następuje na corocznej ogólnopolskiej sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki.


 

Regulamin konkursu im. prof. Kingi Szczepkowskiej Naliwajek Zarządu Oddziału Warszawskiego SHS
za prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich

Pobierz regulamin konkursu — PDF

Regulamin konkursu im. prof. Kingi Szczepkowskiej Naliwajek Zarządu Oddziału Warszawskiego SHS
za prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich

§1

Doroczny konkurs jest organizowany przez O/W SHS oraz niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§2

Prace mogą przedstawiać studenci II, III, IV roku uczelni warszawskich. Prace konkursowe, o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie) muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie są eseje, krytyka artystyczna i przeglądy literatury.

§3

Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września b.r. w biurze O/W SHS.

§4

Skład jury stanowią: prezes O/W SHS i po jednym przedstawicielu niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach jury może dokooptować jeszcze dwóch członków.

§5

Rozstrzygnięcie konkursu następuje 31 października każdego roku. Do tego dnia jury przedstawia swe decyzje i protokół zawierający pisemne uzasadnienie. Wysokość nagrody ustala i wypłaca Zarząd O/W SHS.

§6

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbywa się na dorocznej ogólnopolskiej sesji SHS. Laureat jest zaproszony do przedstawienia nagrodzonej pracy na zebraniu naukowym w Oddziale Warszawskim SHS, na które będą zaproszeni pracownicy i studenci Instytutów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Wrocław 28.10.2016

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na prace naukowe. W edycji 2016/2017 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace opublikowane bądź obronione (magisterskie, doktorskie) między styczniem 2016 a 5 maja 2017 r. Prace można zgłaszać do dnia 5 maja 2017 włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie września i października 2017. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2017 r.

Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe

REGULAMIN

§1

1. Do konkursu można zgłaszać publikacje z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, a także niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie.

2. Autorzy zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia.

§ 2

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie (o ile nie postanowi inaczej Zarząd Fundacji) w październiku przez Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunki poszczególnych edycji Konkursu określa Zarząd Fundacji.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie prace opublikowane lub obronione w roku ogłoszenia konkursu i roku następnym do momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

3. Prace w formie elektronicznej i wydruku powinny być dostarczone do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do dnia 5 maja roku następującego po ogłoszeniu konkursu.

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości w październiku roku następującego po ogłoszeniu konkursu.

§ 3

Jury Konkursu w liczbie 3-5 osób każdorazowo powoływane jest przez Radę Fundacji.

§ 4

W konkursie przyznawana jest jedna nagroda. Może ona być podzielona na dwie równorzędne lub nagrodę i wyróżnienie. Nagroda obejmuje wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. Jury może odstąpić od przyznania nagród.

§ 5

1. Kwotę przyznaną na nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji.

2. Nagrody finansowane są z majątku własnego Fundacji lub pozyskanych środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.

3. Nagrody wypłaca Zarząd Fundacji.

4. Organizator Konkursu czyli Fundacja pobiera od przyznanej nagrody podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 6

Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.


 

Prezes Zarządu

Romuald Kaczmarek