Kielce, 3 listopada 2018 roku.

Komunikat 9/2018

 

Szanowni Państwo,

Nawiązując do komunikatu 8/2018 z dnia 10 października 2018 br. uprzejmie przypominamy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w galerii BWA (ul. Kapitulna 2) w dniu 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 17.30. (II termin – godz. 18.00)

 

Porządek zebrania
- Otwarcie Zebrania
- wybór Przewodniczącego Zebrania
oraz Sekretarza / Protokolanta
- przyjęcie porządku obrad
-
sprawozdanie merytoryczne (Prezes) i finansowe (Skarbnik)
- sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

 

Wybory:
- komisji skrutacyjnej

- prezesa Oddziału
- członków Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
- delegatów Oddziału na XLIII Zwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów (planowane w Warszawie w dniu 7 grudnia 2018)
- dyskusja i wnioski dotyczące dalszej pracy Oddziału Kieleckiego SHS
- zamknięcie zebrania

 Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                                     Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                                dr hab. Piotr Rosiński


Kielce, 10 października 2018 roku.

 

Komunikat 8/2018

 

                                          Szanowni Państwo,

              W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszamy wszystkich członków naszego Oddziału na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w galerii BWA (ul. Kapitulna 2) w dniu 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 17.30. (II termin – godz. 18.00)

 

Porządek zebrania

- Otwarcie Zebrania
- wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza / Protokolanta
- przyjęcie porządku obrad
- sprawozdanie merytoryczne (Prezes) i finansowe (Skarbnik)
- sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

 

Wybory:

- komisji skrutacyjnej
- prezesa Oddziału
- członków Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
- Delegatów Oddziału na XLIII Zwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów (planowane w Warszawie w dniu 7 grudnia 2018)
- dyskusja i wnioski dotyczące dalszej pracy Oddziału Kieleckiego SHS
- zamknięcie zebrania

 

 Za Zarząd:

 

       Wiceprezes                                                                                     Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                                dr hab. Piotr Rosiński


Kielce, 13 września 2018 roku.

Komunikat 7/2018

Szanowni Państwo,

            W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 19 września (środa) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

Podczas spotkania dr hab. Danuta Rasała przedstawi refleksje z podróży połączone z prezentacją pt : Zamki i ogrody Szkocji.

           Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński


Kielce 6 czerwca 2018 roku.

 

Komunikat 6/2018

                                                    Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 14 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

Będziemy gościć prof. zw. dr hab. Lechosława Lameńskiego (kierownika Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL), który wystąpi z wykładem pt. Ze wsi mazowieckiej do Paryża. Bolesław Biegas – polski artysta rzeźbiarz we Francji.

Komunikat Biura Zarządu Głównego SHS dotyczący organizacji objazdów i wycieczek.

 

Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński

 


Kielce 10 maja 2018 roku.

Komunikat 5/2018

Szanowni Państwo,

          W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy Członków SHS i naszych Sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 16 maja (środa) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

          Podczas spotkania kol. Piotr Maciej Przypkowski przedstawi refleksje z podróży połączone z prezentacją pt : Rzym – znany i nieznany.

 

Informacja o konferencjach:

Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP oraz dr Jarosław Adamowicz – kierownik prac badawczo-konserwatorskich przy Ołtarzu Wita Stwosza zapraszają na seminarium naukowe Konteksty, które odbędzie się 15 maja 2018 r. w godzinach 10.30-16.30 w auli głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pl. Jana Matejki 13. Informacja: jhedrick@asp.krakow.pl

Zarząd O/Warszawskiego SHS zaprasza na sesję organizowaną przez O/Toruński SHS pt.: Biżuteria w Polsce. Konteksty, zbiory, ekspozycje. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 V 2018 r w Sali Konferencyjnej SHS w Warszawie, Rynek Starego Miasta 27. Informacja: ow.shs@shs.pl.pl

Instytut Historii Sztuki UJ i Instytut Historyczny UW w Warszawie w dniach 6-8 czerwca 2018 r. organizują konferencję naukową Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce. Informacja: psp_basiag@op.pl

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie w połowie października bieżącego roku organizuje sesję naukową Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce p o roku 1918. Obrady poświęcone będą projektom urbanistycznym, architektonicznym, konserwatorskim, artystycznym itp., które powstawały do początku l. 40. XX w., zarówno zrealizowanym jak też niezrealizowanym. Szczególnie mile widziane będą tematy dotyczące większych założeń lub ujęcia przekrojowe. Zainteresowanych prosimy o przysyłanie zgłoszeń wraz z krótkim opisem (do 500 znaków) do 30 czerwca b. r. na adres: shskr@poczta.fm lub nadsyłanie ich do siedziby O/Krakowskiego SHS: ul. Starowiślna 29-31, 31-008 Kraków. Organizatorzy przewidują, pokrycie kosztów jednego noclegu referentom spoza Krakowa.

 

           OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA SHS

LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki Niepodległość i nowoczesność odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23.11. 2018

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:

1. Wybór miejsca naszej konferencji ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia niepodległości, jego inspirującą zawartość. Pożądane byłoby zastanowienie się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej. Takim właśnie ujęciom powinien sprzyjać wybór Szczecina, a nie miejsc tradycyjnie wiązanych z wydarzeniami 1918 roku. Jest to miejsce, które nie ma żadnego bezpośredniego związku z historią odzyskania niepodległości w 1918 i zarazem region Polski o najsłabszych więziach historycznych z monarchią Piastów, oraz I i II Rzeczpospolitą. W 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji – również artystycznej – nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego. Na polityczny mit „Polski od nowa“ nakładała się tradycyjna myśl wywodząca się z kręgów narodowych o granicy polskiej na Odrze i Nysie („ziemie piastowskie”). Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki, wskazującym na mniej lub bardziej uświadomione uwikłanie sztuki w procesy ideowo-polityczne. Szczególnie poprzez szeroko rozumiane procesy inwestycyjne, w tym organizacje pracy artystów, czyli umiejscowienie życia artystycznego w społecznym podziale pracy i jej finansowanie.

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP ale także w planach władz PRL, a więc w czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym. Modernizacja i niepodległość narodowa, mogą pozostawać względem siebie w opozycji, lub przeciwnie. Nacjonalistyczna ideologia państwa jako „naturalnej“ formy egzystencji narodu w zależności od zajmowanego stanowiska politycznego może wydawać się nowoczesna lub anachroniczna.Te dwa założenia nie ograniczają innych propozycji, zwłaszcza takich, które będą miały na myśli bardziej systemowe cele i będą obejmowały dłuższe jednostki chronologiczne czy trudne problemy periodyzacji najczęściej wywiedzione z historii politycznej. Ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na wyzwania metodologiczne z jakimi historyk sztuki świadomy narzędzi nowej humanistyki będzie musiał się zmierzyć podejmując problematykę politycznej niepodległości. Należy wziąć po uwagę, że problem „niepodległości/nowoczesności” może być pojmowany zarazem opozycyjnie jak i komplementarnie, i ulec komplikacji w zależności od spotkania z różnymi siatkami pojęciowymi. Temat może być bowiem sprecyzowany bardzo różnie. Patrząc od strony artysty może to być psychologiczny konflikt wewnętrzny. Na poziomie deklaracji ideowych rzecz dotyczy komplementarności lub niespójności zawartych w programach artystycznych. Na poziomie realizacji artystycznych jest to rzecz niespójności lub harmonii formy artystycznej. Inaczej będą się manifestować idee polityczne w zależności od osobistych inklinacji artysty, inaczej w przypadku realizacji zamówienia, w którym artysta występuje jako ekspert od wizualizacji, niezależnie od swych przekonań. W sztuce o przeznaczeniu politycznym może występować konflikt między zleceniodawcą a artystą, lub pełna symbioza. Może to być konflikt ukryty lub jawny; może zostać ujawniony w otwartym dyskursie, lub pojawić się na poziomie „wewnętrznych sprzeczności“ realizacji. Również sztuka niezaangażowana politycznie może okazać się wypowiedzią polityczną nie wprost, jako deklaracja sztuki jako sfery przeciwstawnej ideom politycznym, lub świadectwo niepisanej umowy o podziale „terytoriów politycznych”. Tak zakreślony temat ukazuje problemowe spektrum jako niemożność ucieczki sztuki od polityki, i wskazuje na potencjalny konflikt miedzy tym co jest nowoczesnością w sztuce a nowoczesnością w polityce, co jest wolnością artystyczną a co jest obowiązkiem artysty jako członka wspólnoty narodowej, jako obywatela; i z drugiej strony jako obrońcy sztuki przed upolitycznieniem, lub przeciwnie jako walczącego o sztukę zaangażowaną, na co nakłada się pytanie: służba czy służebność? Geopolityczne zamieszanie, które w naszym kraju przybiera postać sporu – często gwałtownego – o sens i role niepodległości i nowoczesności sprzyja spojrzeniu na sztukę pod kątem specyficznego dla artystów udziału w starciu koncepcji politycznych i społecznych.

Organizatorzy informują, że zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maks. 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30.06. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.

Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji organizowanej 6 grudnia 2018 r. w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba – badacza sztuki nowożytnej, teoretyka ochrony zabytków kościelnych, eseisty i poety. Konferencja pomyślana jest jako interdyscyplinarne spotkanie inspirowane dorobkiem naukowym i literackim ks. prof. Janusza St. Pasierba. Organizatorzy oczekują na referaty z zakresu sztuki i ikonografii nowożytnej, szczególnie religijnej, konserwatorstwa sztuki kościelnej, ale i wystąpień związanych z Jego poetyckimi i eseistycznymi dokonaniami. Propozycje wystąpień (1 strona maszynopisu) wraz z danymi kontaktowymi prosimy nadsyłać do 10 września 2018 r. na adres: aniaczyz@poczta.onet.pl lub abadach@zamek-krolewski.pl . Organizatorzy zastrzegają, że zgłoszone propozycje będą poddane trybowi konkursowemu. Lista prelegentów zostanie ogłoszona 17 września. Na referat przewidziane jest 20 minut. Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 r. na terenie kampusu UKSW na Młocinach. Komitet Naukowy: prof. UKSW dr hab. Zbigniew Bania, bp. prof. UW dr hab. Michał Janocha, dr hab. Anna Czyż, ks. dr hab. Janusz Nowiński

Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński

 


Kielce, 28 kwietnia 2018 roku.

Komunikat 4/2018

                            Szanowni Państwo,

Oddział Kielecki SHS planuje w dniu 27 maja (niedziela) br. wyjazd do Krakowa. W programie przewidujemy zwiedzanie wystawy pt. WYSPIAŃSKI prezentowanej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego. Zainteresowani mogą także zwiedzić ekspozycję pt. Stambuł. Dwa światy, jedno miasto w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25)

 

         Zbiórka chętnych obok dworca PKP – 27.05.2018 (niedziela) o godz. 8.00. Członkowie SHS, którzy mają uregulowane na bieżąco składki płacą 5 zł (ubezpieczenie), pozostali – 60 zł. Zgłoszenia przyjmuje w Desie Pani Małgorzata Ostrowska-Lis. W wyjeździe wezmą udział tylko Ci z Państwa, którzy opłacą pełny koszt przy zapisie.

       Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

                  nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

                 nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński


Kielce, 10 marca 2018 roku.

Komunikat 3/2018

                                Szanowni Państwo,

Oddział Kielecki SHS planuje w dniu 8 kwietnia (niedziela) br. wyjazd do Warszawy. W programie przewidujemy wystawę Paderewski w Muzeum Narodowym. Jednocześnie, jadąc do stolicy zamierzamy zwiedzić Muzeum Witolda Gombrowicza mieszczące się w zabytkowym pałacu we Wsoli, położonym w odległości 10 km od Radomia i 90 km od Warszawy. 

               Zbiórka chętnych obok dworca PKP – 8.04.2018 (niedziela) o godz. 8.30. Członkowie SHS, którzy mają uregulowane na bieżąco składki płacą 5 zł (ubezpieczenie), pozostali – 65 zł. Zgłoszenia przyjmuje w Desie Pani Małgorzata Ostrowska-Lis. W wyjeździe wezmą udział tylko Ci z Państwa, którzy opłacą koszt przy zapisie.

              Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na bezpłatny wstęp do galerii i muzeów i na poważną ulgę w kosztach pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

                             nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115
                  nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński


Kielce, 2 marca 2018 roku.

Komunikat 2/2018

                                                                Szanowni Państwo,

            Zapraszamy członków i sympatyków naszego Oddziału SHS na spotkanie do Muzeum Narodowego w Kielcach (Pałac) w dniu 6 marca (wtorek) br. o godz. 16.00.
           W programie przewidujemy zwiedzanie wystawy pt. Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz. Ekspozycję zaprezentuje i omówi p. dr Anna Myślińska.

Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński


Kielce 26 stycznia 2018 roku.

Komunikat 1/2018

Szanowni Państwo,

            W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy Członków SHS i naszych Sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 1 lutego (czwartek) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

           Podczas spotkania kol. Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska przedstawi refleksje z podróży połączone z prezentacją pt : Przez Chiny Jedwabnym Szlakiem.

          Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na bezpłatny wstęp do galerii i muzeów i na poważną ulgę w kosztach pobytu na zamku w Niedzicy.
Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym
(roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

          nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

        nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński

 


Kielce, 17 grudnia 2017 roku.

Komunikat 8/2017

Szanowni Państwo,

 

Wszystkim Członkom i Sympatykom Oddziału Kieleckiego SHS oraz Ich Najbliższym życzymy pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku.

            Jednocześnie w imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy Członków SHS i naszych Sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 21 grudnia (czwartek) o godz. 18.00 w Galerii Górnej BWA przy ul. Kapitulnej 2. Poświęcone będzie prezentacji i promocji książki Mariana Rumina KAPITAŁ SZTUKI – o artystach regionu świętokrzyskiego, wydanej i opracowanej przez Wydawnictwo BWA.

           Książka zawiera teksty, których tematem jest sztuka kieleckich artystów, pisane przez Mariana Rumina, historyka sztuki i krytyka, wieloletniego dyrektora BWA. Są to dotychczas rozproszone, a niegdyś opublikowane w różnych katalogach i pismach: wstępy do katalogów, recenzje i wywiady z artystami, zebrane w jedno zwarte wydawnictwo, starannie opracowane i zilustrowane reprodukcjami prac. To obszerne wydawnictwo – 288 stron – będzie można nabyć za cenę jedynie 50 zł.

Po promocji książki bardzo serdecznie zapraszamy na wigilijne spotkanie, które odbędzie się w Galerii Małej.

 

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński

 


Kielce, 28 listopada 2017 roku.

Komunikat 7/2017

Szanowni Państwo,

           Oddział Kielecki SHS planuje w dniu 10 grudnia (niedziela) br. wyjazd do Krakowa. W programie przewidujemy zwiedzanie wystawy pt. # DZIEDZICTWO prezentowanej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego.

Zbiórka chętnych obok dworca PKP – 10.12.2017 (niedziela) o godz. 8.00. Członkowie SHS, którzy mają uregulowane na bieżąco składki płacą 5 zł (ubezpieczenie), pozostali – 55 zł. Zgłoszenia przyjmuje w Desie Pani Małgorzata Ostrowska-Lis.

Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na bezpłatny wstęp do galerii i muzeów i na poważną ulgę w kosztach pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

          nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

         nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński


Kielce, 6 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy program konferencji Sztuka w Świętokrzyskiem w XIX i XX wieku, która odbędzie się dnia 23 listopada (czwartek) 2017 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej (parter), 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 E.

Bardzo uprzejmie prosimy Tych z państwa, którzy jeszcze nie uiścili opłaty konferencyjnej, aby niezwłocznie to uczynili. Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Prosimy o wpłaty na konto:

 

Raiffeisen Bank Polska S.A

48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

W treści wpisujemy (tytułem): imię i nazwisko uczestnika i nazwa konferencji (Sztuka w Świętokrzyskiem)

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

dr Henryk Suchojad                                                                                  dr hab. Piotr Rosiński

 


Kielce, 24 października 2017 roku.

Komunikat 6/2017

Szanowni Państwo,
 

          Oddział Kielecki SHS planuje w dniu 26 listopada (niedziela) br. wyjazd do Warszawy. W programie przewidujemy zwiedzanie dwóch wystaw: Krew. Łączy i dzieli w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Biedermeier w Muzeum Narodowym.

          Zbiórka chętnych obok dworca PKP – 26.11.2017 (niedziela) o godz. 7.30. Członkowie SHS, którzy mają uregulowane na bieżąco składki płacą 5 zł (ubezpieczenie), pozostali – 60 zł. Zgłoszenia przyjmuje w Desie Pani Małgorzata Ostrowska-Lis.

                  Informacja o wystawach:

          Krew. Łączy i dzieli. Ekspozycja pogłębia wiedzę na temat krwi w kulturze żydowskiej w jej wymiarze religijnym, historycznym i społecznym, odnosząc się do tradycji i współczesności. Jej celem jest ukazanie faktów, a także obalenie stereotypów, zwłaszcza w kontekście relacji chrześcijańsko-żydowskich.W narrację wystawy wplecione zostały dzieła sztuki współczesnej m.in. po raz pierwszy w Polsce eksponowana jest praca Anisha Kapoora, uznanego obecnie za jednego z najwybitniejszych artystów światowej sławy.

          Biedermeier. Wystawa jest pierwszą prezentacją sztuki biedermeieru w Polsce. Oprócz eksponatów z kolekcji MNW pokazano zabytki z muzeów narodowych w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu, muzeów regionalnych w Jeleniej Górze i Koninie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a także muzeów rezydencji: Pałacu Jana III w Wilanowie, Zamku w Łańcucie, Muzeum Zamkowego w Pszczynie i Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. Biedermeier narodził się w krajach niemieckich po kongresie wiedeńskim (1815) i trwał do Wiosny Ludów (1848); wywarł znaczący wpływ na całą Europę. Wystawa, na której pokazano ponad 400 eksponatów: obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, obejmuje zarówno niemiecką, jak i narodowe odmiany kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki biedermeieru na ziemiach polskich – Królestwa Polskiego,  Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Galicji czy Wileńszczyzny.

         Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na bezpłatny wstęp do galerii i muzeów i na poważną ulgę w kosztach pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

Za Zarząd:

             Wiceprezes                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

     Stanisława Zacharko                                                                   Piotr Rosiński


Kielce, 30 sierpnia 2017 roku.

Komunikat 5/2017

Szanowni Państwo,

 

Oddział Kielecki SHS planuje w dniu 17 września (niedziela) br. wyjazd do Sandomierza. W programie przewidujemy zwiedzanie Muzeum Śmiłowie k. Ożarowa (dwór i wnętrza) i Muzeum Diecezjalnego „Domu Jana Długosza” w Sandomierzu.

           Zbiórka chętnych obok dworca PKP – 17.09.2017 (niedziela) o godz. 8.00. Członkowie SHS, którzy mają uregulowane na bieżąco składki płacą 5 zł (ubezpieczenie), pozostali – 50 zł. Zgłoszenia przyjmuje w Desie Pani Małgorzata Ostrowska-Lis.

           Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na bezpłatny wstęp do galerii i muzeów i na poważną ulgę w kosztach pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

         nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

        nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

Za Zarząd:

             Wiceprezes                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

     Stanisława Zacharko                                                                   Piotr Rosiński

 


Kielce 15 czerwca 2017 roku.

Komunikat 4/2017

                                                 Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy Członków SHS i naszych Sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 22 czerwca (czwartek) o godz. 18.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

           Podczas spotkania Jan Przypkowski – dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie podzieli się refleksjami o mającej się wkrótce ukazać publikacji pt.

ODKRYWANIE KOLEKCJI. FOTOGRAFICZNE SILESIANA Z LAT 1870-1945 W ZBIORACH INSTYTUTU SZTUKI PAN.

            Jej przedmiotem są archiwalne kolekcje fotograficzne zawierające dokumentację zabytków architektury i sztuki Dolnego i Górnego Śląska z d. zbiorów różnych instytucji niemieckich, głównie Konserwatora Zabytków Dolnego Śląska (w sumie ponad 15 tys.) i ich opracowanie.

Jednocześnie informujemy, że ukazała się publikacja pt. Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne, pod red. P. Rosińskiego i H. Suchojada, rec. dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL, wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Biblioteka Uniwersytecka, Kielce 2017, ss. 310, il. 113, ISBN 978-83-943578-4-9. Opracowanie oparte jest o teksty wygłoszone na konferencji zorganizowanej w październiku 2015 roku przez Oddział Kielecki SHS i Bibliotekę Uniwersytecką.

 

Za Zarząd:

             Wiceprezes                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

     Stanisława Zacharko                                                                                Piotr Rosiński


Kielce, 27 kwietnia 2017 roku.

Komunikat 3/2017

                                Szanowni Państwo,

          Oddział Kielecki SHS planuje w dniu 21 maja (niedziela) br. wyjazd do Pszczyny. W programie przewidujemy także zwiedzanie pobliskiego zameczku myśliwskiego w Promnicach.

         Zbiórka chętnych obok dworca PKP 21 maja (niedziela) br. o godz. 7.00. Pierwszeństwo w wyjeździe mają członkowie SHS, którzy uregulowali składki i płacą 5 zł (ubezpieczenie), pozostali – 70 zł. Zgłoszenia przyjmuje w Desie Pani Małgorzata Ostrowska-Lis.

*

         Bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na bezpłatny wstęp do galerii i muzeów i na poważną ulgę w kosztach pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

          nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

Za Zarząd:

             Wiceprezes                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

     Stanisława Zacharko                                                                                Piotr Rosiński

 


Kielce, 9 marca 2017 roku.

 

Komunikat 1/2017

Szanowni Państwo,

           Oddział Kielecki SHS planuje w dniu 26 marca (niedziela) br. wyjazd do Krakowa. W programie przewidujemy zwiedzanie wystawy pt. Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem prezentowanej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego i ekspozycji Logika lokalności. Norweski i polski współczesny design w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25)

        Zbiórka chętnych obok dworca PKP – 26.03.2017 (niedziela) o godz. 8.15. Członkowie SHS, którzy mają uregulowane na bieżąco składki płacą 5 zł (ubezpieczenie), pozostali – 60 zł. Zgłoszenia przyjmuje w Desie Pani Małgorzata Ostrowska-Lis.

         Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na bezpłatny wstęp do galerii i muzeów i na poważną ulgę w kosztach pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):
nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115
nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

Za Zarząd:

             Wiceprezes                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

     Stanisława Zacharko                                                                                Piotr Rosiński


Kielce, 9 marca 2017 roku.

Komunikat 2/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy członków i sympatyków naszego Oddziału SHS na spotkanie do Muzeum Narodowego w Kielcach (Pałac) w dniu 15 marca (środa) br. o godz. 16.00.
W programie przewidujemy zwiedzanie wystawy pt. Jacek Sienicki. Generalia, po której oprowadzi Piotr Walczyk – kurator ekspozycji.

 

Za Zarząd:

             Wiceprezes                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

     Stanisława Zacharko                                                                                Piotr Rosiński